การจัดสรรกองทุนต่างๆปี 2563

Rate this item
(3 votes)
การจัดสรรกองทุนต่างๆปี 2564
จัดสรรจากกำไรปี 2564  

 

ยอดบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2564  
กองทุนสวัสดิการสมาชิก
60,597,216.52 บาท
กองทุนสวัสดิการเงินสะสม 130,437,361.56 บาท
กองทุนสวัสดิการบำนาญสมาชิก
113,817,885.29 บาท