logo

การสมัครสมาชิก

Rate this item
(0 votes)

subscription

การสมัครสมาชิก

 

คุณสมบัติผู้สมัครสมาชิก

             1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์นี้

             2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

             3. เป็นผู้มีความประพฤติดี

             4. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น   

             5. ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. 2542

             6. เป็นผู้ปฏิบัติงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ

             7. เป็นผู้ปฏิบัติงานของบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) หรือ
                 บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ

             8. เป็นผู้ปฏิบัติงานในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                         หรือนิติบุคคลในเครือการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ถือหุ้นโดยได้รับความ                       เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ หรือ

             9. เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้                 

   * ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกครั้งแรก  ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 100 บาท

   * ผู้สมัครเป็นสมาชิกครั้งที่สอง  ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 500 บาท

วิธีการสมัคร

             1. ส่วนกลางขอแบบฟอร์มและยื่นใบสมัคร ณ สำนักงาน สอ.กฟผ.

             2. ภูมิภาคขอแบบฟอร์มและยื่นใบสมัครที่การพนักงานภูมิภาคทุกภาค

             3. ดาวน์โหลดจาก Website สอ.กฟผ.

การถือหุ้น

             สมาชิกทุกคน ต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่แรกเข้าเป็นสมาชิก อย่างน้อยคนละ 200 บาท ต่อเดือน แต่สูงสุดต้องไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด