PR134 01 12 66

PR131 29 11 66      PR133 30 11 66

CO   1 01

PR127 17 11 66      PR122 06 11 66

 

PR123 08 11 66      PR78 15 08 66

 

PR86 28 08 66      PR129 20 11 66

 

service ac 15 05 66

service ac

 

member service 16 06 65

member service 1 1

member service 1 2

member service 1 3

member service  1 4

member service 16 06 65

member service02

member service03

member service04

member service06

member service08

member service05

member service07

member service09

  summary
 
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 
(ล้านบาท)

 ทุนเรือนหุ้น  55,745
 เงินรับฝาก  91,355
 เงินให้กู้  15,747
 รายได้    5,914
 ค่าใช้จ่าย    2,639
 กำไรก่อนด้อยค่า      
 หุ้นกู้การบินไทย    3,275
 ด้อยค่า-หุ้นกู้       
 การบินไทย       320
 กำไรสุทธิ    2,955
 จำนวนสมาชิก  32,549 ราย
 สมาชิกสมทบ  13,519 ราย

banner info board

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

web counter

ข่าวประกาศ

ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 101/2566
เรื่อง ขยายวงเงินรวมเงินฝากประจำ 3 ปี และเงินฝากประจำ 5 ปี s new
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ชุดที่ 37 ที่ 3/2566
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ชุดที่ 37 s new
ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 100/2566
เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจาก สอ.กฟผ. เดือน ตุลาคม 2566 s new
ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 87/2566
เรื่อง กำหนดวันหยุดงานเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 s new
ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 83/2566
เรื่อง กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2567 s new
ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 97/2566
เรื่อง การให้บริการของ สอ.กฟผ. ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 s new

 

ข่าวประกาศย้อนหลัง คลิกที่นี่