ข่าวประกาศย้อนหลังปี 2564

Rate this item
(1 Vote)

 

 

 

ข่าวประกาศย้อนหลัง

 

ประกาศ ปี 2564

 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 110/2564 เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้น
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 109/2564 เรื่อง การซื้อหุ้นช่วงสิ้นปี 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 108/2564 เรื่อง ระบบโทรศัพท์ภายใน สอ.กฟผ.
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 107/2564 เรื่อง กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 106/2564 เรื่อง การกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินก่อนปีใหม่
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 105/2564 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจาก สอ.กฟผ. เดือน พฤศจิกายน 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 104/2564 เรื่อง การให้สมาชิกของ สอ.กฟผ. ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 103/2564 เรื่อง การใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินเบิกสินไหมค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
 iconbuleoval ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 3/2564 เรื่อง รายชื่ออนุกรรมการสรรหา
 iconbuleoval ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 2/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้รับสมัครเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 1/2564 เรื่อง รับสมัครสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 100/2564 เรื่อง งดเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3 สำหรับสมาชิกสมทบ
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 99/2564 เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 98/2564 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 และรับรองรายงานการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1 ปี 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 97/2564 เรื่อง ประกาศผลผู้สมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 96/2564 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจาก สอ.กฟผ. เดือน ตุลาคม 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 95/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และกำหนดวันสอบ (บัญชีการเงิน)
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 94/2564 เรื่อง การให้บริการของ สอ.กฟผ. ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 93/2564 เรื่อง การส่งบัตรและช่องทางการติดต่อประกันสุขภาพกลุ่มปี 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 92/2564 เรื่อง การรับสมัครสมาชิกและสมาชิกสมทบ
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 91/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และกำหนดวันสอบ (นิติกร)
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 90/2564 เรื่อง การให้บริการของ สอ.กฟผ. ช่วงวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 89/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งผู้จัดการใหญ่
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 88/2564 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจาก สอ.กฟผ. เดือน กันยายน 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 87/2564 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวิธีรับเงินกองทุนสวัสดิการ
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 86/2564 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวิธีรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 85/2564 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสรรหาตำแหน่งผู้จัดการใหญ่
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 84/2564 เรื่อง การให้บริการของ สอ.กฟผ. ช่วงวันที่ 11 - 22 ตุลาคม 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 83/2564 เรื่อง ประกาศเลื่อนวันสอบคัดเลือกและกำหนดวันสอบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านบัญชีและการเงิน
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 82/2564 เรื่อง รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 81/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและกำหนดวันสอบ (นิติกร)
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 80/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและกำหนดวันสอบ
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 79/2564 เรื่อง การให้บริการของ สอ.กฟผ. ช่วงวันที่ 4 - 8 ตุลาคม 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 78/2564 เรื่อง กำหนดวันหยุดงานเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 77/2564 เรื่อง การใช้บริการบริษัทภายนอกมาดำเนินการตรวจประเมินราคาหลักประกันและทำนิติกรรมจดจำนอง
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 76/2564 เรื่อง การเปิดให้กู้เงินกู้สามัญเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิก เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 75/2564 เรื่อง การแจ้งขอโอนเงินพึงได้ กฟผ. ผ่านระบบออนไลน์
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 74/2564 เรื่อง การให้บริการของ สอ.กฟผ. ช่วงวันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 73/2564 เรื่อง รับสมัครสรรหาตำแหน่งผู้จัดการใหญ่
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 72/2564 เรื่อง การรับสมัครสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 71/2564 เรื่อง การให้บริการของ สอ.กฟผ. ช่วงวันที่ 20 - 23 กันยายน 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 70/2564 เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบปฎิบัติการ
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 69/2564 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจาก สอ.กฟผ. เดือน สิงหาคม 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 68/2564 เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 67/2564 เรื่อง การให้บริการของ สอ.กฟผ. ช่วงวันที่ 13 - 19 กันยายน 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 66/2564 เรื่อง การให้บริการของ สอ.กฟผ. ช่วงวันที่ 6 - 12 กันยายน 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 65/2564 เรื่อง นโยบายการควบคุมภายใน
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 64/2564 เรื่อง การให้บริการของ สอ.กฟผ. ช่วงวันที่ 1 - 3 กันยายน 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 63/2564 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจาก สอ.กฟผ. เดือน กรกฏาคม 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 62/2564 เรื่อง การให้บริการของ สอ.กฟผ. ช่วงวันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 61/2564 เรื่อง โครงการช่วยเหลือสมาชิก (ผู้กู้) ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 60/2564 เรื่อง การให้บริการของ สอ.กฟผ. ช่วงวันที่ 3 - 15 สิงหาคม 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 58/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและกำหนดวันสอบ
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 57/2564 เรื่อง การให้บริการของ สอ.กฟผ. ช่วงวันที่ 22 - 31 กรกฎาคม 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 56/2564 เรื่อง โครงการประกันสุขภาพกลุ่ม สอ.กฟผ. ปี 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 55/2564 เรื่อง การใช้ระเบียบการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 54/2564 เรื่อง การให้บริการของ สอ.กฟผ. ช่วงวันที่ 19 - 31 กรกฎาคม 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 53/2564 เรื่อง การให้บริการของ สอ.กฟผ. ช่วงวันที่ 12 - 18 กรกฎาคม 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 51/2564 เรื่อง ยกเลิกวันหยุดพิเศษ
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 50/2564 เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 49/2564 เรื่อง การหักเงินค่าเบี้ยประกันภัยผู้ค้ำประกันเพื่อต่ออายุประกัน
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 48/2564 เรื่อง การให้บริการของ สอ.กฟผ. ช่วงวันที่ 1 - 11 กรกฎาคม 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 47/2564 เรื่อง การดำเนินการซื้อหุ้นของสมาชิกสมทบ (เดิม)
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 46/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับเงินกรณีเป็นเช็ค เช็คธนาคาร ตั๋วแลกเงินธนาคาร
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 45/2564 เรื่อง การจ่ายเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ ประเภทออมทรัพย์
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 44/2564 เรื่อง ปรับปรุงระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 43/2564 เรื่อง การช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ COVID - 19
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 42/2564 เรื่อง การให้บริการของ สอ.กฟผ. ช่วงวันที่ 14 - 30 มิถุนายน 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 41/2564 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจาก สอ.กฟผ. เดือน พฤษภาคม 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 40/2564 เรื่อง งดให้บริการระบบงานสหกรณ์
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 39/2564 เรื่อง การให้บริการของ สอ.กฟผ. ช่วงวันที่ 7 - 13 มิถุนายน 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 38/2564 เรื่อง การให้บริการของ สอ.กฟผ. ช่วงวันที่ 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 37/2564 เรื่อง นโยบายความเป็นส่วนตัวการใช้งานกล้องวงจรปิด (CCTV)
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 36/2564 เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 35/2564 เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 34/2564 เรื่อง การให้บริการของ สอ.กฟผ. ช่วงวันที่ 24 - 30 พฤษภาคม 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 33/2564 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจาก สอ.กฟผ. เดือน เมษายน 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 32/2564 เรื่อง การให้บริการของ สอ.กฟผ. ช่วงวันที่ 17 - 23 พฤษภาคม 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 31/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และการให้บริการของ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 30/2564 เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและการเก็บใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 29/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาประจำปี 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 28/2564 เรื่อง การจัดสรรเงินทุนการศึกษาประจำปี 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 27/2564 เรื่อง การให้บริการสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 26/2564 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจาก สอ.กฟผ. เดือน มีนาคม 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 25/2564 เรื่อง การขอลดทุนประกันชีวิตกลุ่ม
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 24/2564 เรื่อง กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ไมโครอินชัวรันส์)
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 22/2564 เรื่อง รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 21/2564 เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม Bill Payment
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 20/2564 เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 19/2564 เรื่อง การเปิดบัญชีเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 18/2564 เรื่อง รายชื่อผู้เข้าสัมมนาหัวข้อ "ลงทุนในหุ้นเด็ด ต้องเก็บหุ้นอย่างไร"
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 17/2564 เรื่อง การรับสมัครสมาชิกและสมาชิกสบทบ
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 16/2564 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจาก สอ.กฟผ. เดือน กุมภาพันธ์ 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 15/2564 เรื่อง ปิดบริการในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 14/2564 เรื่อง ขยายวงเงินรวมเงินฝากประจำ 5 ปี
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 13/2564 เรื่อง กำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ชุดที่ 34
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 11/2564 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆที่ได้รับจาก สอ.กฟผ. เดือน มกราคม 2564
 iconbuleoval ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 8/2564  เรื่อง วันสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ในวันที่ 17 มีนาคม 2564
 iconbuleoval ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 7/2564  เรื่อง การปิดหีบนับคะแนน
 iconbuleoval ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 6/2564  เรื่อง บัตรสรรหาที่ถือเป็นบัตรเสีย
 iconbuleoval ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 5/2564  เรื่อง รับสมัครสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. เพิ่มเติมและ กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 4/2564  เรื่อง ผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 3/2564  เรื่อง รายชื่ออนุกรรมการสรรหา
 iconbuleoval ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ที่ 2/2564  เรื่อง รับสมัครสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. เพิ่มเติม
 iconbuleoval ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ชุดที่ 34 ที่ 1/2564  เรื่อง ขอเลื่อนวันสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ชุดที่ 34
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 10/2564 เรื่อง ปิดบริการครึ่งวันในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 8/2564 เรื่อง การตรวจสอบยอดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 7/2564 เรื่อง การรับเงินกองทุนสวัสดิการ
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 6/2564 เรื่อง การรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 5/2564 เรื่อง กำหนดวันหยุดงานเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ วันหยุดงานประจำภูมิภาคและการเลื่อนวันหยุดชดเชย ประจำปี 2564
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 4/2564 เรื่อง เงินค้างในบัญชีธนาคารของ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 3/2564 เรื่อง ให้สมาชิกพิมพ์หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากเว็บไซต์
 iconbuleoval ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 2/2564 เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพและสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับจาก สอ.กฟผ. เดือน ธันวาคม 2563