โครงสร้างฝ่ายจัดการ

Rate this item
(3 votes)

โครงสร้างฝ่ายจัดการ


 siriwan

นางสิริวรรณ วิชญาเดชะ
ผู้จัดการใหญ่

 kanika  tonuepong
นางกรรณิการ์ สงเคราะห์ผล
รองผู้จัดการใหญ่บริหาร
นายต่อเนื่องพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รองผู้จัดการใหญ่บัญชีและการเงิน

 

สายรองผู้จัดการใหญ่บริหาร

kanika

นางกรรณิการ์ สงเคราะห์ผล
รองผู้จัดการใหญ่บริหาร

ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริการสมาชิก ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
   waraporn       

supawadee

    sopa    

jitika

น.ส.วราภรณ์ พรมแพน
ผู้จัดการฝ่าย
  นางสุภาวดี ขอทวีวัฒนา
ผู้จัดการฝ่าย
  นางโสภา มณีรัมย์
ผู้จัดการฝ่าย
  นายนิธิพัฒน์ โรจนดุล
ผู้จัดการฝ่าย
               
yupin wilai   patarada     sirikan    chartchai
น.ส.ยุพิน ทับคล้าย  นางวิไล รักการ   นางภัทรดา อุดมชัยรัตน์   น.ส.สิริกานต์ คำแก้ว   นายฉัตรชัย ติกุล
               
 jirapan panharaporn      jiranun    nion    anongrat
 น.ส.จิรพรรณ ตันติพงษ์ศิริกุล น.ส.พชรพร หงส์นฤชัย   น.ส.จิรานันท์ สงบ    นางนิอร หิรัญพฤกษ์   น.ส.อนงรัตน์ พจนอารี
               
siriporn    anongnat    parawatee   atitaya    phanthip
น.ส.สิริพร เรืองหิรัญวนิช  น.ส.อนงค์นาถ กาญจนสุขสกุล   น.ส.ปารวี จินดา    นางอาทิตยา ภู่กนก   น.ส.พันธ์ทิพย์ ชัยสินธ์
               
matta     luklead      orawan-w    kanutsanun    sarin
 น.ส.เมตตา สูนมา นางลักษณเลิศ กระตุฤกษ์   น.ส.อรวรรณ วิเชียรปัญญา   น.ส.คณัสนันท์ อังศุพิพัฒน์   นายสรินทร์ พงษพิพัฒน์
               
 narimon    nakaraet          rampa    wipa
 นางนฤมล ศรีทอง  นายนคเรศ ฉวีวรรณ        น.ส.รัมภา คงขำ    น.ส.วิภา มณีใจ
               
 taksaorn    supanee              jirawan
 น.ส.ทักษอร จิระยั่งยืน  น.ส.สุปราณี ธรรมขัน
รฟ.แม่เมาะ
          น.ส.จิราวรรณ เนติบุญ
               
 rujira   nattawut              supawan
 น.ส.รุจิรา ดุเหว่า
เหมืองแม่เมาะ
 นายณัฐวุฒิ พลายยงค์            น.ส.สุภาวรรณ นาคเอี่ยม
               
natchaphong                 
นายนัฎชพงศ์ ภู่มิตรอุดมชัย              

 

 

สายรองผู้จัดการใหญ่บัญชีและการเงิน

tonuepong

นายต่อเนื่องพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รองผู้จัดการใหญ่บัญชีและการเงิน

ฝ่ายบริหารเงินทุน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายสินเชื่อ
tidaporn     renu   prayoug    jitika
น.ส.ธิดาภร เชื้อเพ็ชร์
ผู้จัดการฝ่าย
  นางเรณู เกิดทวี
ผู้จัดการฝ่าย
  น.ส.ประยงค์ เหมือนแกร
ผู้จัดการฝ่าย   
  น.ส.จิตติกา กรายรัตน์
ผู้จัดการฝ่าย
             
sirikwan   niramol    nucharat   nichapa    piriya
 น.ส.ศิริขวัญ แย้มนิล    น.ส.นิรมล ท้วมอุธรรม    น.ส.นุชรัตน์ บุญคุ้ม  นางณิชาภา โคนโท    น.ส.พิริยา วงษ์พันธ์
               
 tidarat    budsara    rhinradar  orawan   sompop 
 น.ส.ธิดารัตน์ ใต้ชัยภูมิ    น.ส.บุศรา ทองรอด   น.ส.ริลรฎา ภู่เสือจิรา  น.ส.อรวรรณ ถีระแก้ว    นายสมภพ มณีรัมย์
               
phimlapas   nawarat   sunisa    thimaporn   somporn
น.ส.พิมพ์ลภัส อนุสรณ์   น.ส.นวรัตน์ สมพลกรัง    น.ส.สุนิศา สาบเสือ  นางธิมาพร จันทรบัญชร    นางสมพร อิ่มมาก
               
suthadsiri    piyaporn    puttita  onpreeya   niwat 
 น.ส.สุทัสสิริ แผ้วสกุล    นางปิยาภรณ์ บุญลือ     น.ส.พุธิตา สีวรฤทธิ์  น.ส.อรปรียา นาเจิมพลอย    นายนิวัติ มะสุข
               
 konlarat    aunchalee    nattaporn  amonrat    raksanaporn
 น.ส.กลรัตน์ ฉิมฉ่ำ    น.ส.อัญชลี ม่วงกลม    น.ส.ณัฐพร มะหมัดกุน  น.ส.อมรรัตน์ มานพ    น.ส.รักษนาภร นาคะรัตน์
               
     yanika    thanawan  jenjira    wimonpa
     น.ส.ญานิกา มะสีพันธ์    น.ส.ธนวรรณ ทองเรือง  น.ส.เจนจิรา ฤาหาญ     นางวิมลภา เกียรติชัยอิสระ
               
    samitanan    kritchaya        kewarin
    น.ส.สมิตานัน ธรรมสนอง   น.ส.กฤดิชญา  กระตุฤกษ์       น.ส.เกวรินทร์ คมศรี
               
    wichan            
    นายวิชาญ จันทวงษ์