เอกสารการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 (PDF)

Rate this item
(0 votes)

เอกสารการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 (PDF)

   เอกสารการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 รวมเล่ม
1.   ปกหน้า
2.   ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34
 3.   สารบัญ
 4.   ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
   ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ประจำปี 2564 – 2565
   คลิกที่นี่
 5.   ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ประจำปี 2564 - 2565
 6.   ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ สอ.กฟผ.
    4.1 เรื่อง แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 41 เรื่องคุณสมบัติของสมาชิก (2) (7) (8)
    4.2 เรื่อง แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 79 และข้อ 80 เรื่อง เพิ่มอำนาจหน้าที่และจำนวนกรรมการให้เหมาะสม
   ระเบียบวาระที่ 5 เสนอเพื่อพิจารณาโอนเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายปี 2562 เข้าบัญชีทุนสำรอง
   คลิกที่นี่
 7.   ระเบียบวาระที่ 6 รับทราบเรื่อง การตัดบัญชีเงินโอนผ่านธนาคารรอปรับบัญชีค้างนานเกิน 5 ปี
 8.   ระเบียบวาระที่ 7 รายงานความคืบหน้าการติดตามการฟื้นฟูกิจการของ บมจ.การบินไทย
 9.   ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
   เอกสารประกอบการพิจารณา
10.   ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ประจำปี 2564 – 2565
   (เอกสารแนบ 1)
11.   ระเบียบวาระที่ 4.1 ข้อบังคับ ข้อ 41 เรื่องคุณสมบัติของสมาชิก (2) (7) (8) (เอกสารแนบ 2)
12.   ระเบียบวาระที่ 4.2 ข้อบังคับ ข้อ 79 และข้อ 80 เรื่องเพิ่มอำนาจหน้าที่ และจำนวนกรรมการให้เหมาะสม
   (เอกสารแนบ 3)
 13.   ระเบียบวาระที่ 7 รายงานความคืบหน้าการติดตามการฟื้นฟูกิจการของ บมจ.การบินไทย
   (เอกสารแนบ 4)