logo

โครงสร้างฝ่ายจัดการ

image person 

           โครงสร้างฝ่ายจัดการ
 
 winai
 
 

นายพูนสุข โตชนาการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

 
 kevalin  siriwan  chutima
นางเกวลิณ วรรณโกวิท
รองผู้จัดการใหญ่บัญชี
นางสิริวรรณ วิชญาเดชะ
รองผู้จัดการใหญ่การเงิน
นางชุติมา สว่างเรืองไพศาล
รองผู้จัดการใหญ่บริหาร
ฝ่ายบัญชี
kanika
goravee
 
niramol
 นางกรรณิการ์ สงเคราะห์ผล
ผู้จัดการฝ่าย
 นางกรรวี รัตนจันทร์

 น.ส.นิรมล ท้วมอุธรรม
nucharat   nawarat  piyaporn
 น.ส.นุชรัตน์ บุญคุ้ม  น.ส.นวรัตน์ สมพลกรัง  น.ส.ปิยาภรณ์ ครองต๊ะ
 aunchalee  yanika
 น.ส.อัญชลี สร้อยทอง  น.ส.ญานิกา มะสีพันธ์
ฝ่ายสินเชื่อ
 porntipa
siriluck 

 sompop
 นางพรธิภา สัมฤทธิ์
รักษาการผู้จัดการฝ่าย
 น.ส.ศิริลักษณ์ อินเอียว  นายสมภพ มณีรัมย์
 somporn niwat  wimonpa
 นางสมพร อิ่มมาก
 นายนิวัติ มะสุข  น.ส.วิมลภา เกียรติชัยอิสระ
piriya  kanjana 
น.ส.พิริยา วงษ์พันธ์  น.ส.กาญจนา เศวตการี
ฝ่ายสารสนเทศ
 patchara
 yupin

anongrat 
 น.ส.พัชรา สิงหเดชวีระชัย
ผู้จัดการฝ่าย
น.ส.ยุพิน ทับคล้าย 

 น.ส.อนงรัตน์ พจนอารี
supawan   wipa
  น.ส.สุภาวรรณ นาคเอี่ยม  น.ส.วิภา มณีใจ
ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 nithipati
 chartchai

 phanthip
 นายนิธิพัฒน์ โรจนดุล
ผู้จัดการฝ่าย
นายฉัตรชัย ติกุล

น.ส.พันธ์ทิพย์ ชัยสินธ์
 sarin
นายสรินทร์ พงษพิพัฒน์
ฝ่ายเงินฝาก
 wanpen
prayoug 
 
renu
 นางวันเพ็ญ ภิรมย์ตระกูล
ผู้จัดการฝ่าย
 น.ส.ประยงค์ เหมือนแกร

 นางเรณู เกิดทวี

napatsorn   kuntapon  amonrat
 นางนภสร แสงจินดา  นายกันตภณ เอี่ยมรักษา  น.ส.อมรรัตน์ มานพ
 timaporn  tidarat
น.ส.ธิมาพร จันทรบัญชร  น.ส.ธิดารัตน์ ใต้ชัยภูมิ
   ฝ่ายบริหารเงินทุน
tonuepong 

tidapornsirikwan

 นายต่อเนื่องพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้จัดการฝ่าย
 น.ส.ธิดาภร เชื้อเพ็ชร์

 น.ส.ศิริขวัญ แย้มนิล

budsara  pantira 
 น.ส.บุศรา ทองรอด  น.ส.ภัณฑิรา โกมลเสน  
ฝ่ายบริหารเงินสด
supawadeei 
darintip 

janjira 
นางสุภาวดี ขอทวีวัฒนา
ผู้จัดการฝ่าย
น.ส.ดารินทิพย์ เดชากิจไพศาล

น.ส.จันทร์จิรา ร่มพิกุล

 nichapa  orawan jirapan 
 นางณิชาภา โคนโท  น.ส.อรวรรณ ถีระแก้ว  น.ส.จิรพรรณ ตันติพงษ์ศิริกุล
รองผู้จัดการใหญ่บริหาร
 jitika
 waraporn

wilai 
นางชุติมา สว่างเรืองไพศาล
รองผู้จัดการใหญ่บริหาร
น.ส.วราภรณ์ พรมแพน น.ส.สิริพร เรืองหิรัญวนิช
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 jitika
 jiraporn

wilai 
น.ส.จิตติกา กรายรัตน์
ผู้จัดการฝ่าย
นางจิราพร ตั้งกิติคุณ นางวิไล รักการ
 patarada  pranee  narin
น.ส.ภัทรดา แสงหงษา นางปราณี คงมี นายนรินทร์ บุญเที่ยง
bunjead   luklead narimon 
นายบรรเจิด ธรรมโสโรจน์ นางลักษณเลิศ กระตุฤกษ์ นางนฤมล ศรีทอง
sunisa   supanee matta 
น.ส.สุนิศา สาบเสือ น.ส.สุปราณี ธรรมขัน น.ส.เมตตา สูนมา
ฝ่ายธุรกิจและประกันภัย
 dungjai
nion 

 atitaya
นางดวงใจ สุวรรณกิตติ
ผู้จัดการฝ่าย
นางนิอร หิรัญพฤกษ์ นางอาทิตยา ภู่กนก

sirikan 
naragorn   kanutsanun
น.ส.สิริกานต์ คำแก้ว นายนรากร ทับทิมดี น.ส.คณัสนันท์ อังศุพิพัฒน์
ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
 sopa
rattima 

 sirirat
 นางโสภา มณีรัมย์
  ผู้จัดการฝ่าย 
 น.ส.ริลรฎา ภู่เสือจิรา

 น.ส.รักษนาภร นาคะรัตน์

 jiranun    
น.ส.จิรานันท์ สงบ