การจัดสรรกองทุนต่างๆปี 2563

Rate this item
(2 votes)
การจัดสรรกองทุนต่างๆปี 2563
จัดสรรจากกำไรปี 2563  

 

ยอดบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2563  
กองทุนสวัสดิการสมาชิก
138,028,157.43 บาท
กองทุนสวัสดิการเงินสะสม 147,129,515.10 บาท
กองทุนสวัสดิการบำนาญสมาชิก
115,880,441.83 บาท