logo

คณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 33

 
 c1
 
 

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย
ประธานกรรมการ

 
 c2  c3  c4
นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
นายวิวัฒน์ ชาญเชิงพานิช
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
     
 c5  c6  c7
นายวันชัย หงส์เชิดชัย
รองประธานกรรมการ คนที่ 4
นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร
รองประธานกรรมการ คนที่ 5
นายพีรพล สุขวิบูลย์
เหรัญญิก
     
 c8  c9  c10
นางสาววรรณา สุริวัลย์
เลขานุการ
นายพูนสุข โตชนาการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายวินัย นิยโมสถ
กรรมการ
     
 c11  c13  c14
นายรัตนชัย นามวงศ์
กรรมการ
นายเริงชัย คงทอง
กรรมการ
นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร
กรรมการ
     
 c15  c16  
นายนพคุณ ยังเอี่ยม
กรรมการ
นายวรพนธ์ บุญปลีก
กรรมการ