ข่าวประกาศย้อนหลังปี 2561

Rate this item
(0 votes)

 

 

ข่าวประกาศย้อนหลัง

ประกาศ ปี 2561

 iconbuleoval เรื่อง ปิดการให้บริการ และการรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
 iconbuleoval ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 7/2561 เรื่อง การปิดหีบบัตรคะแนน
 iconbuleoval ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 6/2561 เรื่อง บัตรสรรหาที่ถือเป็นบัตรเสีย
 iconbuleoval ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 5/2561 เรื่อง ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 4/2561 เรื่อง รายชื่ออนุกรรมการสรรหา
 iconbuleoval เรื่อง กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562
 iconbuleoval เรื่อง การรับเงินกองทุนสวัสดิการ
 iconbuleoval ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 3/2561 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง ปิดการให้บริการวันสิ้นปี
 iconbuleoval เรื่อง เปิดให้สมาชิกกู้เงินกู้ฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษก่อนปีใหม่
 iconbuleoval ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 2/2561 เรื่อง รายชื่ออนุกรรมการสรรหา
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ. เดือน พฤศจิกายน 2561
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ เดือน พฤศจิกายน 2561
 iconbuleoval เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ
 iconbuleoval ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 1/2561 เรื่อง รับสมัครสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง งดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ. เดือน ตุลาคม 2561
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ เดือน ตุลาคม 2561
 iconbuleoval เรื่อง บัตรประกันสุขภาพ
 iconbuleoval เรื่อง เปิดให้กู้เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ เดือน กันยายน 2561
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ. เดือน กันยายน 2561
 iconbuleoval เรื่อง การรับสมัครสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ
 iconbuleoval เรื่อง การปรับค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มเพิ่ม
 iconbuleoval เรื่อง ค่าธรรมเนียม บัตร ATM สอ.กฟผ. – ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ เดือน สิงหาคม 2561
 iconbuleoval เรื่อง ประกวดราคางานปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายภายใน สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ. เดือน สิงหาคม 2561
 iconbuleoval เรื่อง การตรวจสอบรายชื่อบุตรที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2561
 iconbuleoval เรื่อง รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2561
 iconbuleoval เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 iconbuleoval เรื่อง เงินช่วยเหลือสมาชิก กรณีบ้าน และ หรือ ทรัพย์สินอื่นประสบสาธารณภัย
 iconbuleoval เรื่อง งดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์
 iconbuleoval เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินปันผล
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ เดือน กรกฎาคม 2561
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการ สอ.กฟผ เดือน กรกฎาคม 2561
 iconbuleoval เรื่อง โครงการประกันสุขภาพกลุ่ม
 iconbuleoval เรื่อง ของขวัญเงินฝาก เพื่อส่งเสริมการออม
 iconbuleoval เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การให้กู้เงินแก่สมาชิก
 iconbuleoval เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC
 iconbuleoval เรื่อง ค่าสินไหมประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม เดือน เมษายน - มิถุนายน 2561
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ เดือน มิถุนายน 2561
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการ สอ.กฟผ. เดือน มิถุนายน 2561
 iconbuleoval เรื่อง รับสมัครงานจ้างเหมาเพื่อไปจดจำนองหรือไถ่ถอนจำนอง
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ เดือน พฤษภาคม 2561
 iconbuleoval เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษตอนซื้อรถยนต์
 iconbuleoval เรื่อง การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อรับขวัญทายาท
 iconbuleoval เรื่อง ระบบโทรศัพท์ภายใน สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการจากสหกรณ์เดือน เมษายน 2561
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ เดือน เมษายน 2561
 iconbuleoval เรื่อง เปิดให้กู้เพื่อศึกษาประจำปี 2561
 iconbuleoval เรื่อง เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการกู้ฉุกเฉินทางโทรศัพท์
 iconbuleoval เรื่อง เงินทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
 iconbuleoval เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกประจำปีการศึกษา 2561
 iconbuleoval เรื่อง บัตรประกันสุขภาพกลุ่ม สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง ค่าสินไหมประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ. เดือน มีนาคม 2561
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ เดือน มีนาคม 2561
 iconbuleoval เรื่อง กำหนดวันหยุดงานเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ. เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 iconbuleoval เรื่อง รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ
 iconbuleoval เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561
 iconbuleoval เรื่อง ลดดอกเบี้ยเงินกู้และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ. เดือน มกราคม 2561
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ เดือน มกราคม 2561
 iconbuleoval เรื่อง ตรวจสอบยอดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
 iconbuleoval เรื่อง เงินค้างในบัญชีธนาคารของ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง การทำประกันกลุ่มกับการลดหย่อนภาษี
 iconbuleoval เรื่อง เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
 iconbuleoval เรื่อง การทำประกันกลุ่มกับการลดหย่อนภาษี
 iconbuleoval เรื่อง การปิดหีบนับคะแนน
 iconbuleoval เรื่อง บัตรสรรหาที่ถือเป็นบัตรเสีย
 iconbuleoval เรื่อง ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง รายชื่ออนุกรรมการสรรหา
 iconbuleoval เรื่อง ให้สมาชิกพิมพ์หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากเว็บไซต์
 iconbuleoval เรื่อง สอ.กฟผ. เปิดให้บริการ Free WiFi
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ เดือน ธันวาคม 2560
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ. เดือน ธันวาคม 2560
 iconbuleoval เรื่อง กองทุนสวัสดิการเงินสะสม 63 ปีมีสุข