คณะกรรมการดำเนินการ

  คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 31


 


c1


 
นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์
 
 
ประธานกรรมการ
 

c2

c3

c4
นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์
นายถาวร งามกนกวรรณ
นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
 
c5
 
c6
 
c7
นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี
นายวันชัย หงส์เชิดชัย
นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย
รองประธานกรรมการ คนที่ 4
รองประธานกรรมการ คนที่ 5
รองประธานกรรมการ คนที่ 6
 
c8
 
c9
 
c10
นางสาวอภิญดา สวารชร
นายวินัย นิยโมสถ
นายพีรพล สุขวิบูลย์
เลขานุการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
เหรัญญิก
 
c11 
 
c12
 
c13
นายรัตนชัย นามวงศ์
นายวรพจน์ มานะพันธุ์พงศ์
นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
 
c14
 
c15
นายศิระ น้ามังคละกุล
นายจักรี เริงหรินทร์
กรรมการ 
กรรมการ