ข่าวประกาศย้อนหลังปี 2558

Rate this item
(0 votes)

 

 

ข่าวประกาศย้อนหลัง

 

 

ประกาศ ปี 2558

 iconbuleoval เรื่อง กำหนดวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดเพิ่มเติมกรณีพิเศษ ประจำปี 2559
 iconbuleoval เรื่อง เปิดให้สมาชิกกู้เงินกู้ฉุกเฉินเป็นกรณีพิเศษก่อนปีใหม่
 iconbuleoval เรื่อง ปิดให้บริการวันสิ้นปี
 iconbuleoval เรือง สวัสดิการค่าทำศพ
 iconbuleoval เรื่อง เชิญชวนแต่งกายชุดสีดำในวันพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 iconbuleoval เรื่อง งดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์
 iconbuleoval เรือง ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้พิเศษประภาคารปัญญา
 iconbuleoval ประกาศคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. สอ.กฟผ. ที่ 1/2558 เรื่องรับสมัครสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval ประกาศคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. สอ.กฟผ. ที่ 1/2558 เรื่องรับสมัครสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง การสั่งจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี สหกรณ์ไทย
 iconbuleoval เรื่อง งดให้บริการระบบคอมพิวเตอร์
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง การรับสมัครสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ
 iconbuleoval เรื่อง ค่าธรรมเนียม บัตร ATM สอ.กฟผ. – ธนาคารไทยพาณชิย์ จํากัด (มหาชน)
 iconbuleoval เรื่อง การเปิดให้กู้สามัญเพื่อการศึกษาประจำปี 2558
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ
 iconbuleoval เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบ Virtualization
 iconbuleoval เรื่อง การผ่อนชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM ของสมาชิกที่ออกจากงาน
 iconbuleoval เรื่อง ให้สมาชิกพนักงานสัญญาจ้างพิเศษของ กฟผ. กู้เงินได้
 iconbuleoval เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้อง Server ระบบเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น และระบบเฝ้าดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติ
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ
 iconbuleoval เรื่อง รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประจําปี 2558
 iconbuleoval เรื่อง การตรวจสอบรายชื่อบุตรที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2558
 iconbuleoval เรื่อง ประกาศผลผู้สมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ
 iconbuleoval เรื่อง เปิดให้สมาชิกกู้เงินกู้สามัญ (ปีที่ 37)
 iconbuleoval เรื่อง ผลการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC
 iconbuleoval เรื่อง โครงการประกันสุขภาพ
 iconbuleoval เรื่อง ผลการออกรางวัลบัญชีเงินฝากมอบสมาชิก สอ.กฟผ. ในโอกาสครบรอบ 36 ปี สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินปันผล
 iconbuleoval เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและกำหนดวันสอบ
 iconbuleoval เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC
 iconbuleoval เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 iconbuleoval เรื่อง กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ
 iconbuleoval เรื่อง ของขวัญเงินฝาก เพื่อการส่งเสริมการออม
 iconbuleoval เรื่อง ขอแก้ไขเวลางดใช้บริการระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก กฟผ. ดับไฟอาคาร
 iconbuleoval เรื่อง เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 37
 iconbuleoval เรื่อง งดใช้บริการระบบคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก กฟผ. ดับไฟอาคาร
 iconbuleoval เรื่อง เปิดรับฝากเงินฝากประเภทออมทรัพย์สะสมทรัพย์
 iconbuleoval เรื่อง การซื้อหุ้น และฝากเงินของสมาชิกที่ออกจากงาน
 iconbuleoval เรื่อง การถอนเงินฝากเพื่อจองซื้อกองทุนรวม EGATIF
 iconbuleoval เรื่อง งดใช้บริการบัตรสหกรณ์ ATM เนื่องจากซ้อมแผนกู้คืนระบบจากภัยพิบัติ
 iconbuleoval เรื่อง ปิดรับเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ
 iconbuleoval เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย
 iconbuleoval เรื่อง เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญมีประกัน
 iconbuleoval เรื่อง การจ่ายเงินวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558
 iconbuleoval เรื่อง ประกาศผลผู้สมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 iconbuleoval เรื่อง ประกาศผลผู้สมัครเจ้าหน้าที่สัญญาจ้างพิเศษ
 iconbuleoval เรื่อง ประกวดราคาการจัดพิมพ์วารสาร สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและกำหนดวันสอบเจ้าหน้าที่สัญญาจ้างพิเศษ
 iconbuleoval เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและกำหนดวันสอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ
 iconbuleoval เรื่อง เงินทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
 iconbuleoval เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกประจำปีการศึกษา 2558
 iconbuleoval เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สัญญาจ้างพิเศษ
 iconbuleoval เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 iconbuleoval เรื่อง เปิดให้กู้เงินสามัญเพื่อการศึกษาประจำปี 2558
 iconbuleoval เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือเพื่อเข้าร่วมโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 iconbuleoval เรื่อง การชำระค่าหุ้นที่ค้างรายเดือน
 iconbuleoval เรื่อง กำหนดวันหยุดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง ขอเลื่อนการจัดทำโครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้า
 iconbuleoval เรื่อง ชี้แจงกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นประสบปัญหา
 iconbuleoval เรื่อง รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 28
 iconbuleoval เรื่อง ขยายระยะเวลาผ่อนปรนหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญมีประกัน
 iconbuleoval เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ ประจำปี 2558
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ.
 iconbuleoval การตรวจสอบยอดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง ขออนุมัติให้สมาชิก สอ.กฟผ. เข้าร่วมการเลือกตั้งและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
 iconbuleoval เรื่อง ขอเชิญร่วม "โครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้า"
 iconbuleoval เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
 iconbuleoval เรื่อง เงินค้างในบัญชีธนาคารของ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
 iconbuleoval เรื่อง การรับเงินกองทุนสวัสดิการ
 iconbuleoval เรื่อง ปิดการให้บริการและการรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ
 iconbuleoval เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ.