logo

PR41 23 05 67 

PR40 21 05 67   PR37 30 04 67

 

PR28 28 02 67   PR30 06 03 67

 

PR32 01 04 67   PR137 06 12 66 1

service ac 15 05 66

service ac

 

member service 16 06 65

member service 1 1

member service 1 2

member service 1 3

member service  1 4

member service 16 06 65

member service02

member service03

member service04

member service06

member service08

member service05

member service07

member service09

  summary
 
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567 
(ล้านบาท)

 ทุนเรือนหุ้น  56,362
 เงินรับฝาก  93,865
 เงินให้กู้  15,702
 รายได้    3,136
 ค่าใช้จ่าย    1,058
 กำไรก่อนด้อยค่า      
 หุ้นกู้การบินไทย    2,078
 ด้อยค่า-หุ้นกู้        
 การบินไทย       128
 กำไรสุทธิ    1,950
 จำนวนสมาชิก  32,389 ราย
 สมาชิกสมทบ  13,774 ราย

banner info board

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

web counter