โครงสร้างฝ่ายจัดการ

image person 

           โครงสร้างฝ่ายจัดการ
 
 winai
 
 

นายวินัย นิยโมสถ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

 
 kunaporn  siriwan  chutima1
นางคุณาภรณ์ แต่งตั้ง
รองผู้จัดการใหญ่บัญชี
นางสิริวรรณ วิชญาเดชะ
รองผู้จัดการใหญ่การเงิน
นางชุติมา สว่างเรืองไพศาล
รองผู้จัดการใหญ่บริหาร
ฝ่ายบัญชี
 kannika  


koravee
 


niramon
 นางกรรณิการ์ สงเคราะห์ผล
ผู้จัดการฝ่าย
 นางกรรวี รัตนจันทร์

 น.ส.นิรมล ท้วมอุธรรม
nawarat   sirikan  nucharat
 น.ส.นุชรัตน์ บุญคุ้ม  น.ส.นวรัตน์ สมพลกรัง  น.ส.สิริกานต์ คำแก้ว
 piyaporn  siriporn  yanika
 น.ส.ปิยาภรณ์ ครองต๊ะ  น.ส.สิริพร เรืองหิรัญวนิช  น.ส.ญานิกา มะสีพันธ์
 aunchalee    
 น.ส.อัญชลี สร้องทอง    
ฝ่ายสินเชื่อ
 wanpen


pontipa  sompob
 นางวันเพ็ญ ภิรมย์ตระกูล
ผู้จัดการฝ่าย
 นางพรธิภา สัมฤทธิ์

 นายสมภพ มณีรัมย์

 somporn niwat  vimonpa
 นางสมพร อิ่มมาก
 นายนิวัติ มะสุข
 น.ส.วิมลภา กลีบโกมุท
piriya  kanjana   
น.ส.พิริยา วงษ์พันธ์  น.ส.กาญจนา เศวตการี  
ฝ่ายสารสนเทศ
 patchara


 yupinanongrat 
 น.ส.พัชรา สิงหเดชวีระชัย
ผู้จัดการฝ่าย
น.ส.ยุพิน ทับคล้าย 

 น.ส.อนงรัตน์ พจนอารี

supawan   vipa  
  น.ส.สุภาวรรณ นาคเอี่ยม  น.ส.วิภา มณีใจ  
ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 nitipat


 chatchai phanthip
 นายนิธิพัฒน์ โรจนดุล
ผู้จัดการฝ่าย
นายฉัตรชัย ติกุล

น.ส.พันธ์ทิพย์ ชัยสินธ์

 sarin


  
นายสรินทร์ พงษพิพัฒน์    
ฝ่ายเงินฝาก
 suwanna


siriluk 
 


prayong
 นางสุวรรณา สุภกรรม
ผู้จัดการฝ่าย
 น.ส.ศิริลักษณ์ อินเอียว

 น.ส.ประยงค์ เหมือนแกร

 tidaporn  sirikwan  pusadee
 น.ส.ธิดาภร เชื้อเพ็ชร์  น.ส.ศิริขวัญ แย้มนิล  นางผุสดี สวยสม
napatsorn   amonrat  kantapon
 นางนภสร แสงจินดา  น.ส.อมรรัตน์ มานพ  นายกันตภณ เอี่ยมรักษา
   ฝ่ายบริหารเงินทุน
tonuepong 


waraporn budsara 
 นายต่อเนื่องพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้จัดการฝ่าย
 น.ส.วราภรณ์ พรมแพน

 น.ส.บุศรา ทองรอด

patira 
 น.ส.ภัณฑิรา โกมลเสน  
ฝ่ายบริหารเงินสด
supavadee2 


darintip ratima 
นางสุภาวดี ขอทวีวัฒนา
รักษาการผู้จัดการฝ่าย
น.ส.ดารินทิพย์ เดชากิจไพศาล

น.ส.รัตติมา ภู่เสือจิรา

 nichapa  orawan jirapan 
 นางณิชาภา โคนโท  น.ส.อรวรรณ ถีระแก้ว  น.ส.จิรพรรณ ตันติพงษ์ศิริกุล
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 jitika1


 janjira jiraporn
น.ส.จิตติกา กรายรัตน์
รักษาการผู้จัดการฝ่าย
น.ส.จันทร์จิรา ร่มพิกุล นางจิราพร ตั้งกิติคุณ
vilai   patarada anawat 
นางวิไล รักการ น.ส.ภัทรดา แสงหงษา นายอนวรรษ เงินพูลทรัพย์
 panee  narin bunjead 
นางปราณี คงมี นายนรินทร์ บุญเที่ยง นายบรรเจิด ธรรมโสโรจน์
 luklead narimon  sunisa 
นางลักษณเลิศ กระตุฤกษ์ นางนฤมล ศรีทอง น.ส.สุนิศา สาบเสือ
 supanee orapan  madta 
น.ส.สุปราณี ธรรมขัน น.ส.อรพรรณ ชมพูพันธ์ น.ส.เมตตา สูนมา
ฝ่ายธุรกิจและประกันภัย
 dungjai


ranu nion 
นางดวงใจ สุวรรณกิตติ
ผู้จัดการฝ่าย
นางเรณู เกิดทวี

นางนิอร หิรัญพฤกษ์

 atidtaya  kanutsanun  timaporn
นางอาทิตยา ภู่กนก น.ส.คณัสนันท์ อังศุพิพัฒน์ น.ส.ธิมาพร จันทรบัญชร
ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
 sopa1


 siriratnarakorn 
 นางโสภา มณีรัมย์
  รักษาการผู้จัดการฝ่าย 
 น.ส.สิริรัตน์ นาคะรัตน์

 นายนรากร ทับทิมดี

 chatchakwan  jiranan  
 น.ส.ชัชขวัญ ฟักอ่อน  น.ส.จิรานันท์ สงบ