ข่าวประกาศย้อนหลังปี 2557

Rate this item
(4 votes)

 

 

ข่าวประกาศย้อนหลัง

 

 

ประกาศ ปี 2557

 iconbuleoval เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 iconbuleoval เรื่อง งดใช้บริการบัตรสหกรณ์ ATM เนื่องจากซ้อมแผนกู้คืนระบบจากภัยพิบัติ
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ. ประจำเดือน พ.ย. 57
 iconbuleoval เรื่อง รับสมัครสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง ขอเชิญร่วม โครงการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 iconbuleoval เรื่อง เปิดให้กู้เงินกู้สามัญเพื่อซื้อกองทุน LTF และ RMF
 iconbuleoval เรื่อง บัตรประกันสุขภาพ
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ
 iconbuleoval เรื่อง กำหนดวันหยุดงานในช่วงเทศกาลปีใหม่
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและค่าสินไหมประกันชีวิต
 iconbuleoval เรื่อง ขยายวงเงินกู้สามัญมีประกัน และ ผ่อนปรนหลักเกณฑ์
 iconbuleoval เรื่อง เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายใน สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง เปิดให้กู้สามัญเพื่อการศึกษาประจำปี 2557
 iconbuleoval เรื่อง การรับสมัครสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ
 iconbuleoval เรื่อง รับบุคคลจ้างเหมาบริการงานธุรการ
 iconbuleoval เรื่อง รับสมัครนักศึกษาปฏิบัติงานพิเศษ
 iconbuleoval เรื่อง โครงการประกันสุขภาพ
 iconbuleoval เรื่อง ประกันชีวิตกลุ่มสำหรับสมาชิกที่กู้เงินกับ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม
 iconbuleoval เรื่อง การตรวจสอบรายชื่อบุตรที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2557
 iconbuleoval เรื่อง รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2557
 iconbuleoval เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวิธีรับเงินปันผล
 iconbuleoval เรื่อง ของขวัญเงินฝาก เพื่อการส่งเสริมการออม
 iconbuleoval เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ
 iconbuleoval เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ
 iconbuleoval เรื่อง เปิดให้กู้เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย
 iconbuleoval เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์และซอฟแวร์ระบบตอบรับและให้ข้อมูลทางโทรศัพท์อัตโนมัติ
 iconbuleoval เรื่อง เปิดให้กู้สามัญมีประกัน
 iconbuleoval เรื่อง สอ.กฟผ. ตั้งกล่องรับบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนสาธารณกุศล และสาธารณประโยชน์ทั่วไป
 iconbuleoval เรื่อง เงินช่วยเหลือสมาชิก กรณีบ้านและหรือทรัพย์สินอื่นประสบสาธารณภัย
 iconbuleoval เรื่อง เงินทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2557
 iconbuleoval เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2557
 iconbuleoval เรื่อง งดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์
 iconbuleoval เรื่อง เปิดให้กู้สามัญเพื่อการศึกษาประจำปี 2557
 iconbuleoval เรื่อง ค่าธรรมเนียมบัตร ATM สอ กฟผ - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด มหาชน
 iconbuleoval เรื่อง ขอขอบคุณสมาชิกในการร่วมทำบุญ กับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 iconbuleoval เรื่อง รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ
 iconbuleoval เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ ประจำปี 2557
 iconbuleoval ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบการก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ กับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 iconbuleoval เรื่อง การตรวจสอบยอดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
 iconbuleoval เรื่อง การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม
 iconbuleoval เรื่อง เงินค้างในบัญชีธนาคารของ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
 iconbuleoval เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
 iconbuleoval ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
 iconbuleoval เรื่อง รายชื่อผู้สมัครกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.ทุนสวัสดิการ 
 iconbuleoval เรื่อง การรับเงินกองทุนสวัสดิการ 
 iconbuleoval เรื่อง ขอปิดการให้บริการและการรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน 
 iconbuleoval เรื่อง ค่าธรรมเนียมทำรายการ ATM สอ.กฟผ. - ธ.กรุงไทย 
 iconbuleoval เรื่อง ค่าธรรมเนียม ATM สอ.กฟผ. - ธ.ไทยพาณิชย์ฯ