ข่าวประกาศย้อนหลังปี 2562

Rate this item
(0 votes)

 

 

ข่าวประกาศย้อนหลัง

ประกาศ ปี 2562

 iconbuleoval เรื่อง ยกเลิกการใช้บริการบัตร ATM สหกรณ์ - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 iconbuleoval เรื่อง กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563
 iconbuleoval เรื่อง งดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์
 iconbuleoval ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 2/2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง งดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์
 iconbuleoval เรื่อง เปิดให้สมาชิกกู้เงินกู้ฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษก่อนปีใหม่
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ เดือน พฤศจิกายน 2562
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ. เดือน พฤศจิกายน 2562
 iconbuleoval เรื่อง การให้บริการในวันสิ้นปี
 iconbuleoval เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 iconbuleoval ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 1/2562 เรื่อง รับสมัครสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ
 iconbuleoval เรื่อง หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ สำหรับกฎบัตรของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง งดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์
 iconbuleoval เรื่อง เปิดให้สมาชิกกู้เงินสามัญเป็นกรณีพิเศษเพื่อซ่อมแซมบ้านจากอุทกภัย
 iconbuleoval เรื่อง กำหนดวันหยุดเพิ่มกรณีพิเศษ
 iconbuleoval เรื่อง บัตรประกันสุขภาพ
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ. เดือน ตุลาคม 2562
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ เดือน ตุลาคม 2562
 iconbuleoval เรื่อง ระบบสหกรณ์ ATM กรุงไทยใช้งานได้แล้ว
 iconbuleoval เรื่อง ระบบสหกรณ์ ATM กรุงไทยขัดข้อง งดให้บริการชั่วคราว
 iconbuleoval เรื่อง ขยายเวลาการยื่นเอกสารการสมัครผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สอบบัญชี
 iconbuleoval เรื่อง เชิญชวนสมาชิกประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
 iconbuleoval เรื่อง กำหนดวันหยุดเพิ่มกรณีพิเศษ
 iconbuleoval เรื่อง ผ่อนผันหลักเกณฑ์การให้เงินกู้
 iconbuleoval เรื่อง เงินพึงได้รับจาก กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ เดือน กันยายน 2562
 iconbuleoval เรื่อง ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ. เดือน กันยายน 2562
 iconbuleoval เรื่อง การปรับค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มเพิ่ม
 iconbuleoval เรื่อง เปิดให้กู้เพื่อการศึกษาประจำปี 2562
 iconbuleoval เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 iconbuleoval เรื่อง งดรับฝากเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์
 iconbuleoval เรื่อง การรับสมัครสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ
 iconbuleoval เรื่อง ประกาศผลผู้สมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 iconbuleoval เรื่อง ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย - สัมมนาฯ หลักสูตร "การบริหารเงินเพื่อชีวิตที่ดี"
 iconbuleoval เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและครอบครัว
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ เดือน สิงหาคม 2562
 iconbuleoval เรื่อง งดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจากปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสหกรณ์
 iconbuleoval เรื่อง การตรวจสอบรายชื่อบุตรที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2562
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ. เดือน สิงหาคม 2562
 iconbuleoval เรื่อง รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2562
 iconbuleoval เรื่อง Mobile Application EGAT SC
 iconbuleoval เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 iconbuleoval เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 iconbuleoval เรื่อง การแนบใบรายงานข้อมูลเครดิต
 iconbuleoval เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินปันผล
 iconbuleoval เรื่อง ประกวดราคาโครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลหลักสหกรณ์ออมทรัพย์
 iconbuleoval เรื่อง ประกวดราคาโครงการระบบป้องกันรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Firewall)
 iconbuleoval เรื่อง ประกวดราคาโครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลหลักสหกรณ์ออมทรัพย์
 iconbuleoval เรื่อง โครงการประกันสุขภาพกลุ่ม
 iconbuleoval เรื่อง กำหนดเวลาบันทึกรายการบัญชี รับโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment
 iconbuleoval เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ Attitude และกำหนดวันสอบ
 iconbuleoval เรื่อง รายชื่อและหมายเลขที่นั่งสมาชิกเข้าร่วมงาน "40 ปี สอ.กฟผ. ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5"
 iconbuleoval เรื่อง ขอเชิญสมาชิกร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลอง ครบรอบ 40 ปี "สอ.กฟผ. ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5" (รอบสุดท้าย)
 iconbuleoval เรื่อง ขอเชิญสมาชิกร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลอง ครบรอบ 40 ปี "สอ.กฟผ. ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5" (รอบที่ 2)   
 iconbuleoval เรื่อง รายชื่อสมาชิกเข้าร่วมงาน "๔๐ ปี สอ.กฟผ. ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๕"
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ เดือน กรกฎาคม 2562
 iconbuleoval เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและกำหนดวันสอบ    
 iconbuleoval เรื่อง ปรับปรุงดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย (ระเบียบฉบับใหม่)
 iconbuleoval เรื่อง ประกันคุ้มครองผู้ค้ำประกันเงินกู้  
 iconbuleoval เรื่อง ประกาศผลผู้สมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์  
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ. เดือน กรกฎาคม 2562  
 iconbuleoval เรื่อง โครงการประกันสุขภาพกลุ่ม
 iconbuleoval เรื่อง ปรับปรุงระเบียบการให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก
 iconbuleoval เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   
 iconbuleoval เรื่อง งดให้บริการวันครบรอบ 40 ปี สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ  
 iconbuleoval เรื่อง ขอเชิญสมาชิกร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลอง ครบรอบ 40 ปี "สอ.กฟผ. ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5"
 iconbuleoval เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ Attitude และกำหนดวันสอบ
 iconbuleoval เรื่อง เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 40
 iconbuleoval เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและกำหนดวันสอบ
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ. เดือน มิถุนายน 2562
 iconbuleoval เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ เดือน พฤษภาคม 2562
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ. เดือน พฤษภาคม 2562
 iconbuleoval เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 iconbuleoval เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
 iconbuleoval เรื่อง กำหนดวันหยุดตามประเพณีเพิ่มเติม
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ เดือน เมษายน 2562
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ. เดือน เมษายน 2562
 iconbuleoval เรื่อง การจัดสรรเงินทุนการศึกษาประจำปี 2562
 iconbuleoval เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาประจำปี 2562
 iconbuleoval เรื่อง ขอเชิญร่วม "โครงการครบรอบ 40 ปี สอ.กฟผ. เพื่อผู้สูงวัย สุขกาย สุขใจ"
 iconbuleoval เรื่อง เปิดให้กู้เงินกู้สามัญทันใจ
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ เดือน มีนาคม 2562
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ. เดือน มีนาคม 2562
 iconbuleoval เรื่อง เปิดให้กู้เพื่อการศึกษาประจำปี 2562
 iconbuleoval เรื่อง กำหนดวันหยุดงานเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
 iconbuleoval เรื่อง รับสมัครงานจ้างเหมาเพื่อไปจดจำนองหรือไถ่ถอนจำนอง
 iconbuleoval เรื่อง การส่งบัตรประกันสุขภาพ
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ เดือน กุมภาพันธ์ 2562
 iconbuleoval เรื่อง รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ เดือน มกราคม 2562
 iconbuleoval เรื่อง ประกาศผลผู้สมัครเจ้าหน้าที่สัญญาจ้างพิเศษ
 iconbuleoval เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และกำหนดวันสอบ เจ้าหน้าที่สัญญาจ้างพิเศษ
 iconbuleoval เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562
 iconbuleoval เรื่อง ประกาศผลผู้สมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (นิติกร)
 iconbuleoval Mobile Application สอ.กฟผ. ทำอะไรได้บ้าง ?
 iconbuleoval เรื่อง ประกาศผลผู้สมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (นิติกร)
 iconbuleoval เรื่อง เงินค้างในบัญชีธนาคารของ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเดือน มกราคม 2562
 iconbuleoval เรื่อง ประกาศผลผู้สมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 iconbuleoval เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและกำหนดวันสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สัญญาจ้างพิเศษ
 iconbuleoval เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและกำหนดวันสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
 iconbuleoval เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและกำหนดวันสอบ
 iconbuleoval เรื่อง การตรวจสอบยอดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
 iconbuleoval เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและกำหนดวันสอบ
 iconbuleoval เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
 iconbuleoval ประกาศ คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 1/2562 เรื่อง ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สัญญาจ้างพิเศษ
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ เดือน ธันวาคม 2561
 iconbuleoval เรื่อง งดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจากปรับปรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ. เดือน ธันวาคม 2561
 iconbuleoval เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
 iconbuleoval เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (นิติกร) จำนวน 2 อัตรา