logo

ประวัติความเป็นมา

 image history

              เมื่อต้นปี  2521 กรรมการและสมาชิก สร.กฟผ. ซึ่งประกอบด้วยนายธวัช นิลแสง, นายประชุม อุมาภรณ์สกุล, นายสิทธิชัย ยามมีสิน, นายเขต ถิ่นธานี, นายคำพี พันจันทร์ดีนายอนุพงษ์ ทัดไพร, นายพิชิต อักษรสวาสดิ์ และนายปรัชญา ท้วมมา  ได้ปรับทุกข์กันถึงปัญหาหนี้สินของตนเองและของสมาชิก สร.กฟผซึ่งต้องกู้นายทุนโดยต้องยอมเสียอัตราดอกเบี้ยอย่างต่ำร้อยละห้าต่อเดือนหรืออัตราร้อยละหกสิบต่อปีและลงความเห็นร่วมกันว่าวิถีทางเดียวที่จะช่วยเหลือมิให้ตนเอง  และสมาชิกของ สร.กฟผต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่แพงเช่นนั้นก็คือการดำเนินการตามแนวทางของสหกรณ์ออมทรัพย์

              จึงได้มีการร่างระเบียบเพื่อจะดำเนินการตามหนทางดังกล่าวแต่เนื่องจากในระยะแรกมีผู้เห็นด้วยไม่มากนัก  จึงได้จัดตั้งในรูปของชมรม โดยใช้ชื่อว่า  " ชมรมกองทุนออมทรัพย์สร.กฟผ."  กำหนดหุ้นละ 25 บาทสมาชิกจะต้องถือหุ้นอย่างน้อย 2 หุ้นต่อเดือน

               การดำเนินงานเป็นไปด้วยดีและมีสมาชิกสมัครเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ในต้นปี  2522  มีสมาชิกประมาณ  80 คนกรรมการชมรมกองทุนออมทรัพย์ฯ  ได้ปรึกษากันและมีความเห็นว่าการดำเนินการคงจะใหญ่ต่อไปข้างหน้า  ควรจะดำเนินให้เป็นไปตามกฎหมายจึงได้นำเรื่องเรียนปรึกษากับ รวก.  (นายปฏิพัทธ์ อารยะศาสตร์)เพื่อจัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ สร.กฟผ.

              รวก. เห็นด้วยในหลักการแต่ได้ให้ความเห็นว่า โดยขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสิ่งที่ดีไม่ควรจะจำกัดวงของสมาชิกเฉพาะสมาชิกของ สร.กฟผ.ควรจะให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกคนมีโอกาสเป็นสมาชิกได้ด้วย

             ดังนั้นจึงมีการเสนอชื่อบุคคล 10 นายต่อ ผวก. (นายเกษม จาติกวณิช) เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะผู้ริเริ่มก่อการ และ ผวก. อนุมัติเมื่อวันที่ 11  เมษายน  2522  ซึ่งประกอบด้วย  นายสำรอง วรสุมันต์, นายชุริน ภัทรดิลก,นายสันทัด จิรายุวัฒน์, นายสมบัติ  พงษ์พรต, นายสมพงษ์  สุขยางค์, นายทองสุก  หินวิมาน, นายพิชัย จุลพงศธร, นายเขต ถิ่นธานี, นายประชุม อุมาภรณ์สกุล และ นายปรัชญา ท้วมมา

              คณะผู้ริเริ่มก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ฯชุดนี้มีหน้าที่ร่างข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯที่จะจัดตั้งขึ้นเมื่อคณะผู้ริเริ่มฯได้ร่างข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯเสร็จเรียบร้อยแล้ว   จึงได้เชิญชวนผู้ที่สนใจมาสมัครเป็นสมาชิกและร่วมประชุมเพื่อเลือกตั้ง คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจำกัด"   เพื่อให้คณะผู้จัดตั้งฯ นำร่างข้อบังคับ สอ.กฟผ. ซึ่งคณะผู้ริเริ่มก่อตั้งฯได้ร่างไว้เรียบร้อยแล้วไปจดทะเบียนต่อสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

              คณะผู้จัดตั้งฯ  ได้ยื่นหนังสือขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ผ่านสหกรณ์จังหวัดนนทบุรีในต้นเดือนสิงหาคม  2522  และได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนสหกรณ์เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2522  เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ กพธ.63/2522

              คณะผู้จัดตั้งฯ ได้ดำเนินการหักเงินค่าหุ้นจากสมาชิกครั้งแรกในปลายเดือนตุลาคม  2522  และได้ดำเนินการให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดถาวร ชุดที่ 1ซึ่งตามกฎหมายบังคับไว้ว่าจะต้องจัดให้มี การประชุมใหญ่ครั้งแรกภายใน  90 วัน นับตั้งแต่วันจดทะเบียน คณะผู้จัดตั้งฯ ได้นัดประชุมขึ้นในวันศุกร์ที่  9  พฤศจิกายน  2522  ที่ประชุมได้เลือกตั้งกรรมการดำเนินกาจำนวน  1 5 คน โดยมี รวก.
(นายปฏิพัทธ์  อารยะศาสตร์) เป็นประธานคนแรก

              คณะกรรมการดำเนินการชุดที่1 ได้มีมติให้ดำเนินงานสอ.กฟผ. เต็มรูปแบบคือให้กู้เงินและรับฝากเงินในเดือนมกราคม 2523 เป็นต้นไป

                                       ---------------------------------------------------------------------