logo

โครงสร้างฝ่ายจัดการ

Rate this item
(0 votes)

โครงสร้างฝ่ายจัดการ

 
 poonsuk
 
 

นายพูนสุข โตชนาการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

 
 siriwan  chutima  kanika-1
นางสิริวรรณ วิชญาเดชะ
รองผู้จัดการใหญ่การเงิน
นางชุติมา สว่างเรืองไพศาล
รองผู้จัดการใหญ่บริหาร
นางกรรณิการ์ สงเคราะห์ผล
รองผู้จัดการใหญ่บัญชี

 

สายรองผู้จัดการใหญ่การเงิน
   
 siriwan
   
   

นางสิริวรรณ วิชญาเดชะ
รองผู้จัดการใหญ่การเงิน

   
ฝ่ายเงินฝาก ฝ่ายบริหารเงินสด ฝ่ายบริหารเงินทุน
   wanpen         supawadee       

tonuepong

นางวันเพ็ญ ภิรมย์ตระกูล
ผู้จัดการฝ่าย
  นางสุภาวดี ขอทวีวัฒนา
ผู้จัดการฝ่าย
  นายต่อเนื่องพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้จัดการฝ่าย
         
renu     darintip    tidaporn
 นางเรณู เกิดทวี    น.ส.ดารินทิพย์ เดชากิจไพศาล    น.ส.ธิดาภร เชื้อเพ็ชร์
         
prayoug   janjira   sirikwan
 น.ส.ประยงค์ เหมือนแกร    น.ส.จันทร์จิรา ร่มพิกุล    น.ส.ศิริขวัญ แย้มนิล
         
kuntapon     nichapa    budsara
 นายกันตภณ เอี่ยมรักษา    นางณิชาภา โคนโท    น.ส.บุศรา ทองรอด
         
 thimaporn    orawan    pantira
 น.ส.ธิมาพร จันทรบัญชร    น.ส.อรวรรณ ถีระแก้ว    น.ส.ภัณฑิรา โกมลเสน
         
 onpreeya    jirapan    tidarat
 น.ส.อรปรียา นาเจิมพลอย    น.ส.จิรพรรณ ตันติพงษ์ศิริกุล    น.ส.ธิดารัตน์ ใต้ชัยภูมิ
         
 amonrat    puttita    
 น.ส.อมรรัตน์ มานพ     น.ส.พุธิตา สีวรฤทธิ์    
         
 jenjira        
 น.ส.เจนจิรา ฤาหาญ        

 

สายรองผู้จัดการใหญ่บริหาร
 
chutima
   
 

นางชุติมา สว่างเรืองไพศาล
รองผู้จัดการใหญ่บริหาร

   
ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายธุรกิจและประกันภัย ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
   dungjai           sopa       

jitika

นางดวงใจ สุวรรณกิตติ
ผู้จัดการฝ่าย
  นางโสภา มณีรัมย์
ผู้จัดการฝ่าย
  น.ส.จิตติกา กรายรัตน์
ผู้จัดการฝ่าย
           
waraporn  wilai     nion    rhinradar
 น.ส.วราภรณ์ พรมแพน  นางวิไล รักการ    นางนิอร หิรัญพฤกษ์   น.ส.ริลรฎา ภู่เสือจิรา
           
patarada  panharaporn    atitaya   jiranun
น.ส.ภัทรดา แสงหงษา น.ส.พชรพร หงส์นฤชัย    นางอาทิตยา ภู่กนก   น.ส.จิรานันท์ สงบ
           
narin siriporn    sirikan    parawatee
  นายนรินทร์ บุญเที่ยง น.ส.สิริพร เรืองหิรัญวนิช   น.ส.สิริกานต์ คำแก้ว   น.ส.ปารวตี จินดา
           
sunisa  matta     naragorn    orawan-w
 น.ส.สุนิศา สาบเสือ  น.ส.เมตตา สูนมา   นายนรากร ทับทิมดี   น.ส.อรวรรณ วิเชียรปัญญา
           
 pranee  luklead    kanutsanun    
 นางปราณี คงมี นางลักษณเลิศ กระตุฤกษ์   น.ส.คณัสนันท์ อังศุพิพัฒน์    
           
 narimon  nakaraet        
 นางนฤมล ศรีทอง  นายนคเรศ ฉวีวรรณ        
           
 taksaorn  supanee        
 น.ส.ทักษอร จิระยั่งยืน  น.ส.สุปราณี ธรรมขัน
รฟ.แม่เมาะ
       
           
 rujira          
 น.ส.รุจิรา ดุเหว่า
เหมืองแม่เมาะ
         

 

 

สายรองผู้จัดการใหญ่บัญชี

kanika-1

นางกรรณิการ์ สงเคราะห์ผล
รองผู้จัดการใหญ่บัญชี

ฝ่ายบัญชี ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

patchara

 

 porntipa

 

 patchara 

 

nithipat

 น.ส.พัชรา สิงหเดชวีระชัย
ผู้จัดการฝ่าย
  นางพรธิภา สัมฤทธิ์
ผู้จัดการฝ่าย
   น.ส.พัชรา สิงหเดชวีระชัย
รักษาผู้จัดการฝ่าย    
   นายนิธิพัฒน์ โรจนดุล
ผู้จัดการฝ่าย
             
goravee    siriluck    yupin    chartchai
 นางกรรวี รัตนจันทร์    น.ส.ศิริลักษณ์ อินเอียว    น.ส.ยุพิน ทับคล้าย   นายฉัตรชัย ติกุล
             
niramol    sompop    anongrat   phanthip
 น.ส.นิรมล ท้วมอุธรรม    นายสมภพ มณีรัมย์    น.ส.อนงรัตน์ พจนอารี   น.ส.พันธ์ทิพย์ ชัยสินธ์
             
nawarat   somporn    wipa    sarin
น.ส.นวรัตน์ สมพลกรัง    นางสมพร อิ่มมาก    น.ส.วิภา มณีใจ   นายสรินทร์ พงษพิพัฒน์
             
nucharat    niwat     supawan    jirawan
 น.ส.นุชรัตน์ บุญคุ้ม    นายนิวัติ มะสุข    น.ส.สุภาวรรณ นาคเอี่ยม   น.ส.จิราวรรณ เนติบุญ
             
 piyaporn    raksanaporn        
 นางปิยาภรณ์ บุญลือ    น.ส.รักษนาภร นาคะรัตน์        
             
 aunchalee    wimonpa        
 น.ส.อัญชลี สร้อยทอง     นางวิมลภา เกียรติชัยอิสระ        
             
 nuengruetai    piriya        
 น.ส.หนึ่งฤทัย พิรณฤทธิ์    น.ส.พิริยา วงษ์พันธ์        
             
 thanjira    kanjana        
 น.ส.ธัญจิรา โรจนโกศล     น.ส.กาญจนา เศวตการี        
             
 yanika            
 น.ส.ญานิกา มะสีพันธ์            

 

นิติกร

 natchaphong

 kanokwan
นายนัฎชพงศ์ ภู่มิตรอุดมชัย น.ส.กนกวรรณ คำตา