ข่าวประกาศย้อนหลังปี 2559

Rate this item
(1 Vote)

 

 

ข่าวประกาศย้อนหลัง

ประกาศ ปี 2559

 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ
 iconbuleoval เรื่อง เปิดให้สมาชิกกู้เงินฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษก่อนปีใหม่
 iconbuleoval เรื่อง ปิดให้บริการวันสิ้นปี
 iconbuleoval เรื่อง ที่จอดรถยนต์สำหรับสมาชิกผู้เกษียณ และบุคคลภายนอก
 iconbuleoval เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
 iconbuleoval เรื่อง งดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์
 iconbuleoval เรื่อง ขอเชิญร่วม "โครงการทำดีเพื่อพ่อเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
 iconbuleoval เรื่อง รหัสรายการหักเงิน สอ.กฟผ. จากหน้าซองเงินเดือน
 iconbuleoval เรื่อง รับสมัครสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง งดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจากปรับปรุงห้อง Server
 iconbuleoval เรื่อง ประกาศผลผู้สมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 iconbuleoval เรื่อง ตรวจสอบการค้างหน้าซองเงินเดือนของ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดวันสอบ
 iconbuleoval เรื่อง เปิดให้กู้เพื่อการศึกษาประจำปี 2559
 iconbuleoval เรื่อง งดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจากปรับปรุงระบบเครือข่าย สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและกำหนดวันสอบ
 iconbuleoval เรื่อง ค่าธรรมเนียม บัตร ATM สอ.กฟผ. – ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 iconbuleoval เรื่อง งดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจากปรับปรุงระบบเครือข่าย สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 iconbuleoval เรื่อง การปรับค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มเพิ่ม
 iconbuleoval เรื่อง การรับสมัครสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ
 iconbuleoval เรื่อง งดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจากปรับปรุงระบบเครือข่าย สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง ขอให้สมาชิกตรวจสอบที่อยู่บ้านเพื่อการส่งบัตรประกันสุขภาพกลุ่ม สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ
 iconbuleoval เรื่อง เปิดใช้กระดานสนทนาบนเว็บไซต์ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง การตรวจสอบรายชื่อบุตรที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2559
 iconbuleoval เรื่อง รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2559
 iconbuleoval เรื่อง ของขวัญเงินฝาก เพื่อการออม
 iconbuleoval เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญพิเศษ (แบบมีประกัน)
 iconbuleoval เรื่อง รหัสรายการหักเงิน สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง โครงการประกันสุขภาพ
 iconbuleoval เรื่อง เงินช่วยเหลือสมาชิก กรณีบ้านและหรือทรัพย์สินอื่นประสบสาธารณภัย
 iconbuleoval เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินปันผล
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง งดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก กฟผ. ดับไฟอาคาร
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง งดให้บริการบัตรสหกรณ์ ATM เนื่องจากซ้อมแผนกู้คืนระบบจากภัยพิบัติ
 iconbuleoval เรื่อง เปิดให้สมาชิกกู้เงินกู้สามัญพิเศษ (แบบมีประกัน)
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Firewall
 iconbuleoval เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้
 iconbuleoval เรื่อง การจ่ายเงินวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559
 iconbuleoval เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครสมาชิก
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ
 iconbuleoval เรื่อง การถอนเงิน ขอรับเป็นเงินสด
 iconbuleoval เรื่อง การเปิดให้กู้สามัญเพื่อการศึกษาประจำปี 2559
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ
 iconbuleoval เรื่อง เงินทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2559
 iconbuleoval เรื่อง ประกาศการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2559
 iconbuleoval เรื่อง เปิดให้สมาชิกกู้เงินกู้สามัญ (เพื่อทัศนศึกษาต่างประเทศ)
 iconbuleoval เรื่อง การขอรับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ
 iconbuleoval เรื่อง การสมัครเป็นสมาชิก สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ
 iconbuleoval เรื่อง ขอเชิญมีส่วนร่วมสร้างพระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
 iconbuleoval เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2559
 iconbuleoval เรื่อง การขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2558
 iconbuleoval เรื่อง การตรวจสอบยอดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
 iconbuleoval เรื่อง ขอเชิญสมาชิกร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 29
 iconbuleoval เรื่อง เงินค้างในบัญชีธนาคารของ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
 iconbuleoval เรื่อง เชิญชวนบุตรของสมาชิก สอ.กฟผ. ส่งเรียงความประกวดในหัวข้อ “ธุรกิจประกันชีวิตของคนสหกรณ์”
 iconbuleoval เรื่อง การรับเงินกองทุนสวัสดิการ
 iconbuleoval เรื่อง ปิดการให้บริการและการรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
 iconbuleoval เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ.