การขาย / โอนหุ้น

Rate this item
(5 votes)

selling or transferring shares

การขาย / โอนหุ้น

     สมาชิกจะขายหรือโอนหุ้นซึ่งตนถืออยู่ได้ แต่จะนำหุ้นไปค้ำประกันบุคคลอื่นไม่ได้ สมาชิกจะขายหรือโอนหุ้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้

             1. ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 20 ปี หรือเป็นสมาชิกที่เกษียณอายุ หรือ
                 มีอายุครบ 60 ปี

             2. จะขายหรือโอนหุ้นแต่ละครั้งได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ในสหกรณ์                        และจะขายหรือโอนหุ้นได้ ไม่เกิน 4 ครั้ง แต่จะต้องเหลือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25                       ของหุ้นเดิมก่อนการขายหุ้นครั้งแรก

             3. กรณีที่มีหนี้ค้างกับ สอ.กฟผ. เมื่อขายหรือโอนหุ้นแล้ว จำนวนหนี้ที่ค้างจะต้อง
                 ไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้นคงเหลือ

             4. สมาชิกอาจโอนหุ้นให้แก่คู่สมรส บุตร หรือบิดามารดา ที่เป็นสมาชิก หรือสมาชิก 
                 สมทบได้ เมื่อตนเองเสียชีวิต โดยให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้โอนหรือ
                 ผู้รับโอน และยื่นต่อ สอ.กฟผ. ไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้การโอนหุ้น จะโอนหุ้นรวมกันได้
                 ไม่เกิน 1,000,000 บาท ซึ่งผู้รับโอนเมื่อรับโอนหุ้นรวมกับหุ้นของตนเองที่มีอยู่เดิม
                 แล้วต้องไม่เกิน 4 ล้านบาท