logo

ประกันรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ สอ. กฟผ. เปิดบริการด้านประกันภัยรถยนต์ 3 บริษัท คือ

1. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร 65927
2. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด โทร 65922
3. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด โทร 086-887-5748 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4. บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร 65960

การชำระเงินค่าเบี้ยประกัน
ชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต (เฉพาะบริษัท กรุงเทพประกันภัย) ก่อนวันคุ้มครอง

การแจ้งอุบัติเหตุ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- สายด่วน 0-2285-800 หรือ 1620 ตลอด 24 ชม. หรือ
- ติดต่อบริการทำเคลมทางโทรศัพท์ (TELECLAIM)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อท่านได้รับความสดวกในการแจ้งอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณีหรือไม่ได้แจ้งอุบัติเหตุจากที่เกิดเหตุ
2. ท่านไม่ต้องเข้ามาแจ้งเหตุที่สำนักงานของบริษัท และไม่ต้องรอพนักงานสำรวจอุบัติเหตุของบริษัท
3. เพียงแต่ท่านติดต่อแจ้งอุบัติเหตุทางโทรศัพท์ ท่านจะได้รับการบริการจนเสร็จสิ้นในขั้นตอนเดียว

ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. ให้ท่านติดต่อแจ้งอุบัติเหตุ เพื่อเจ้าหน้าที่จะดำเนินการทำเคลมทางโทรศัพท์ (TELECLAIM) ตามหมายเลขโทรศัพท์ 0-2285-8000
    และ 1620 ได้ทุกวัน
2. เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะสอบถามรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ, บันทึกลงใน โปรแกรมและจัดส่งเอกสาร แบบรับแจ้งเหตุ, ใบรายการความ
    เสียหายเบื้องต้นทาง FAX หรือ E-MAIL ให้กับท่าน
3. เมื่อท่านได้รับเอกสาร ให้ท่าน ถ่ายสำเนาใบอนุญาตขับขี่ พร้อมลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับที่บริษัทส่งให้
4. ท่านสามารถนำเอกสารทั้งหมดไปให้อู่ที่ท่านประสงค์ซ่อม ใช้เป็นหลักฐานในการซ่อม

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
- ถ้ามีคู่กรณี โทร. เรียกศูนย์อุบัติเหตุที่ใกล้ที่สุด
- ถ้าไม่มีคู่กรณี ติดต่อศูนย์อุบัติเหตุที่ผู้เอาประกันสะดวกที่สุด

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
- สายด่วน 267-7777 ตลอด 24 ชั่วโมง
- ติดต่ออาคเนย์โมบายเคลม ที่แม็คโครสาขาลาดพร้าว, แจ้งวัฒนะ, ศรีนครินทร์และบางบอน
- แจ้งเคลมได้ที่ กองภาษีและประกันภัย กฟผ. วันอังคารและวันพฤหัส เวลา 09.00 - 12.00 น.