ข่าวประกาศย้อนหลังปี 2565

Rate this item
(5 votes)

 

 

 

ข่าวประกาศย้อนหลัง

 

ประกาศ ปี 2565

1. สมาชิกและหุ้น / เงินปันผล / เงินกองทุนสวัสดิการ

add_icon3 ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 33/2565 เรื่อง การดำเนินการซื้อหุ้นของสมาชิกสมทบ (เดิม) (เพิ่มเติม) s new
add_icon3  ประกาศ สอ.กฟผ. ที่   8/2565 เรื่อง งดการรับสมัครสมาชิกช่วงวันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2565
add_icon3  ประกาศ สอ.กฟผ. ที่   6/2565 เรื่อง การตรวจสอบยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
add_icon3  ประกาศ สอ.กฟผ. ที่   5/2565 เรื่อง เงินค้างในบัญชีธนาคารของ สอ.กฟผ.
add_icon3  ประกาศ สอ.กฟผ. ที่   4/2565 เรื่อง การรับเงินกองทุนสวัสดิการ
add_icon3  ประกาศ สอ.กฟผ. ที่   3/2565 เรื่อง การรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
 

2. เงินฝาก

add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 34/2565 เรื่อง ปิดรับเงินฝากประเภทประจำปี 3 ปี และประจำ 5 ปี
     เนื่องจากครบวงเงินที่กำหนด s new
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 27/2565 เรื่อง การปรับโครงสร้างหลักเกณฑ์เงินฝาก
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 21/2565 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากสหกรณ์
 

3. เงินกู้

add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 36/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การช่วยเหลือสมาชิก (ผู้กู้) ที่ได้รับผลกระทบจาก 
    การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ครั้งที่ 4 s new
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 32/2565 เรื่อง การช่วยเหลือสมาชิก (ผู้กู้) ที่ได้รับผลกระทบจาก
    การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ครั้งที่ 4
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 25/2565 เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 24/2565 เรื่อง การช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ COVID 19
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่   1/2565 เรื่อง ให้สมาชิกพิมพ์หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากเว็บไซต์
 

4. สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจาก สอ.กฟผ.

add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 45/2565 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจาก สอ.กฟผ.
    เดือน มิถุนายน 2565 s new
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 38/2565 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจาก สอ.กฟผ.
    เดือน พฤษภาคม 2565 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 35/2565 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจาก สอ.กฟผ.
    เดือน เมษายน 2565
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 30/2565 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจาก สอ.กฟผ.
    เดือน มีนาคม 2565 
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 19/2565 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจาก สอ.กฟผ.
    เดือน กุมภาพันธ์ 2565
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 16/2565 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจาก สอ.กฟผ.
    เดือน มกราคม 2565
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่   7/2565 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจาก สอ.กฟผ.
    เดือน ธันวาคม 2564
 

5. ทุนการศึกษา

add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 43/2565 เรื่อง ขยายระยะเวลาวันรับสมัครขอรับทุนการศึกษาปี 2565 s new
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 28/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาประจำปี 2565
 

6. ประกันต่างๆ

add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 44/2565 เรื่อง โครงการประกันสุขภาพกลุ่ม ปี 2565 s new
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 42/2565 เรื่อง การหักเงินค่าเบี้ยประกันภัยผู้ค้ำประกันเพื่อต่ออายุประกัน
 

7. Mobile Application

add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 20/2565 เรื่อง แจ้งปิดระบบ Mobile Application และระบบบัตรสหกรณ์ ATM-KTB 
 

8. งานจัดซื้อจัดจ้าง / งานประกวดราคา

add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 29/2565 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างงานปรับปรุงอาคาร สอ.กฟผ.
 

9. การบริการ / เบอร์โทรศัพท์ / อื่นๆ

add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 46/2565 เรื่อง งดให้บริการระบบงานสหกรณ์ s new
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 41/2565 เรื่อง งดให้บริการระบบงานสหกรณ์
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 40/2565 เรื่อง หมายเลขโทรศัพท์ สอ.กฟผ. (Call Center) s new
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 39/2565 เรื่อง งดให้บริการระบบงานสหกรณ์
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 37/2565 เรื่อง กำหนดวันหยุดงานเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 26/2565 เรื่อง ระบบโทรศัพท์ภายใน สอ.กฟผ. (สำนักงานชั่วคราว)
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 23/2565 เรื่อง การย้ายสำนักงานชั่วคราวของ สอ.กฟผ.
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 22/2565 เรื่อง ปิดบริการด้านประกันของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
    ชั่วคราว
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 17/2565 เรื่อง ระบบโทรศัพท์ภายใน สอ.กฟผ.
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 15/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการใหญ่
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 13/2565 เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลจากการประชุมใหญ่
    สามัญประจำปี 2565
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 2/2565 เรื่อง ปิดให้บริการในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
 

10. การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ / การเลือกตั้ง / ผลการเลือกตั้ง

      การประชุมใหญ่สามัญประจำปี

add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 18/2565 เรื่อง ยกเลิกการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2565 
add_icon3   เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2565
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 14/2565 เรื่อง รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 12/2565 เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565
add_icon3   ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 11/2565 เรื่อง ถอนวาระที่ 4.12 การให้สินเชื่อใหม่และการแปลงหนี้เป็นทุน
    ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปพิจารณาในการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2565
    ในวันที่ 10 มีนาคม 2565
add_icon3   ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 3/2565
    เรื่อง การปิดหีบนับคะแนน
add_icon3   ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 2/2565
    เรื่อง บัตรสรรหาที่ถือเป็นบัตรเสีย
add_icon3   ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 1/2565
    เรื่อง ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
add_icon3   เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการชุดที่ 35