ข่าวประกาศย้อนหลังปี 2553

Rate this item
(0 votes)

 

 

ข่าวประกาศย้อนหลัง
 

ประกาศ ปี 2553

 iconbuleoval เรื่อง บริการเครื่องปรับสมุดเงินฝาก สอ.กฟผ. ระหว่างเวลา 06.00 - 18.00 น.
 iconbuleoval เรื่อง ขยายเวลายื่นกู้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
 iconbuleoval เรื่อง ให้สมาชิกกู้ฉุกเฉินก่อนปีใหม่
 iconbuleoval เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง ขอปิดการให้บริการ
 iconbuleoval เรื่อง เงินช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยน้ำท่วม
 iconbuleoval สอ.กฟผ. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 iconbuleoval เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
 iconbuleoval เรื่อง เปิดให้กู้สามัญเพื่อการศึกษาประจำปี 2553
 iconbuleoval เรื่อง การแนบหน้าซองเงินเดือนประกอบการขอกู้เงิน
 iconbuleoval เรื่อง แบบเปลี่ยนแปลงวิธีรับเงินปันผล
 iconbuleoval เรื่อง การส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอกู้เงิน
 iconbuleoval เรื่อง ขอปิดให้บริการ
 iconbuleoval รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2553
 iconbuleoval เรื่อง ขอรับบริจาคหนังสือหรืออุปกรณ์ส่งเสริมทางการศึกษา
 iconbuleoval เรื่อง โครงการประกันสุขภาพ
 iconbuleoval ประกันสุขภาพ สอ.กฟผ. เปิดแล้ว
 iconbuleoval เรื่อง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
 iconbuleoval เรื่อง การนำเงินชดเชยออกจากงานปี 2552 เพื่อซื้อหุ้นหรือฝากเกษียณสุข
 iconbuleoval เรื่อง การหักค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์
 iconbuleoval เรื่อง สอ.กฟผ. จัดสัมมนาสมาชิกที่ออกจากงานด้วยความยินดี 2553
 iconbuleoval เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันนำเงินเข้าบัญชีสมาชิก
 iconbuleoval เรื่อง ขอปิดงานบริการระบบคอมพิวเตอร์
 iconbuleoval เรื่อง บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข
 iconbuleoval เรื่อง ของขวัญเงินฝาก เพื่อการส่งเสริมการออม
 iconbuleoval เรื่อง ขยายงวดผ่อนชำระหนี้เงินกู้สามัญเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 iconbuleoval เรื่อง เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
 iconbuleoval เรื่อง การจ่ายเงินวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2553
 iconbuleoval เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครสมาชิก
 iconbuleoval เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การกู้พิเศษเพื่อซื้อรถยนต์ใหม่
 iconbuleoval เรื่อง ขอปิดระบบคอมพิวเตอร์
 iconbuleoval เรื่อง การประกันภัยผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้
 iconbuleoval เรื่อง เปิดให้กู้สามัญเพื่อการศึกษาประจำปี 2553
 iconbuleoval เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปีการศึกษา 2553
 iconbuleoval เรื่อง รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ
 iconbuleoval เรื่อง เงินค้างในบัญชีธนาคารของ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
 iconbuleoval เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ ประจำปี 2553
 iconbuleoval เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนประจำปี 2553
 iconbuleoval เรื่อง การตรวจสอบยอดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
 iconbuleoval เรื่อง ขอปิดการให้บริการ, การรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน และการรับเงินกองทุนสวัสดิการ
 iconbuleoval เรื่อง ขอปิดระบบคอมพิวเตอร์
 iconbuleoval เรื่อง ขอเชิญเลือกตั้งและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553
 iconbuleoval เรื่อง เปิดให้กู้เงินกู้สามัญเป็นกรณีพิเศษ