โครงสร้างฝ่ายจัดการ

Rate this item
(0 votes)

โครงสร้างฝ่ายจัดการ


 siriwan

นางสิริวรรณ วิชญาเดชะ
ผู้จัดการใหญ่

 kanika-1  tonuepong
นางกรรณิการ์ สงเคราะห์ผล
รองผู้จัดการใหญ่บริหาร
นายต่อเนื่องพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รองผู้จัดการใหญ่บัญชีและการเงิน

 

สายรองผู้จัดการใหญ่บริหาร

kanika

นางกรรณิการ์ สงเคราะห์ผล
รองผู้จัดการใหญ่บริหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริการสมาชิก ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
   dungjai       

jitika

    sopa    

jitika

นางดวงใจ สุวรรณกิตติ
ผู้จัดการฝ่าย
  น.ส.จิตติกา กรายรัตน์
ผู้จัดการฝ่าย
  นางโสภา มณีรัมย์
ผู้จัดการฝ่าย
  นายนิธิพัฒน์ โรจนดุล
ผู้จัดการฝ่าย
               
waraporn yupin   patarada     sirikan    chartchai
 น.ส.วราภรณ์ พรมแพน น.ส.ยุพิน ทับคล้าย   น.ส.ภัทรดา แสงหงษา   น.ส.สิริกานต์ คำแก้ว   นายฉัตรชัย ติกุล
               
wilai panharaporn      jiranun    nion    anongrat
 นางวิไล รักการ น.ส.พชรพร หงส์นฤชัย   น.ส.จิรานันท์ สงบ    นางนิอร หิรัญพฤกษ์   น.ส.อนงรัตน์ พจนอารี
               
siriporn   sunisa       parawatee   atitaya    phanthip
น.ส.สิริพร เรืองหิรัญวนิช  น.ส.สุนิศา สาบเสือ   น.ส.ปารวี จินดา    นางอาทิตยา ภู่กนก   น.ส.พันธ์ทิพย์ ชัยสินธ์
               
matta     luklead      orawan-w    piyaporn    sarin
 น.ส.เมตตา สูนมา นางลักษณเลิศ กระตุฤกษ์   น.ส.อรวรรณ วิเชียรปัญญา    นางปิยาภรณ์ บุญลือ   นายสรินทร์ พงษพิพัฒน์
               
 narimon    nakaraet          kanutsanun    wipa
 นางนฤมล ศรีทอง  นายนคเรศ ฉวีวรรณ       น.ส.คณัสนันท์ อังศุพิพัฒน์    น.ส.วิภา มณีใจ
               
 taksaorn    supanee              jirawan
 น.ส.ทักษอร จิระยั่งยืน  น.ส.สุปราณี ธรรมขัน
รฟ.แม่เมาะ
          น.ส.จิราวรรณ เนติบุญ
               
 rujira   nattawut              supawan
 น.ส.รุจิรา ดุเหว่า
เหมืองแม่เมาะ
 นายณัฐวุฒิ พลายยงค์            น.ส.สุภาวรรณ นาคเอี่ยม

 

 

สายรองผู้จัดการใหญ่บัญชีและการเงิน

tonuepong

นายต่อเนื่องพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รองผู้จัดการใหญ่บัญชีและการเงิน

ฝ่ายบริหารเงินทุน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายสินเชื่อ
tonuepong     renu 1   supawadee    porntipa
นายต่อเนื่องพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รักษาการผู้จัดการฝ่าย
  นางเรณู เกิดทวี
ผู้จัดการฝ่าย
  นางสุภาวดี ขอทวีวัฒนา
ผู้จัดการฝ่าย   
  นางพรธิภา สัมฤทธิ์
ผู้จัดการฝ่าย
             
 tidaporn   prayoug    budsara kuntapon    siriluck
 น.ส.ธิดาภร เชื้อเพ็ชร์    น.ส.ประยงค์ เหมือนแกร    น.ส.บุศรา ทองรอด  นายกันตภณ เอี่ยมรักษา    น.ส.ศิริลักษณ์ อินเอียว
               
sirikwan   niramol    janjira  nichapa    piriya
 น.ส.ศิริขวัญ แย้มนิล    น.ส.นิรมล ท้วมอุธรรม    น.ส.จันทร์จิรา ร่มพิกุล  นางณิชาภา โคนโท    น.ส.พิริยา วงษ์พันธ์
               
 pantira   nawarat    rhinradar  orawan   sompop 
 น.ส.ภัณฑิรา โกมลเสน   น.ส.นวรัตน์ สมพลกรัง   น.ส.ริลรฎา ภู่เสือจิรา  น.ส.อรวรรณ ถีระแก้ว    นายสมภพ มณีรัมย์
               
 tidarat   nucharat     jirapan  thimaporn   somporn
 น.ส.ธิดารัตน์ ใต้ชัยภูมิ    น.ส.นุชรัตน์ บุญคุ้ม    น.ส.จิรพรรณ ตันติพงษ์ศิริกุล  น.ส.ธิมาพร จันทรบัญชร    นางสมพร อิ่มมาก
               
     aunchalee    puttita  onpreeya   niwat 
     น.ส.อัญชลี สร้อยทอง     น.ส.พุธิตา สีวรฤทธิ์  น.ส.อรปรียา นาเจิมพลอย    นายนิวัติ มะสุข
               
     yanika    nattaporn  amonrat    raksanaporn
     น.ส.ญานิกา มะสีพันธ์    น.ส.ณัฐพร มะหมัดกุน  น.ส.อมรรัตน์ มานพ    น.ส.รักษนาภร นาคะรัตน์
               
         jenjira      wimonpa
         น.ส.เจนจิรา ฤาหาญ       นางวิมลภา เกียรติชัยอิสระ
               
               kanjana
                น.ส.กาญจนา เศวตการี
               
             
 natchaphong
              นายนัฎชพงศ์ ภู่มิตรอุดมชัย