logo

คณะกรรมการดำเนินการ

  คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 32


 


c1


 
นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย
 
 
ประธานกรรมการ
 

c2

c3

c4
นายถาวร งามกนกวรรณ
นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร
นายวิวัฒน์ ชาญเชิงพานิช
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
 
c5
 
c6
 
c7
นายวันชัย หงส์เชิดชัย
นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร
นายเริงชัย คงทอง
รองประธานกรรมการ คนที่ 4
รองประธานกรรมการ คนที่ 5
รองประธานกรรมการ คนที่ 6
 
c8
 
c9
 
c10
นายวินัย นิยโมสถ
นางสาวอภิญดา สวารชร
นายพูนสุข โตชนาการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 7
เลขานุการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
 
c11 
 
c12
 
c13
นายพีรพล สุขวิบูลย์
นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร
นายศิระ น้ามังคละกุล
เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
 
c14
 
c15
นายนพคุณ ยังเอี่ยม
นางทัศนีย์นาถ พฤกษไพบูลย์
กรรมการ 
กรรมการ