logo

ประวัติความเป็นมา

Rate this item
(0 votes)

building


ประวัติความเป็นมา

              ปี 2521 กรรมการและสมาชิก สร.กฟผ. หารือถึงปัญหาหนี้สินของตนเอง ซึ่งต้องกู้นายทุนและต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราสูง ทำให้ภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น จึงร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือสมาชิกให้จ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำลง

             โดยได้ข้อสรุปคือการดำเนินการตามแนวทางของสหกรณ์ออมทรัพย์ และได้มีการร่างระเบียบ เพื่อดำเนินการตามแนวทางของสหกรณ์ออมทรัพย์ แต่ในระยะแรกมีผู้เห็นชอบไม่มากเท่าที่ควร จึงจัดตั้งในรูปแบบของชมรม โดยใช้ชื่อว่า "ชมรมกองทุนออมทรัพย์ สร.กฟผ." การดำเนินงานเป็นไปได้ด้วยดี มีสมาชิกประมาณ 80 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรรมการชมรมกองทุนออมทรัพย์ฯ จึงมีมติเห็นควรดำเนินไปตามกฎหมายและจัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์  สร.กฟผ.  แต่ด้วยขบวนการของสหกรณ์ออมทรัพย์ ไม่ควรจำกัดเฉพาะสมาชิกของ สร.กฟผ. เท่านั้น จึงให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทุกคนมีโอกาสเป็นสมาชิกได้เช่นกัน

kasem

 

              ในการนี้ จึงเสนอชื่อบุคคล 10 นายต่อ ผวก. (นายเกษม จาติกวณิช) เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะผู้ริเริ่มก่อการได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ 11  เมษายน 2522 ประกอบด้วย นายสำรอง วรสุมันต์, นายชุริน ภัทรดิลก, นายสันทัด จิรายุวัฒน์, นายสมบัติ  พงษ์พรต, นายสมพงษ์  สุขยางค์, นายทองสุก หินวิมาน, นายพิชัย จุลพงศธร, นายเขต ถิ่นธานี, นายประชุม อุมาภรณ์สกุล และนายปรัชญา ท้วมมา โดยคณะผู้ริเริ่มก่อการ มีหน้าที่ร่างข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้น เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จึงเชิญชวนผู้ที่สนใจมาสมัครเป็นสมาชิกและร่วมประชุมเพื่อเลือกตั้ง "คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจำกัด" และให้คณะผู้จัดตั้งฯ นำร่างข้อบังคับไปจดทะเบียนต่อสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2522 เลขทะเบียนสหกรณ์ที่ กพธ.63/2522  จากนั้นกำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดถาวร ชุดที่ 1 จำนวน 15 คน มี รวก. นายปฏิพัทธ์ อารยะศาสตร์ เป็นประธานคนแรกของ สอ.กฟผ. โดยที่ประชุมมีมติให้ สอ.กฟผ. ดำเนินงานในรูปแบบสหกรณ์อย่างสมบูรณ์คือให้กู้เงินและรับฝากเงินในเดือนมกราคม 2523 เป็นต้นไป

im board 32 

              สอ.กฟผ. ครบรอบ 40 ปี ในปี 2562 มีคณะกรรมการดำเนินการจากการเลือกตั้ง ชุดที่ 32 และ
นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย เป็นประธานกรรมการ ร่วมกันวางยุทธศาสตร์บริหารพัฒนา ทำให้ สอ.กฟผ. มีผลประกอบการเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์อันดับที่หนึ่งของประเทศ โดยมีกำไรสุทธิมากถึง 4,879 ล้านบาท เงินรับฝากรวม 67,032 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น 48,559 ล้านบาท สินทรัพย์รวมประมาณ 129,134 ล้านบาท มีสมาชิกและสมาชิกสมทบรวม 45,102 คน พร้อมก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 พร้อมวิสัยทัศน์ “เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ มีความมั่นคง และเป็นที่พึ่งของสมาชิก”

 

           การก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ของ สอ.กฟผ. มุ่งเน้นการเป็นสหกรณ์ที่ก้าวนำด้านนวัตกรรมและเท่าทันเทคโนโลยี ให้บริการสมาชิกในรูปแบบ Digital โดยนำระบบ “Mobile Application” EGAT SC และ EGAT Saving เข้ามาใช้บริหารงาน เพื่อส่งเสริมการทำธุรกรรมทางการเงินให้เปิดกว้างอย่างไร้ขีดจำกัด ด้วยเมนูการใช้งานที่สะดวก สบาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการของสมาชิกให้สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ทุกที่ทุกเวลา

           ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ จะร่วมกันพัฒนา สอ.กฟผ. ให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ในรูปแบบ Digital COOP เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกต่อไป