ข่าวประกาศย้อนหลังปี 2556

Rate this item
(19 votes)

 

 

ข่าวประกาศย้อนหลัง

 

 

 

 ประกาศปี 2556

iconbuleoval เรื่อง กำหนดวันหยุดงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
iconbuleoval เรื่อง กู้ฉุนเฉินก่อนปีใหม่ 
iconbuleoval เรื่อง งดใช้บริการบัตรสหกรณ์ ATM เนื่องจากซ้อมแผนกู้คืนระบบจากภัยพิบัติ 
iconbuleoval เรื่อง การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการบำนาญสมาชิกและกองทุนสวัสดิการเงินสะสม 65 ปีมีสุข 
iconbuleoval เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีฯ
iconbuleoval เรื่อง ปิดการให้บริการวันสิ้นปี
iconbuleoval เรื่อง รับสมัครสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
iconbuleoval เรื่อง ผลการประกวดราคาคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 เครื่อง
iconbuleoval เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีฯ
iconbuleoval เรื่อง การชำระหนี้เงินกู้ทุกประเภทบางส่วน
iconbuleoval เรื่อง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญมีประกัน
iconbuleoval เรื่อง งดใช้บริการบัตรสหกรณ์ ATM เนื่องจากทดสอบระบบ
iconbuleoval เรื่อง การเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีฯ
iconbuleoval เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 เครื่อง
iconbuleoval เรื่อง งดใช้บริการบัตรสหกรณ์ ATM เนื่องจากทดสอบระบบ
iconbuleoval เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
iconbuleoval เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
iconbuleoval เรื่อง เปิดให้กู้สามัญเพื่อการศึกษาประจำปี 2556
iconbuleoval เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุน สอ.กฟผ. กับ รพ.จุฬาฯ
iconbuleoval เรื่อง ประกวดราคาเพิ่มประสิทธิภาพการสำรองข้อมูลทุกระบบงาน
iconbuleoval เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดวันมอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก
iconbuleoval เรื่อง การตรวจสอบรายชื่อบุตรและสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษาปี 2556
iconbuleoval เรื่อง รายชื่อบุตรและสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2556
iconbuleoval เรื่อง โครงการประกันสุขภาพ
iconbuleoval เรื่อง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญมีประกัน
iconbuleoval เรื่อง งานจ้างเหมาลูกจ้างบริการงานธุรการ (ต่อ)
iconbuleoval เรื่อง รับสมัครนักศึกษาปฎิบัติงานพิเศษ
iconbuleoval เรื่อง งานจ้างเหมาลูกจ้างบริการงานธุรการ
iconbuleoval เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินปันผล
iconbuleoval เรื่อง ชี้แจงกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นประสบปัญหา
iconbuleoval เรื่อง การรับพนักงานสัญญาจ้างพิเศษของ กฟผ. เข้าเป็นสมาชิก
iconbuleoval เรื่อง ยกเลิกการใช้บัตร ATM สอ.กฟผ. - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
iconbuleoval เรื่อง ประกวดราคาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลหลักแบบ 3 node clustering
iconbuleoval เรื่อง โครงการประกันคุ้มครองผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญมีประกัน
iconbuleoval เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญกับ สอ.กฟผ.
iconbuleoval เรื่อง เงินกู้สามัญมีประกัน สอ.กฟผ.
iconbuleoval เรื่อง เงินทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2556
iconbuleoval เรื่อง การจ่ายเงินวันที่จันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556
iconbuleoval เรื่อง วันหยุดชดเชยสงกรานต์
iconbuleoval เรื่อง ค่าธรรมเนียม ATM สอ.กฟผ.-ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
iconbuleoval เรื่อง ยอดเงินบริจาคในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
iconbuleoval เรื่อง ขอให้สมาชิกสมัครทำบัตร ATM สอ.กฟผ. ธ.กรุงไทย เพื่อโอนเงินทุนส่งเสริมการศึกษา
iconbuleoval เรื่อง การจัดตั้งกองทุนสาธารณภัย
iconbuleoval เรื่อง กำหนดวันหยุดงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์
iconbuleoval เรื่อง เปิดให้กู้สามัญเพื่อการศึกษาประจำปี 2556
iconbuleoval เรื่อง เปิดให้กู้เงินกู้สามัญเป็นกรณีพิเศษ
iconbuleoval เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปี 2556
iconbuleoval เรื่อง ประกวดราคาปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้าภายในห้อง Server
iconbuleoval เรื่อง รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการ
iconbuleoval เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ ประจำปี 2556
iconbuleoval ประกาศคณะกรรมการสรรหา ที่ 4 เรื่อง การปิดหีบนับคะแนน
iconbuleoval ประกาศคณะกรรมการสรรหา ที่ 3 เรื่อง บัตรสรรหาที่ถือเป็นบัตรเสีย
iconbuleoval ประกาศคณะกรรมการสรรหา ที่ 2 เรื่อง ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
iconbuleoval ประกาศคณะกรรมการสรรหา ที่ 1 เรื่อง รายชื่ออนุกรรมการสรรหา
iconbuleoval เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
iconbuleoval เรื่อง เงินคงค้างในบัญชีธนาคารของ สอ.กฟผ.
iconbuleoval เรื่อง เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
iconbuleoval เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 วันสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. และแต่งตั้งกรรมการสรรหา