logo

วัตถุประสงค์

image purpose
 
        สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.กฟผ.) จัดตั้งขึ้น
เพื่อให้บริการแก่สมาชิกซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ)
โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ

        1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยการถือหุ้นและฝากเงิน ( เช่นเดียวกับการฝากเงินกับธนาคาร )
        2. ให้สมาชิกได้กู้เงินเพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์
        3. ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
        4. ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการช่วยตนเองในหมู่สมาชิก