โครงสร้างฝ่ายจัดการ

Rate this item
(0 votes)

โครงสร้างฝ่ายจัดการ

 
 poonsuk
 
 

นายพูนสุข โตชนาการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

 
 siriwan  kanika-1  tonuepong
นางสิริวรรณ วิชญาเดชะ
รองผู้จัดการใหญ่บริหาร
นางกรรณิการ์ สงเคราะห์ผล
รองผู้จัดการใหญ่บัญชี
นายต่อเนื่องพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รองผู้จัดการใหญ่การเงิน

 

สายรองผู้จัดการใหญ่บริหาร
 
siriwan
   
 

นางสิริวรรณ วิชญาเดชะ
รองผู้จัดการใหญ่บริหาร

   
ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายธุรกิจและประกันภัย ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
   dungjai           sopa       

jitika

นางดวงใจ สุวรรณกิตติ
ผู้จัดการฝ่าย
  นางโสภา มณีรัมย์
ผู้จัดการฝ่าย
  น.ส.จิตติกา กรายรัตน์
ผู้จัดการฝ่าย
           
waraporn  wilai     nion    rhinradar
 น.ส.วราภรณ์ พรมแพน  นางวิไล รักการ    นางนิอร หิรัญพฤกษ์   น.ส.ริลรฎา ภู่เสือจิรา
           
patarada  panharaporn    atitaya   jiranun
น.ส.ภัทรดา แสงหงษา น.ส.พชรพร หงส์นฤชัย    นางอาทิตยา ภู่กนก   น.ส.จิรานันท์ สงบ
           
siriporn sunisa     sirikan    parawatee
น.ส.สิริพร เรืองหิรัญวนิช  น.ส.สุนิศา สาบเสือ   น.ส.สิริกานต์ คำแก้ว   น.ส.ปารวตี จินดา
           
matta   pranee    naragorn    orawan-w
 น.ส.เมตตา สูนมา  นางปราณี คงมี   นายนรากร ทับทิมดี   น.ส.อรวรรณ วิเชียรปัญญา
           
 luklead  narimon    kanutsanun    
นางลักษณเลิศ กระตุฤกษ์  นางนฤมล ศรีทอง   น.ส.คณัสนันท์ อังศุพิพัฒน์    
           
 nakaraet  taksaorn        
 นายนคเรศ ฉวีวรรณ  น.ส.ทักษอร จิระยั่งยืน        
           
 supanee  rujira        
 น.ส.สุปราณี ธรรมขัน
รฟ.แม่เมาะ
 น.ส.รุจิรา ดุเหว่า
เหมืองแม่เมาะ
       
           
 nattawut          
 นายณัฐวุฒิ พลายยงค์          

 

 

สายรองผู้จัดการใหญ่บัญชี

kanika-1

นางกรรณิการ์ สงเคราะห์ผล
รองผู้จัดการใหญ่บัญชี

ฝ่ายบัญชี ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

patchara

 

 porntipa

 

 patchara 

 

nithipat

 น.ส.พัชรา สิงหเดชวีระชัย
ผู้จัดการฝ่าย
  นางพรธิภา สัมฤทธิ์
ผู้จัดการฝ่าย
   น.ส.พัชรา สิงหเดชวีระชัย
รักษาผู้จัดการฝ่าย    
   นายนิธิพัฒน์ โรจนดุล
ผู้จัดการฝ่าย
             
goravee    siriluck    yupin    chartchai
 นางกรรวี รัตนจันทร์    น.ส.ศิริลักษณ์ อินเอียว    น.ส.ยุพิน ทับคล้าย   นายฉัตรชัย ติกุล
             
niramol    sompop    anongrat   phanthip
 น.ส.นิรมล ท้วมอุธรรม    นายสมภพ มณีรัมย์    น.ส.อนงรัตน์ พจนอารี   น.ส.พันธ์ทิพย์ ชัยสินธ์
             
nawarat   somporn    wipa    sarin
น.ส.นวรัตน์ สมพลกรัง    นางสมพร อิ่มมาก    น.ส.วิภา มณีใจ   นายสรินทร์ พงษพิพัฒน์
             
nucharat    niwat     supawan    jirawan
 น.ส.นุชรัตน์ บุญคุ้ม    นายนิวัติ มะสุข    น.ส.สุภาวรรณ นาคเอี่ยม   น.ส.จิราวรรณ เนติบุญ
             
 piyaporn    raksanaporn        
 นางปิยาภรณ์ บุญลือ    น.ส.รักษนาภร นาคะรัตน์        
             
 aunchalee    wimonpa        
 น.ส.อัญชลี สร้อยทอง     นางวิมลภา เกียรติชัยอิสระ        
             
 nuengruetai    piriya        
 น.ส.หนึ่งฤทัย พิรณฤทธิ์    น.ส.พิริยา วงษ์พันธ์        
             
 yanika    kanjana        
 น.ส.ญานิกา มะสีพันธ์     น.ส.กาญจนา เศวตการี        

 

นิติกร

 natchaphong
นายนัฎชพงศ์ ภู่มิตรอุดมชัย

 

สายรองผู้จัดการใหญ่การเงิน
   
 tonuepong
   
   

นายต่อเนื่องพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รองผู้จัดการใหญ่การเงิน

   
ฝ่ายเงินฝาก ฝ่ายบริหารเงินสด ฝ่ายบริหารเงินทุน
  renu     supawadee   tonuepong
นางเรณู เกิดทวี
ผู้จัดการฝ่าย
  นางสุภาวดี ขอทวีวัฒนา
ผู้จัดการฝ่าย
  นายต่อเนื่องพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รักษาการผู้จัดการฝ่าย
         
prayoug    darintip    tidaporn
 น.ส.ประยงค์ เหมือนแกร    น.ส.ดารินทิพย์ เดชากิจไพศาล    น.ส.ธิดาภร เชื้อเพ็ชร์
         
kuntapon    janjira   sirikwan
 นายกันตภณ เอี่ยมรักษา    น.ส.จันทร์จิรา ร่มพิกุล    น.ส.ศิริขวัญ แย้มนิล
         
 thimaporn    nichapa    budsara
 น.ส.ธิมาพร จันทรบัญชร    นางณิชาภา โคนโท    น.ส.บุศรา ทองรอด
         
 onpreeya    orawan    pantira
 น.ส.อรปรียา นาเจิมพลอย    น.ส.อรวรรณ ถีระแก้ว    น.ส.ภัณฑิรา โกมลเสน
         
 nattaporn    jirapan    tidarat
 น.ส.ณัฐพร มะหมัดกุน    น.ส.จิรพรรณ ตันติพงษ์ศิริกุล    น.ส.ธิดารัตน์ ใต้ชัยภูมิ
         
 amonrat    puttita    
 น.ส.อมรรัตน์ มานพ     น.ส.พุธิตา สีวรฤทธิ์    
         
 jenjira        
 น.ส.เจนจิรา ฤาหาญ