คณะกรรมการดำเนินการ

  คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30


c2
 


c1


c3
นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์
นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์
นายถาวร งามกนกวรรณ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
 
c4
 
c5
 
c6
นายวิวัฒน์ ชาญเชิงพานิช
นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี
นายวันชัย หงส์เชิดชัย
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
รองประธานกรรมการ คนที่ 4
รองประธานกรรมการ คนที่ 5
 
c7
 
c8
 
c9
นายวินัย นิยโมสถ
นางสาวอภิญดา สวารชร
นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
เลขานุการ
เหรัญญิก
 
c10 
 
c11
 
c12
นายรัตนชัย นามวงศ์
นายวรพจน์ มานะพันธุ์พงศ์
นายอนุวัตร์ สุวรรณสุขุม
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ
 
c13
 
c14
 
c15
นายนพคุณ ยังเอี่ยม
นายศิรพงษ์ บุญปลีก
นายจักรี เริงหรินทร์
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ