แบบฟอร์มที่สำคัญ (มีพยานเซ็นรับรอง)

Rate this item
(4 votes)
icon form (ห้ามพิมพ์กระดาษใช้แล้วมิเช่นนั้นจะส่งคืน)

 

แบบฟอร์มที่สำคัญ (มีพยานเซ็นรับรอง)

 

สำหรับสมาชิก
สำหรับสมาชิกสมทบ
icon triangle ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก     icon triangle ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
icon triangle หนังสือระบุตัวผู้มีสิทธิได้รับคืนค่าหุ้น      icon triangle หนังสือระบุตัวผู้มีสิทธิได้รับคืนค่าหุ้น
    โอนหุ้นและผลประโยชน์ต่างๆ           โอนหุ้นและผลประโยชน์ต่างๆ
icon triangle แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลส่วนตัว      
icon triangle บันทึกข้อตกลง (ค่าหุ้น)      
เงินฝาก
   
เปิดบัญชี / ใบฝาก / ใบถอน
     
icon triangle หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก
icon triangle ใบถอนเงิน (กรณีโอนเงิน) / กรณีมอบอำนาจ
icon triangle ใบถอนเงินฝากสำหรับสมาชิกที่ใช้ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือ (กรณีมาด้วยตนเอง)
icon triangle ใบถอนเงินฝากสำหรับสมาชิกที่ใช้ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือ (กรณีมอบอำนาจ)
ผู้รับผลประโยชน์
     
icon triangle หนังสือตั้งผู้รับผลประโยชน์บัญชีเงินฝาก
ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง / อื่นๆ
     
icon triangle คำขอเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากเพื่อรับดอกเบี้ยเงินฝาก / รับคืนเงินฝากที่ครบกำหนด
icon triangle ใบขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบัญชีเงินฝาก
icon triangle ใบขอเปลี่ยนแปลงตัวอย่างลายเซ็นเป็นลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือ
icon triangle แบบคำร้องขอให้ สอ.กฟผ. ออกสมุดคู่ฝากใหม่
icon triangle บันทึกข้อตกลง
เงินกู้
   
ประเภทเงินกู้ฉุกเฉิน
     
icon triangle คำขอและสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม (เพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉิน ATM)
ประเภทเงินกู้สามัญ
     
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญ
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญ 95% ค่าหุ้น
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญมีประกัน
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญทันใจ
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิก ปิดให้กู้แล้วใช้สำหรับเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเท่านั้น
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญพิเศษ (แบบมีประกัน) ปิดให้กู้แล้วใช้สำหรับเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเท่านั้น
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญปีที่ 37 ปิดให้กู้แล้วใช้สำหรับเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเท่านั้น
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญโครงการเปี่ยมสุข ปิดให้กู้แล้วใช้สำหรับเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเท่านั้น
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก ปิดให้กู้แล้วใช้สำหรับเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเท่านั้น
icon triangle ขอขยายงวดเงินกู้ประเภทสามัญ
icon triangle บันทึกขอผ่อนผันการชำระหนี้ COVID 19 (ในส่วนต้นเงินกู้) หมดเขตยื่น วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตามประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 36/2565
ประเภทเงินกู้พิเศษ
     
icon triangle หนังสือให้ความยินยอม
ประเภทเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย
     
icon triangle ขอรับเงินกู้พิเศษงวด 2, 3
icon triangle สัญญาค้ำประกันระหว่างปลูกบ้าน
icon triangle ขอถอนผู้ค้ำประกันเงินกู้พิเศษปลูกสร้างบ้าน
icon triangle ของดกู้ฉุกเฉินและเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย และผ่อนชำระเกินอายุเกษียณเนื่องจากกู้พิเศษ
icon triangle ขอปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัยและเงินกู้พิเศษ
icon triangle เอกสารแนบท้ายสัญญาเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย
icon triangle ข้อตกลงนำค่าหุ้น และหรือเงินฝากในบัญชีเงินฝากมาเป็นหลักประกันเพิ่มเติม
ประกัน
   
icon triangle หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ประกันชีวิตกลุ่ม