logo

วัตถุประสงค์

Rate this item
(0 votes)

objective

 

วัตถุประสงค์

 

              สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด  (สอ.กฟผ.)                จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่สมาชิกซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง              ประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ

 

             1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยการถือหุ้นและฝากเงิน
                 (เช่นเดียวกับ การฝากเงินกับธนาคาร)
             2. ให้สมาชิกได้กู้เงินเพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์
             3. ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
             4. ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการช่วยตนเองในหมู่สมาชิก