คณะกรรมการดำเนินการ

  คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30


c2
 


c1 1


c3
นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์
นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์
นายถาวร งามกนกวรรณ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
 
c4
 
c5 1
 
c6 1
นายวิวัฒน์ ชาญเชิงพานิช
นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี
นายวันชัย หงส์เชิดชัย
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
รองประธานกรรมการ คนที่ 4
รองประธานกรรมการ คนที่ 5
 
c7
 
c8
 
c9
นายวินัย นิยโมสถ
นางสาวอภิญดา สวารชร
นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
เลขานุการ
เหรัญญิก
 
c10 1 
 
c11 1
 
c12
นายรัตนชัย นามวงศ์
นายวรพจน์ มานะพันธุ์พงศ์
นายอนุวัตร์ สุวรรณสุขุม
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
 
c13
 
c14
 
c15 1
นายนพคุณ ยังเอี่ยม
นายวรพนธ์ บุญปลีก
นายจักรี เริงหรินทร์
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ