logo

การสมัครสมาชิก

image registermember

 
  iconstar loanimage propertymember
 

1.1 เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์นี้
1.2 เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
1.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี
1.4 มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
1.5 ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. 2542
1.6 เป็นผู้ปฏิบัติงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ
1.7 เป็นผู้ปฏิบัติงานของบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) หรือ บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ
1.8 เป็นผู้ปฏิบัติงานในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ ไทย หรือนิติบุคคลในเครือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
      แห่งประเทศไทย  ถือคือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ หรือ
1.9 เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
นี้

* ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกครั้งแรกต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 100 บาท
* ผู้สมัครเป็นสมาชิกครั้งที่สองต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 500 บาท

  iconstar loanimage modeapply
  1. ส่วนกลางขอแบบฟอร์มและยื่นใบสมัคร ณ สำนักงาน สอ.กฟผ.
2. ภูมิภาคขอแบบฟอร์มและยื่นใบสมัครที่การพนักงานภูมิภาคทุกภาค
3. เรียกจาก Website สอ.กฟผ.
  iconstar loanimage haveshare
  สมาชิกทุกคน ต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่แรกเข้าเป็นสมาชิก อย่างน้อยคนละ 200 บาท ต่อเดือน แต่สูงสุดต้องไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด