ข่าวประกาศย้อนหลังปี 2552

Rate this item
(0 votes)

 

 

ข่าวประกาศย้อนหลัง
 

ประกาศ ปี 2552

 iconbuleoval เรื่อง ให้สมาชิกกู้ฉุกเฉินก่อนปีใหม่
 iconbuleoval เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 และวันสรรหา คณะกรรมการดําเนินการ สอ.กฟผ. และการแต่งตั้งกรรมการสรรหา
 iconbuleoval เรื่อง ขอปิดให้บริการ
 iconbuleoval เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
 iconbuleoval เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้า สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง ยกเลิกการกู้เงินฉุกเฉินที่หน่วยงานการเงินภูมิภาค
 iconbuleoval เรื่อง บัตรประกันสุขภาพ
 iconbuleoval เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันตัดยอดเพื่อส่งหักเงินเดือนสมาชิก
 iconbuleoval เรื่อง เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินปันผล
 iconbuleoval เรื่อง ขยายเวลาการเปิดให้กู้สามัญเพื่อการศึกษาประจำปี 2552
 iconbuleoval เรื่อง รายชื่อบุตรสมาชิกที่ไดัรับทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2552
 iconbuleoval เรื่อง ขอปิดให้บริการ
 iconbuleoval เรื่อง ของขวัญเงินฝาก งานครบรอบ 30 ปี สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง การรับสมัครสมาชิก
 iconbuleoval เรื่อง โครงการประกันสุขภาพ
 iconbuleoval เรื่อง เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
 iconbuleoval เรื่อง กำหนดวิธีโอนเงินให้ สอ.กฟผ. ผ่านทางธนาคาร
 iconbuleoval เรื่อง เปิดประมูลขายรถจักรยานยนต์ของ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง การจ่ายเงินวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2552
 iconbuleoval เรื่อง เปิดให้กู้สามัญเพื่อการศึกษาประจำปี 2552
 iconbuleoval เรื่อง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้
 iconbuleoval เรื่อง ขอเชิญสมัครทำบัตรสหกรณ์ ATM พร้อมรับเงื่อนไขพิเศษ
 iconbuleoval เรื่อง การประกันภัยผู้ค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิก
 iconbuleoval เรื่อง การหักเงินประกันชีวิตกลุ่มเพิ่มจากหน้าซองเงินเดือน
 iconbuleoval เรื่อง ขยายวงเงินคุ้มครองการประกันชีวิตกลุ่ม
 iconbuleoval เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสมทบ
 iconbuleoval เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกประจำปี 2552
 iconbuleoval เรื่อง รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ
 iconbuleoval เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 iconbuleoval เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ ประจำปี 2550
 iconbuleoval เรื่อง เปิดให้กู้เงินกู้สามัญเป็นกรณีพิเศษ
 iconbuleoval เรื่อง ขอปิดการให้บริการ, การรับเงินปันผลเฉลี่ยคืน และการรับเงินกองทุนสวัสดิการ
 iconbuleoval เรื่อง เงินปันผลและเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
 iconbuleoval เรื่อง ขอปิดการให้บริการ, การรับเงินปันผลเฉลี่ยคืน และการรับเงินกองทุนสวัสดิการ
 iconbuleoval เรื่อง เงินค้างในบัญชีธนาคารของ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง ขอเชิญเลือกตั้งและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552
 iconbuleoval เรื่อง ของขวัญปีใหม่ประจำปี 2552
 iconbuleoval เรื่อง รับสมัครสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง การทำประกันภัยรถยนต์ กับ สอ.กฟผ.