แบบฟอร์มต่างๆ

Rate this item
(30 votes)

 

icon form (ห้ามพิมพ์กระดาษใช้แล้วมิเช่นนั้นจะส่งคืน)

 

แบบฟอร์มเกี่ยวกับสมาชิกและหุ้น

 

สำหรับสมาชิก
สำหรับสมาชิกสมทบ
icon triangle ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก     icon triangle ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
icon triangle หนังสือระบุตัวผู้มีสิทธิได้รับคืนค่าหุ้น      icon triangle หนังสือระบุตัวผู้มีสิทธิได้รับคืนค่าหุ้น
    โอนหุ้นและผลประโยชน์ต่างๆ
         โอนหุ้นและผลประโยชน์ต่างๆ
icon triangle บันทึกข้อตกลง (ค่าหุ้น)      
icon triangle ขอขายหุ้นบางส่วน      
icon triangle ขอเพิ่มหุ้น/ขอลดหุ้น/ของดส่งค่าหุ้น      

 

สำหรับผู้เกษียณอายุ
     
icon triangle แบบฟอร์มการขอรับเงินสวัสดิการบำนาญ สวัสดิการสะสม 63 ปี มีสุข
icon triangle ใบลาออก

 

  

แบบฟอร์มเกี่ยวกับเงินฝาก

 

เปิดบัญชี / ใบฝาก / ใบถอน
     
icon triangle หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก
icon triangle หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 44 (สำหรับใช้รับสมุดเงินฝากเท่านั้น ปิดรับการเปิดบัญชี 13 ก.ย. 66)
icon triangle ใบฝากเงิน
icon triangle ใบถอนเงิน (กรณีโอนเงิน) / กรณีมอบอำนาจ
icon triangle ใบถอนเงินฝากสำหรับสมาชิกที่ใช้ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือ (กรณีมาด้วยตนเอง)
icon triangle ใบถอนเงินฝากสำหรับสมาชิกที่ใช้ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือ (กรณีมอบอำนาจ)
ผู้รับผลประโยชน์
     
icon triangle หนังสือตั้งผู้รับผลประโยชน์บัญชีเงินฝาก
ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง / อื่นๆ
     
icon triangle หนังสือยินยอมให้หักเงินจากเงินฝากออมทรัพย์เพื่อฝากประจำเพิ่มทรัพย์ / ออมทรัพย์สะสมทรัพย์
icon triangle หนังสือยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / ออมทรัพย์พิเศษ 1, 2, 3
    เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจำเพิ่มทรัพย์ / ออมทรัพย์สะสมทรัพย์
icon triangle คำขอเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากเพื่อรับดอกเบี้ยเงินฝาก / รับคืนเงินฝากที่ครบกำหนด
icon triangle ใบขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบัญชีเงินฝาก
icon triangle ใบขอเปลี่ยนแปลงตัวอย่างลายเซ็นเป็นลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือ
icon triangle ใบแจ้งหักเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝาก
icon triangle แบบฟอร์มคำขอใช้บริการบัตรสหกรณ์ ATM KTB
icon triangle แบบคำร้องขอให้ สอ.กฟผ. ออกสมุดคู่ฝากใหม่
icon triangle บันทึกข้อตกลง

 

แบบฟอร์มเกี่ยวกับเงินกู้

 

ประเภทเงินกู้ฉุกเฉิน
     
icon triangle คำขอและสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม (เพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉิน ATM)
icon triangle ขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อโอนเงินกู้ฉุกเฉิน
icon triangle ขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อโอนเงินกู้ฉุกเฉิน ATM
ประเภทเงินกู้สามัญ
     
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญ 95% ค่าหุ้น
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญ 95% ค่าหุ้น (ลายพิมพ์นิ้วมือ)
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญมีประกัน
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญทันใจ
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญทันเวลา (หมดเขต 28 ธันวาคม 2566)
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญ (ปีที่ 37) (หมดเขต 29 ธันวาคม 2566)
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญโครงการเปี่ยมสุข (หมดเขต 29 ธันวาคม 2566)
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญ ปิดให้กู้แล้วใช้สำหรับเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเท่านั้น
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิก ปิดให้กู้แล้วใช้สำหรับเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเท่านั้น
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญพิเศษ (แบบมีประกัน) ปิดให้กู้แล้วใช้สำหรับเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเท่านั้น
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก ปิดให้กู้แล้วใช้สำหรับเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเท่านั้น
icon triangle ขอขยายงวดเงินกู้ประเภทสามัญ
icon triangle แบบฟอร์มแจ้งชำระหนี้เงินกู้หักจากเงินฝาก (เฉพาะสมาชิกที่เกษียณอายุหรือออกจากงาน)
icon triangle แบบฟอร์มแจ้งชำระหนี้เงินกู้หักจากเงินฝาก (ลายพิมพ์นิ้วมือ) (เฉพาะสมาชิกที่เกษียณอายุหรือออกจากงาน)
ประเภทเงินกู้พิเศษ
     
icon triangle คำขอกู้เงินกู้พิเศษ                              
icon triangle หนังสือให้ความยินยอม
ประเภทเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย
     
icon triangle คำขอกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย                            
icon triangle ขอรับเงินกู้พิเศษงวด 2, 3
icon triangle ขอให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจหลักทรัพย์/รับจำนอง
icon triangle ขอให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการรับจำนอง
icon triangle ขอไถ่ถอนจำนอง
icon triangle สัญญาค้ำประกันระหว่างปลูกบ้าน
icon triangle ขอถอนผู้ค้ำประกันเงินกู้พิเศษปลูกสร้างบ้าน
icon triangle ขอรับคืนโฉนด
icon triangle การชำระหนี้เงินกู้ (เฉพาะสมาชิกที่เกษียณอายุหรือออกจากงาน)
icon triangle ขอเปลี่ยนแปลงการผ่อนชำระเงินกู้
icon triangle ของดกู้ฉุกเฉินและเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย และผ่อนชำระเกินอายุเกษียณเนื่องจากกู้พิเศษ
icon triangle ขอปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัยและเงินกู้พิเศษ
icon triangle เอกสารแนบท้ายสัญญาเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย
icon triangle ข้อตกลงนำค่าหุ้น และหรือเงินฝากในบัญชีเงินฝากมาเป็นหลักประกันเพิ่มเติม

 

แบบฟอร์มเกี่ยวกับประกัน

 

ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม
     
icon triangle ใบสมัคร/เพิ่มทุนประกันชีวิตกลุ่มและอุบัติเหตุกลุ่ม
icon triangle การชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม 
icon triangle หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ประกันชีวิตกลุ่ม
icon triangle เอกสารสำหรับเคลมประกันชีวิต และอุบัติเหตุ
icon triangle เอกสารแจ้ง ลดทุนประกัน / ยกเลิกการทำประกัน โครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม สอ.กฟผ.
icon triangle ขอรับเงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
icon triangle ขอรับเงินค่าทำศพคู่สมรสและบุตร
icon triangle ขอย้ายข้อมูลการทำประกัน

  

ประกันสุขภาพ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ความคุ้มครอง  ถึง 31 ตุลาคม 2567
icon triangle รายชื่อสถานพยาบาลคู่สัญญา ทิพยประกันภัย (คลิกที่นี่เพื่อค้นหา)
icon triangle คู่มือประกันสุขภาพกลุ่ม ปี 2566
icon triangle เอกสารประกอบการเบิกเคลมประกัน (กรณีสำรองเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาล)
1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ป่วย
    (กรณียังไม่ทำบัตรประชาชน ใช้สำเนาสูติบัตรบุตรและสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิก)
2. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
3. ใบรับรองแพทย์ระบุโรค
4. ใบแสดงรายละเอียดค่ารักษาพยาบาล หรือเอกสารต่าง ๆ ที่ รพ. ให้มา (ถ้ามี)
5. สำเนาสมุดเงินฝากหน้าเลขที่บัญชีธนาคารของสมาชิก
6. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (คลิกที่นี่)
icon triangle ที่อยู่จัดส่งเอกสารเคลมประกัน
   คุณโสภิตา สินธุเจริญ
บริษัท สยามคอนซัลแตนท์ แอนด์ โบรกเกอร์ จำกัด
2689/28-31 ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
icon triangle เบอร์โทรติดต่อ
add icon2 แผนกลูกค้าสัมพันธ์ สายด่วน (ทุกวัน / เวลา 08.30 – 24.00น.)
   โทร 0 2660 1221
add icon2 สอบถามการเบิกสินไหม (วันจันทร์ – ศุกร์ / เวลา 08.30 – 17.00น.)
   โทร 0 2239 2200 ต่อ 1906 โทร 0 2660 1221
add icon2 ประสานงานให้บริการต่าง ๆ (วันจันทร์ - ศุกร์ / เวลา 08.30 – 17.00น.)
   โทร 0 2291 6772


 

แบบฟอร์มเกี่ยวกับอื่นๆ

 

icon triangle คำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพื่อปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1,3 สำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ
icon triangle แบบฟอร์มขอใบรับรองเงินฝาก, หุ้น ฯ
icon triangle แบบฟอร์มการรับชำระเงินจากธนาคารเข้า สอ.กฟผ. (Bill Payment)
icon triangle แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
icon triangle ใบมอบอำนาจ
icon triangle แบบคำขอรับทุนสวัสดิการรับขวัญทายาท
icon triangle แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือกรณีบ้านและหรือทรัพย์สินอื่นประสบสาธารณภัย
icon triangle ใบสมัครงานเจ้าหน้าที่สหกรณ์
icon triangle บันทึกความเสียหายของบ้านและทรัพย์สิน
icon triangle ขอรับเงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
icon triangle ขอรับเงินค่าทำศพคู่สมรสและบุตร
icon triangle ขอย้ายข้อมูลการทำประกัน
icon triangle ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2566 (ปีการศึกษา 2565) ประเภททุนเรียนดี
    (สำหรับผู้เกษียณอายุ/เกษียณอายุก่อนกำหนด)
icon triangle ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2566 (ปีการศึกษา 2565) ประเภททุนสนับสนุนการศึกษา
    (สำหรับผู้เกษียณอายุ/เกษียณอายุก่อนกำหนด)
icon triangle ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2566 (ปีการศึกษา 2565) ประเภททุนกำลังใจเพื่อการศึกษา
    (สำหรับผู้เกษียณอายุ/เกษียณอายุก่อนกำหนด)
icon triangle กระดาษบันทึก

 

แบบฟอร์ม บลจ. MFC

 

เอกสารเปิดบัญชีซื้อกองทุน
     
icon triangle แบบฟอร์มขอเปิดบัญชี *** เอกสารแนบ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
icon triangle คำสั่งซื้อกองทุน / ซื้อผ่านบัตรเครดิต
icon triangle คำสั่งซื้อกองทุน / ชำระเงินแบบ Bill Payment
icon triangle คำสั่งขายคืนสำหรับกองทุน RMF / LTF / SSF
icon triangle คำสั่งขายคืนสำหรับกองทุนที่ไม่ใช่ LTF / RMF /SSF
icon triangle แบบฟอร์มขอหักเงินเดือนซื้อกองทุนรายเดือน
icon triangle แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน
icon triangle แบบคำขอหนังสือรับรองการถือหน่วยลงทุน
icon triangle คำสั่งสับเปลี่ยน
icon triangle คำสั่งโอนย้ายหน่วยลงทุนระหว่าง บลจ. (LTF หรือ RMF หรือ SSF)