อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ย้อนหลัง

Rate this item
(20 votes)

                  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด

 

วันที่
อัตราดอกเบี้ย
วันที่
อัตราดอกเบี้ย
1 กุมภาพันธ์ 2523
12.00%
1 พฤศจิกายน 2542
8.00%
17 มิถุนายน 2523
15.00%
1 มกราคม 2543
7.75%

1 มีนาคม 2531

12.50%
1 กุมภาพันธ์ 2543
7.50%
1 พฤษภาคม 2533
13.50%
1 มีนาคม 2544
7.00%

1 มิถุนายน 2533

14.00%
1 มีนาคม 2545
6.75%
1 ธันวาคม 2533
15.00%
1 กรกฎาคม 2545
6.50%
1 พฤษภาคม 2534
14.75%
1 พฤศจิกายน 2545
6.25%
1 พฤศจิกายน 2534
14.25%
1 เมษายน 2546
6.00%
1 กุมภาพันธ์ 2535
14.00%
1 มีนาคม 2549
6.25%
1 มีนาคม 2536
13.50%
1 พฤษภาคม 2549
6.50%
1 มกราคม 2537
12.50%
1 มิถุนายน 2550
6.25%
1 กุมภาพันธ์ 2537
12.00%
1 กันยายน 2550
6.10%
1 สิงหาคม 2537
12.50%
1 กรกฎาคม 2551
6.25%
1 มีนาคม 2538
13.00%
1 กุมภาพันธ์ 2552
6.00%
1 เมษายน 2538
13.25%
1 พฤษภาคม 2552
5.90%
1 มิถุนายน 2538
13.75%
1 กันยายน 2554
6.00%
1 กันยายน 2538
13.50%
1 มิถุนายน 2559
5.70%
1 พฤษภาคม 2539
13.50%
1 กันยายน 2562
5.50%
1 มิถุนายน 2540
13.00%
1 ธันวาคม 2562
5.25%
4 สิงหาคม 2540
13.50%
1 เมษายน 2563
5.10%
1 พฤศจิกายน 2541
13.00%
1 มิถุนายน 2563
4.90%
1 ธันวาคม 2541
12.50%
1 กันยายน 2564
4.40%
1 กุมภาพันธ์ 2542
11.50%
1 มกราคม 2565
4.90%
1 มีนาคม 2542
10.50%
   
1 พฤษภาคม 2542
9.50%
   
1 กรกฎาคม 2542
9.00%
   
1 กันยายน 2542
8.50%
   
1 ตุลาคม 2542
8.25%
   

          หมายเหตุ  1. เริ่มคิดดอกเบี้ยแบบลอยตัวตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2532

                          2. เริ่มคิดดอกเบี้ยรายวันตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2535