โครงสร้างฝ่ายจัดการ

image person 

           โครงสร้างฝ่ายจัดการ
 
 winai
 
 

นายวินัย นิยโมสถ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

 
 kevalin  siriwan  chutima
นางเกวลิณ วรรณโกวิท
รองผู้จัดการใหญ่บัญชี
นางสิริวรรณ วิชญาเดชะ
รองผู้จัดการใหญ่การเงิน
นางชุติมา สว่างเรืองไพศาล
รองผู้จัดการใหญ่บริหาร
ฝ่ายบัญชี
kanika
goravee
 
niramol
 นางกรรณิการ์ สงเคราะห์ผล
ผู้จัดการฝ่าย
 นางกรรวี รัตนจันทร์

 น.ส.นิรมล ท้วมอุธรรม

nucharat   nawarat  sirikan
 น.ส.นุชรัตน์ บุญคุ้ม  น.ส.นวรัตน์ สมพลกรัง  น.ส.สิริกานต์ คำแก้ว
 piyaporn  aunchalee  yanika
 น.ส.ปิยาภรณ์ ครองต๊ะ  น.ส.อัญชลี สร้อยทอง  น.ส.ญานิกา มะสีพันธ์
ฝ่ายสินเชื่อ
 wanpen
porntipa 

 sompop
 นางวันเพ็ญ ภิรมย์ตระกูล
ผู้จัดการฝ่าย
 นางพรธิภา สัมฤทธิ์

 นายสมภพ มณีรัมย์

 somporn niwat  wimonpa
 นางสมพร อิ่มมาก
 นายนิวัติ มะสุข
 น.ส.วิมลภา เกียรติชัยอิสระ
piriya  kanjana   
น.ส.พิริยา วงษ์พันธ์  น.ส.กาญจนา เศวตการี  
ฝ่ายสารสนเทศ
 patchara
 yupin

anongrat 
 น.ส.พัชรา สิงหเดชวีระชัย
ผู้จัดการฝ่าย
น.ส.ยุพิน ทับคล้าย 

 น.ส.อนงรัตน์ พจนอารี

supawan   wipa  
  น.ส.สุภาวรรณ นาคเอี่ยม  น.ส.วิภา มณีใจ  
ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 nithipati
 chartchai

 phanthip
 นายนิธิพัฒน์ โรจนดุล
ผู้จัดการฝ่าย
นายฉัตรชัย ติกุล

น.ส.พันธ์ทิพย์ ชัยสินธ์

 sarin


  
นายสรินทร์ พงษพิพัฒน์    
ฝ่ายเงินฝาก
 suwanna

 

siriluck 

 
prayoug
 นางสุวรรณา สุภกรรม
ผู้จัดการฝ่าย
 น.ส.ศิริลักษณ์ อินเอียว

 น.ส.ประยงค์ เหมือนแกร

 sirikwan napatsorn   kuntapon
 น.ส.ศิริขวัญ แย้มนิล  นางนภสร แสงจินดา  นายกันตภณ เอี่ยมรักษา
 amonrat  tidarat
 น.ส.อมรรัตน์ มานพ  น.ส.ธิดารัตน์ ใต้ชัยภูมิ
   ฝ่ายบริหารเงินทุน
tonuepong 
waraporn 

tidaporn
 นายต่อเนื่องพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้จัดการฝ่าย
 น.ส.วราภรณ์ พรมแพน

 น.ส.ธิดาภร เชื้อเพ็ชร์

budsara  pantira 
 น.ส.บุศรา ทองรอด  น.ส.ภัณฑิรา โกมลเสน  
ฝ่ายบริหารเงินสด
supawadeei 
darintip 

rattima 
นางสุภาวดี ขอทวีวัฒนา
รักษาการผู้จัดการฝ่าย
น.ส.ดารินทิพย์ เดชากิจไพศาล

น.ส.รัตติมา ภู่เสือจิรา

 nichapa  orawan jirapan 
 นางณิชาภา โคนโท  น.ส.อรวรรณ ถีระแก้ว  น.ส.จิรพรรณ ตันติพงษ์ศิริกุล
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 jitika
 janjira

 jiraporn
น.ส.จิตติกา กรายรัตน์
รักษาการผู้จัดการฝ่าย
น.ส.จันทร์จิรา ร่มพิกุล

นางจิราพร ตั้งกิติคุณ

wilai   patarada anawat 
นางวิไล รักการ น.ส.ภัทรดา แสงหงษา นายอนวรรษ เงินพูลทรัพย์
 pranee  narin bunjead 
นางปราณี คงมี นายนรินทร์ บุญเที่ยง นายบรรเจิด ธรรมโสโรจน์
 luklead narimon   siriporn
นางลักษณเลิศ กระตุฤกษ์ นางนฤมล ศรีทอง  น.ส.สิริพร เรืองหิรัญวนิช
sunisa   supanee  orapan
น.ส.สุนิศา สาบเสือ น.ส.สุปราณี ธรรมขัน น.ส.อรพรรณ ชมพูพันธ์
matta 
น.ส.เมตตา สูนมา
ฝ่ายธุรกิจและประกันภัย
 dungjai
renu 

nion 
นางดวงใจ สุวรรณกิตติ
ผู้จัดการฝ่าย
นางเรณู เกิดทวี

นางนิอร หิรัญพฤกษ์

 atitaya  kanutsanun  timaporn
นางอาทิตยา ภู่กนก น.ส.คณัสนันท์ อังศุพิพัฒน์ น.ส.ธิมาพร จันทรบัญชร
ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
 sopa
 sirirat

naragorn 
 นางโสภา มณีรัมย์
  รักษาการผู้จัดการฝ่าย 
 น.ส.สิริรัตน์ นาคะรัตน์

 นายนรากร ทับทิมดี

 chatchakwan  jiranun  
 น.ส.ชัชขวัญ ฟักอ่อน  น.ส.จิรานันท์ สงบ