รายงานประจำปี 2559

Rate this item
(0 votes)
รายงานประจำปี 2559

1. ปกหน้า
2. พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
3. ธ สถิตย์ในใจไทยนิรันดร์
4. ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
5. สารบัญ
6. สารประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
7.
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 29 คณะกรรมการบริหารการเงิน คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการทุนสาธารณประโยชน์และสวัสดิการ
8. ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
9. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการอื่นๆ
10. 100 ปี สหกรณ์ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง
11. วิสัยทัศน์ พันธกิจ
12. ผลการดำเนินงาน
13. สรุปผลการดำเนินงานปี 2559 คณะกรรมการบริหารการเงิน
14. สรุปผลการดำเนินงานปี 2559 คณะกรรมการเงินกู้
15.
สรุปผลการดำเนินงานปี 2559 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
16.
สรุปผลการดำเนินงานปี 2559 คณะกรรมการทุนสาธารณประโยชน์และสวัสดิการ
17. สรุปผลการดำเนินงานปี 2559 คณะอนุกรรมการสรรหาบริษัทประกันภัย
18. สรุปผลการดำเนินงานปี 2559 คณะอนุกรรมการ ICT
19. ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
20.
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30 ประจำปี 2560 - 2561
21.
ระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
22.
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30 ประจำปี 2560 - 2561 
23.
ระเบียบวาระที่ 5 รับทราบสมาชิกเข้าใหม่และออกจาก สอ.กฟผ. ระหว่างปี 2559 
24. ระเบียบวาระที่ 6 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559
25. ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2559
26. ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559
27.
ระเบียบวาระที่ 9 รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2559
28. ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2560
29. ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2560
30. ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติวงเงินซึ่ง สอ.กฟผ. อาจกู้ยืมประจำปี 2560
31.
ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติประมาณการรายได้และรายจ่ายในการดำเนินงาน ประจำปี 2560
32.
ระเบียบวาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติในหลักการเรื่องการฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
33. ระเบียบวาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติลงทุนหุ้นสามัญ
34. ระเบียบวาระที่ 16 พิจารณาอนุมัติปรับบัญชีค่าเบี้ยประกันภัยรอปรับปรุงเข้าบัญชีทุนสำรองตามกฎหมาย
35. ระเบียบวาระที่ 17 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
36. ฝ่ายจัดการ สอ.กฟผ.
37. ภาพกิจกรรม ปี 2559
38. ผู้สนับสนุน
39. วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เลือกตั้งกรรมการดำเนินการชุดที่ 30
40.
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ
41. คณะผู้จัดทำรายงานประจำปี 2559
42. ปกหลัง