กองทุนสวัสดิการ 65 ปี มีสุข

welfare

 

                                                                 กองทุนสวัสดิการ 65 ปี มีสุข


       คณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ. ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ได้แก้ไขหลักเกณฑ์

"กองทุนสวัสดิการเงินสะสม" โดยเปลี่ยนชื่อเป็น "กองทุนสวัสดิการเงินสะสม 65 ปี มีสุข" ซึ่งจะจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิก

เมื่อถึงแก่กรรมหรือทุพพลภาพเหมือนเดิม แต่ในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่จ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของสมาชิก

โดยจ่ายให้เป็นรายปีเมื่อสมาชิกมีอายุครบ 65 ปีเป็นต้นไป โดยคำนวณอายุ ณ 30 กันยายน และจ่ายให้ 10 % จากยอดที่คำนวณได้

แต่ไม่เกิน 10,000 บาท และจ่ายในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยครั้งแรกเริ่มจ่ายในวันประชุมใหญ่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553

หากไม่มารับจะโอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิกตามที่แจ้งไว้ ในวันที่ 20 เมษายนของทุกปี

ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป สอ.กฟผ. จะโอนเข้าบัญชีของสมาชิกในวันประชุมใหญ่ เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมจะคำนวณเงินกองทุนฯใหม่

แล้วหักด้วยเงินที่สมาชิกรับไปแล้ว ส่วนที่เหลือจะจ่ายให้ทายาทต่อไป


        หลักเกณฑ์การคำนวณกองทุนสวัสดิการเงินสะสม 65 ปี มีสุข

       10% ของค่าหุ้นสะสมที่มีระยะเวลาสะสมเกินกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
       20% ของค่าหุ้นสะสมที่มีระยะเวลาสะสมเกินกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน  10 ปี
       30% ของค่าหุ้นสะสมที่มีระยะเวลาสะสมเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี
       35% ของค่าหุ้นสะสมที่มีระยะเวลาสะสมเกินกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี
       40% ของค่าหุ้นสะสมที่มีระยะเวลาสะสมเกินกว่า 20 ปี ขึ้นไป

 

       ทั้งนี้วงเงินที่ได้รับต้องไม่เกิน 500,000 บาท แล้วแต่จำนวนใด น้อยกว่าให้จ่ายจำนวนนั้นและสำหรับเงินที่สมาชิกนำมาซื้อหุ้น

นอกจากการให้หักจากเงินเดือนจะไม่นำมาคำนวณ