รายงานประจำปี 2555

Rate this item
(1 Vote)
รายงานประจำปี 2555

1. ปกหน้า
2. บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน
3. ธ ทรงเป็นมิ่งขวัญ ตราบนิรันดร์ ณ ใจไทย
4. ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
5. สารบัญ
6. สาส์นจากประธานกรรมการ
7. คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 คณะกรรมการบริหารการเงิน คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการทุนสาธารณประโยชน์และสวัสดิการ
8. ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
9. ผลการดำเนินงาน
10. ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
11. ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ประจำปี 2556 - 2557
12. ระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
13. ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการชุดที่ 26 ประจำปี 2556 - 2557
14. ระเบียบวาระที่ 5 รับทราบสมาชิกเข้าใหม่และออกจาก สอ.กฟผ. ระหว่างปี 2555
15. ระเบียบวาระที่ 6 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2555
16. ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2555
17. ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2555
18. ระเบียบวาระที่ 9 รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2555
19. ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2555
20. ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2555
21. ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติวงเงินซึ่ง สอ.กฟผ. อาจกู้ยืมประจำปี 2556
22. ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการดำเนินงาน ประจำปี 2556
23. ระเบียบวาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติในหลักการเรื่องการฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
24. ระเบียบวาระที่ 15 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ สอ.กฟผ. ข้อที่ 78 เรื่อง จำนวนคณะกรรมการบริหารการเงิน
25. ระเบียบวาระที่ 16 พิจารณารับผู้ปฏิบัติงานของบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าเป็นสมาชิก
26. ระเบียบวาระที่ 17 เรื่องอื่นๆ
27. ภาคผนวก 1 รายชื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรมและออกจาก กฟผ. และ สอ.กฟผ. ได้จ่ายเงินจากกองทุนสวัสดิการสมาชิก กองทุนสวัสดิการเงินสะสม 65 ปีมีสุข และกองทุนสวัสดิการบำนาญ ประจำปี 2555
28. ภาคผนวก 2 รายชื่อสมาชิก คู่สมรส และบุตรของสมาชิกที่เสียชีวิต
29. ฝ่ายจัดการ สอ.กฟผ.
30. ภาพกิจกรรม ปี 2555
31. ผู้สนับสนุน
32. คณะผู้จัดทำรายงานประจำปี 2555
33. ปกหลัง