logo

เงินกู้พิเศษ

 

image loan

หลักเกณฑ์เงินกู้ สอ.กฟผ.
iconstar loanหลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษ


เงินกู้พิเศษแบ่งเป็น  4 ประเภท ดังนี้

1เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์  แบ่งเป็น

     1.1  เงินกู้พิเศษเป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป   ให้กู้ได้  100  เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้างคำนวณรายเดือนในวงเงินไม่เกิน  
            5,000,000 บาท ผ่อนส่งได้ไม่เกิน 300 งวด (25 ปี) ต้องเป็นวัตถุประสงค์เพื่อซื้อที่ดินและปลูกกสร้างบ้าน
            พร้อมกัน หรือซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเองหรือคู่สมรส  หรือปลูกสร้างบ้าน
            บนที่ดินที่ซื้อโดยการกู้เงินจาก สอ.กฟผ.  วัตถุประสงค์ที่กล่าวมานี้ทั้งหมดต้องเป็นบ้านหลังแรก หรือไถ่ถอน
            จำนองจากธนาคารเป็นครั้งแรก   (จะให้ไม่เกินยอดหนี้ที่ไถ่ถอนจากธนาคารและไม่เกินราคาหลักทรัพย์
            ที่ สอ.กฟผ. ประเมินได้) และชื่อในโฉนดที่ดินหรือ น.ส.3 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต้องเป็นชื่อขอตนเองหรือคู่สมรส

     1.2  เงินกู้พิเศษเป็นสมาชิก 7 ปีขึ้นไป  ให้กู้ได้ 100 เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้างคำนวณรายเดือน ในวงเงินไม่เกิน   
            4,000,000 บาท ผ่อนส่งได้ไม่เกิน 240 งวด (20 ปี) ต้องเป็นวัตถุประสงค์กู้เพื่อไถ่ถอนธนาคารที่ไม่ใช่ครั้งแรก   
            (จะให้ไม่เกินยอดหนี้ที่ไถ่ถอนจากธนาคารและไม่เกินราคาหลักทรัพย์ที่ สอ.กฟผ. ประเมินได้)และชื่อในโฉนด 
            ที่ดินหรือ น.ส.3  พร้อมสิ่งปลูกสร้าง  ต้องเป็นชื่อของตนเองหรือคู่สมรส

     1.3  เงินกู้พิเศษเป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป ให้กู้ได้ 100 เท่า   ของเงินเดือนหรือค่าจ้างคำนวณรายเดือน ในวงเงินไม่เกิน
            2,000,000 บาท  ผ่อนส่งได้    ไม่เกิน 240 งวด  (20 ปี)    ต้องเป็นวัตถุประสงค์กู้เพื่อไถ่ถอนจาก  ธนาคารที่
            ไม่ใช่ครั้งแรก   (จะให้ไม่เกินยอดหนี้ที่ไถ่ถอนจากธนาคารและไม่เกินราคาหลักทรัพย์ที่ สอ.กฟผ. ประเมินได้) 
            และชื่อในโฉนดที่ดินหรือ น.ส.3  พร้อมสิ่งปลูกสร้าง  ต้องเป็นชื่อของตนเองหรือคู่สมรส

     1.4 เงินกู้พิเศษเป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป ให้กู้ได้ 70 เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้างคำนวณรายเดือน ในวงเงินไม่เกิน 
           1,500,000 บาท คิดราคาให้ไม่เกิน 50% ของราคาประเมินที่ดินจากกรมที่ดิน เปรียบเทียบกับราคาซื้อขาย 80%
           แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน ต้องเป็นวัตถุประสงค์เพื่อซื้อที่ดินเตรียมไว้ปลูกสร้างบ้าน ผ่อนส่งได้ไม่เกิน
           120 งวด (10 ปี) ถ้าเป็นวัตถุประสงค์เพื่อซื้ออาคารชุดผ่อนส่งได้ไม่เกิน 180 งวด (15 ปี) และชื่อในโฉนดที่ดิน
           หรืออาคารชุดต้องเป็นชื่อของตนเองหรือคู่สมรส

     1.5 เงินกู้พิเศษเป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป ให้กู้ได้ 70 เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้างคำนวณรายเดือน ในวงเงินไม่เกิน
           1,200,000 บาท ผ่อนส่งได้ไม่เกิน 180 งวด (15 ปี)  ต้องเป็นวัตถุประสงค์เพื่อการเคหะสงเคราะห์อื่น ๆ หรือ
           น.ส.3 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต้องเป็นของตนเองหรือคู่สมรส

     1.6 เงินกู้พิเศษเป็นสมาชิก 2 ปี ขึ้นไป ให้กู้ได้ 50 เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้างคำนวณรายเดือน ในวงเงินไม่เกิน
           800,000 บาท ผ่อนส่งได้ไม่เกิน 120 งวด (10 ปี) ต้องเป็นวัตถุประสงค์เพื่อการเคหะสงเคราะห์  อื่น ๆ หรือไถ่ถอน
           หรือต่อเติม หรือปรับปรุงบ้าน และชื่อในโฉนดที่ดินหรือน.ส.3 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต้องเป็นของตนเองหรือคู่สมรส
           หรือชื่อในโฉนดเป็นของบุคคลอื่นคิดให้เฉพาะราคาที่ดิน 50% ไม่รวมราคาสิ่งปลูกสร้าง

           ถ้าเป็นวัตถุประสงค์เพื่อซื้อที่ดินเปล่าให้กู้ได้ 800,000 บาท  ผ่อนส่งได้ไม่เกิน 120 งวด (10 ปี)

คิดราคาให้ไม่เกิน 50% ของราคาประเมินที่ดินจากกรมที่ดิน เปรียบเทียบกับราคาซื้อขาย 80%

แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน
ต้องเป็นวัตถุประสงค์เพื่อซื้อที่ดินเตรียมไว้ปลูกสร้างบ้าน  และชื่อในโฉนดที่ดินต้อง

เป็นชื่อของตนเองหรือคู่สมรส

           ถ้าเป็นวัตถุประสงค์เพื่อซื้ออาคารชุดให้กู้ได้ 600,000 บาท  ผ่อนส่งได้ไม่เกิน 120 งวด (10 ปี)   ชื่อใน
  
อาคารชุด  ต้องเป็นของตนเองหรือคู่สมรส

2.  เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม 

           เป็นสมาชิก 2 ปีขึ้นไป ให้กู้ได้ 50 เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้างคำนวณรายเดือน ในวงเงินไม่เกิน 600,000 บาท

ผ่อนส่งได้ไม่เกิน 120 งวด (10 ปี)  ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน  ชื่อในโฉนดที่ดินหรือ น.ส.3  พร้อมสิ่งปลูกสร้างต้องเป็น

ของตนเองหรือคู่สมรส หรือ ชื่อในโฉนดเป็นบุคคลอื่นคิดให้เฉพาะราคาที่ดิน 50% ไม่รวมราคาสิ่งปลูกสร้าง

3.  เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ
 
           เป็นสมาชิก 2 ปีขึ้นไป ให้กู้ได้ 50 เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้างคำนวณรายเดือน ในวงเงินไม่เกิน 600,000 บาท

ผ่อนส่งได้ไม่เกิน 120 งวด (10 ปี) ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน  ชื่อในโฉนดที่ดินหรือ น.ส.3  พร้อมสิ่งปลูกสร้างต้องเป็น

ของตนเองหรือคู่สมรส หรือ ชื่อในโฉนดเป็นบุคคลอื่นคิดให้เฉพาะราคาที่ดิน 50% ไม่รวมราคาสิ่งปลูกสร้าง

หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้พิเศษ

1. ผู้กู้สามารถกู้พิเศษเพื่อเคหะสงเคราะห์ได้ 2 สัญญา  เพื่อลงทุนประกอบอาชีพเสริมได้ 1 สัญญา,
    เพื่อซื้อยานพาหนะได้ 1 สัญญา รวมกู้ได้ 4 สัญญา แต่ทั้งนี้จำนวนหนี้ทุกสัญญารวมกันต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท

2. ต้องแนบหน้าซองเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด โดยมียอดรับสุทธิไม่เป็นศูนย์  และคำนวณสิทธิ์กู้จากเดือน
    ที่มียอดรับสุทธิน้อยสุด

3. ภายหลังการอนุมัติวงเงินให้กู้ (หนี้เงินกู้พิเศษคงเหลือเดิมทุกสัญญารวมกับวงเงินกู้ใหม่) ต้องมีหน้าซองคงเหลือดังนี้

           3.1  วงเงินกู้ไม่เกิน  1,200,000 บาท    หน้าซองคงเหลือไม่ต่ำกว่า   3,000  บาท
           3.2  วงเงินกู้ไม่เกิน  2,000,000 บาท    หน้าซองคงเหลือไม่ต่ำกว่า   6,000  บาท
           3.3  วงเงินกู้ไม่เกิน  3,000,000 บาท    หน้าซองคงเหลือไม่ต่ำกว่า   9,000  บาท
           3.4  วงเงินกู้ไม่เกิน  5,000,000 บาท    หน้าซองคงเหลือไม่ต่ำกว่า 12,000  บาท

4. หลักทรัพย์หนึ่ง ๆ ใช้ค้ำประกันเงินกู้พิเศษได้เพียงสัญญาเดียว ยกเว้นกรณีสามี/ภรรยา กู้เงินเพื่อปลูกบ้านหรือ
    ซื้อบ้านพร้อมที่ดินโดยใช้หลักทรัพย์เดียวกัน  คณะกรรมการเงินกู้จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

5. กรณีกู้เงินโดยใช้หลักทรัพย์ของบุคคลอื่นมาค้ำประกัน จะประเมินราคาหลักทรัพย์ให้เฉพาะราคาประเมินที่ดิน 50%
    เท่านั้น และหากมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันหลายคนผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมทุกคน จะต้องเป็นผู้จำนองที่ดินดังกล่าวทั้งแปลง

6. - ที่ดินเปล่าคิดราคาให้ไม่เกิน 50% ตามราคาประเมินของสำนักงานที่ดิน เว้นแต่กู้เพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดิน
      หรือนำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของตนเองหรือคู่สมรส ค้ำประกัน คิดราคาที่ดินให้ 70% ตามราคาประเมินของ
      สำนักงานที่ดิน  หรือซื้อบ้านพร้อมที่ดิน (ซื้อบ้านใหม่จากโครงการจัดสรร) คิดราคาที่ดินให้ 100%  ตามราคาประเมิน
      ของสำนักงานที่ดิน

    - สิ่งปลูกสร้างให้ 100 % ตามราคาประเมินของ สอ.กฟผ. หลังจากหักค่าเสื่อมราคา

    - ซื้อที่ดินพร้อมบ้าน(บ้านเก่า) ให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของสัญญาซื้อขาย และไม่เกินราคาหลักทรัพย์ที่ สอ.กฟผ.
       ประเมินได้  แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน

    - สำหรับอาคารชุดให้ 80 %  ตามราคาประเมินของสำนักงานที่ดิน  หลังจากหักค่าเสื่อมราคา  แต่ไม่เกิน
       70%  ของสัญญาซื้อขายแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน

7. หลักทรัพย์ที่เป็น นส. 3 หรือ นส. 3 ก. ที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างอยู่บนที่ดิน ไม่สามารถนำมาเป็นหลักประกัน
    ยกเว้นการขอกู้ไปเพื่อปลูกสร้างบ้านบน นส.3 หรือ น.ส.3ก. ดังกล่าวได้

8. กรณีขอกู้เพื่อหักกลบหนี้พิเศษเดิม  ต้องชำระหนี้เก่าไปแล้ว 50% สามารถกู้ใหม่ได้โดยไม่ต้องนำเงินสด
    มาชำระหนี้เก่า 50% ที่เหลือ สอ.กฟผ. จะหักกลบหนี้ให้ (ทั้งนี้ต้องทำเรื่องยื่นกู้ใหม่พร้อมตรวจหลักทรัพย์ใหม่)

 

9. กรณีขอกู้พิเศษเพื่อปลูกสร้างบ้านต้องใช้บุคคลค้ำประกัน 2 คน ในระหว่างปลูกสร้างบ้าน และผู้ค้ำต้องมี
    อัตราเงินเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป  และมีหน้าซองคงเหลือไม่น้อยกว่า 5,000 บาท

10. จำนวนระยะเวลาที่ขอผ่อนชำระจะต้องไม่เกินอายุเกษียณหรือตามที่ สอ.กฟผ. กำหนด

11. เจ้าหน้าที่ สอ.กฟผ. สามารถตรวจสอบหลักเขตที่ดินที่ปรากฏอยู่บนหลักประกันได้

12. สอ.กฟผ. จะอนุมัติวงเงินกู้ให้กับผู้กู้ตามสิทธิกู้ หรือตามราคาหลักทรัพย์ที่ สอ.กฟผ. เป็นผู้ประเมินหรือตาม
      หน้าซองเงินเดือนคงเหลือตามหลักเกณฑ์  หรือตามหลักเกณฑ์ที่ สอ.กฟผ. กำหนด  แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน

13. ที่ดินที่จะนำมาเป็นหลักประกันต้องเป็นที่ดินที่ติดทางสาธารณะประโยชน์  ถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยาง
      รถยนต์เข้าถึง มีสาธารณูปโภคพร้อม ที่ดินรถยนต์เข้าไม่ถึงไม่รับเป็นหลักประกัน

14. ในกรณีที่กู้พิเศษโดยใช้ที่ดินพร้อมบ้านเป็นหลักประกัน ต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของบ้านด้วย
      จึงจะประเมินราคาบ้านให้ และหากเจ้าของบ้านและเจ้าของที่ดินไม่ใช่บุคคลเดียวกัน หากได้รับอนุมัติเงินกู้ 
      จะต้องจดจำนองทั้งเจ้าของที่ดินและเจ้าของบ้าน

หมายเหตุ  หลักเกณฑ์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมติคณะกรรมการดำเนินการ

เอกสารที่ต้องยื่นในการขอกู้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์, เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริมและเพื่อซื้อยานพาหนะ

1.  คำขอกู้พิเศษ

2.  สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หน้า-หลัง) ของผู้กู้และคู่สมรส

     (กรณีมีคู่สมรส)   
                      
3.  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส)

4.  สำเนาทะเบียนสมรส  (กรณีมีคู่สมรส)

5.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หน้า-หลัง) ของเจ้าของโฉนด   และสำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของโฉนด 
   
     (กรณีโฉนดเป็นชื่อบุคคลอื่น)

6.  สำเนาหน้าซองเงินเดือน/ค่าจ้าง ย้อนหลังจากเดือนที่ขอกู้ 3 เดือน 

7.  กรณียื่นกู้เพื่อไถ่ถอนธนาคาร ให้แนบสำเนาสัญญากู้เงิน สำเนาสัญญาจำนอง และสำเนายอดหนี้คงเหลือ

     จากธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน

8.  กรณียื่นกู้เพื่อซื้อหลักทรัพย์ (โฉนดที่ดินหรือ น.ส.3) ให้แนบสำเนาสัญญาจะซื้อจะขายด้วย

9.  หนังสือประเมินราคาที่ดินจากกรมที่ดินต้นฉบับ

10. สำเนาโฉนดที่ดินหรือ น.ส.3ก น.ส.3   ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

11. กรณีกู้ปลูกบ้าน ต้องยื่นแบบบ้านที่จะปลูก, ใบเสนอราคาและสัญญาว่าจ้างของผู้รับเหมา, สำเนาบัตร

      ประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับเหมา, ใบอนุญาตก่อสร้าง / รื้อถอนอาคาร

12. สัญญาค้ำประกันของบุคคลค้ำประกัน 2 คน (กรณีกู้เพื่อปลูกสร้างบ้าน ใช้ค้ำประกันระหว่างปลูกสร้างบ้าน)
 
      ผู้ค้ำประกัน ต้องมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป  และมีหน้าซองคงเหลือไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
           
      พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน  หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (หน้า-หลัง) และสำเนาหน้าซอง

      เงินเดือนย้อนหลัง  1 เดือน
   
13. ภาพถ่ายหลักทรัพย์  (ถ่ายให้เห็นสภาพถนนและหลักทรัพย์)

4.  เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อรถยนต์ใหม่

     เป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป ให้กู้ได้  40  เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้างคำนวณรายเดือน ในวงเงินไม่เกิน
 
2,000,000 บาท ผ่อนส่งได้ไม่เกิน 100 งวด  (ใช้บุคคลค้ำประกัน  2 คน แต่ละคนต้องมีเงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป

และต้องมีหน้าซองคงเหลือไม่น้อยกว่า 5,000 บาท)

หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้พิเศษเพื่อซื้อรถยนต์ใหม่ (ข้อ 4.)

1. ต้องเป็นรถยนต์ใหม่ที่ไม่เคยจดทะเบียนมาก่อน และมีราคาไม่น้อยกว่าจำนวนเงินที่ขอกู้

2. ขณะยื่นคำขอกู้จะต้องเป็นสมาชิก สอ.กฟผ. เกิน 5  ปีกู้ได้ 40 เท่าของเงินเดือน

   ไม่เกิน 2,000,000 บาท (ทั้งนี้จะต้องไม่เกินสิทธิกู้และไม่เกิน  80 % ของราคารถยนต์ที่จะซื้อ 

    แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน)

3. ผู้ขอกู้ต้องมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

4. ต้องประกันชีวิตกลุ่มกับ สอ.กฟผ. ในวงเงินไม่น้อยกว่าวงเงินที่ขอกู้

5. จะต้องมีบุคคลค้ำประกันเงินกู้ 2 คน และมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

    และมีหน้าซองรับสุทธิคงเหลือไม่น้อยกว่า 5,000 บาท

6. ระยะเวลาการผ่อนส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 100 งวด แต่ต้องไม่เกินอายุเกษียณของผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน

7. ผู้กู้จะต้องมียอดเงินคงเหลือวันยื่นกู้ไม่เป็นศูนย์

    วงเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท  ภายหลังการอนุมัติเงินกู้ ต้องมีหน้าซองคงเหลือไม่น้อยกว่า   6,000  บาท

    วงเงินกู้เกิน 1,000,000 บาท  ภายหลังการอนุมัติเงินกู้ ต้องมีหน้าซองคงเหลือไม่น้อยกว่า  12,000  บาท

8. หลังจากได้รับอนุมัติเงินกู้เพื่อซื้อรถยนต์แล้ว ผู้กู้จะต้องเป็นผู้ดำเนินการทำประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งทุกปี

   ในวงเงินไม่น้อยกว่าจำนวนเงินกู้  โดยระบุให้ สอ.กฟผ. เป็นผู้รับผลประโยชน์ไปจนกว่าผู้กู้จะผ่อนชำระหนี้หมด

   และผู้กู้จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าเบี้ยประกันภัยนั้นเอง

9. การส่งมอบรถยนต์จะต้องส่งมอบ ณ ที่ทำการ สอ.กฟผ. ในกรณีส่งมอบทางภูมิภาค ผู้กู้จะต้องติดต่อให้

    การพนักงานที่เป็นผู้ทำการแทน สอ.กฟผ. เป็นผู้ตรวจรับรถยนต์แทน สอ.กฟผ.

10. ผู้กู้ต้องส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อให้สหกรณ์ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่รับเงินกู้เพื่อให้สหกรณ์ยึดถือไว้

    โดยสหกรณ์จะดำเนินการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี และเรียกเก็บเงินค่าภาษีรถยนต์จากผู้กู้พร้อมดอกเบี้ย

    ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อซื้อรถยนต์  โดยการหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ภายในงวดเดียว

11. การต่อภาษีรถยนต์ในปีที่ 7 ผู้กู้ต้องดำเนินการตรวจสภาพรถยนต์ที่ซื้อ และส่งมอบใบรับรองการตรวจสภาพ

    รถยนต์ที่ซื้อ และส่งมอบใบรับรองการตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ให้แก่ สหกรณ์ล่วงหน้าอย่างน้อย

    30 วัน ก่อนถึงวันครบกำหนดเสียภาษี

12. ผู้กู้ต้องส่งมอบต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 โดยระบุให้ สอ.กฟผ. เป็นผู้รับผลประโยชน์ 

    ให้แก่ สอ.กฟผ. ภายใน 30 วัน นับจากวันรับเงินกู้ (สำหรับปีแรก)

13. ในปีที่ 2  หากผู้กู้ไม่ต่อประกันภัยรถยนต์ที่ซื้อ และไม่ส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ สอ.กฟผ. ล่วงหน้า

    อย่างน้อย 30 วันก่อนที่กรมธรรม์ประกันภัยครบกำหนด สอ.กฟผ. จะเป็นผู้ดำเนินการต่อประกันภัยรถยนต์ที่ซื้อนั้น

    และจะหักค่าเบี้ยประกันซึ่งได้จ่ายไปก่อนพร้อมดอกเบี้ย (ในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อซื้อรถยนต์) 

    จากหน้าซองเงินเดือนของผู้กู้ภายในงวดเดียว

14. ในระหว่างที่ยังชำระเงินกู้และดอกเบี้ยยังไม่เสร็จสิ้น ห้ามผู้กู้นำรถยนต์ที่ซื้อไปให้บุคคลอื่นเช่า หรือนำไป

    ให้บุคคลอื่นนอกจากบุคคลภายในครอบครัวใช้เป็นประจำ หรือการกระทำใด ๆ อันอาจทำให้ผู้รับประกันภัยพ้นผิด

    ตามสัญญาประกันภัย หรือการกระทำใด ๆ อันอาจกระทบถึงสภาพของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่ซื้อนั้น

เอกสารที่ต้องยื่นในการขอกู้เงินพิเศษเพื่อซื้อรถยนต์ใหม่

1. คำขอกู้ซื้อรถยนต์

2. สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ (หน้า-หลัง) และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้

3. ผู้กู้แนบหน้าซองเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด  ผู้ค้ำประกันแนบหน้าซองเงินเดือน ย้อนหลัง 1 เดือนล่าสุด

4. สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ค้ำประกัน (หน้า-หลัง) และสัญญาค้ำประกัน

    (ติดต่อทำสัญญาที่ สอ.กฟผ. หรือการพนักงานภูมิภาค)

5. กรณีผู้กู้ปฏิบัติงานภูมิภาคประสงค์จะส่งมอบรถยนต์ ณ หน่วยงานภูมิภาค ผู้กู้จะต้องแนบหนังสือยินยอม

    ของการพนักงานที่เป็นผู้ทำการแทน  สอ.กฟผ. ว่า “ยินดีจะเป็นผู้ตรวจสอบการรับมอบรถยนต์แทน สอ.กฟผ.”

6. ใบเสนอราคาของบริษัทขายรถยนต์ต้นฉบับ พร้อมกับใบแจ้งรายการสินค้า (CATALOG)  ของรถยนต์คันที่จะซื้อ

หลักปฏิบัติหลังจากได้รับอนุมัติเงินกู้พิเศษเพื่อซื้อรถยนต์ใหม่       

1. ผู้กู้ต้องติดต่อกับบริษัทขายรถพร้อมจะส่งมอบรถเมื่อใดเพื่อนัดวันรับรถ

2. ผู้กู้ต้องแจ้งให้ สอ.กฟผ.  ทราบล่วงหน้า  3 วันทำการก่อนรับรถ   (เฉพาะสมาชิกที่ขอรับรถส่วนกลาง) สมาชิก
  
    ส่วนภูมิภาคจะต้องแจ้งล่วงหน้า 1 สัปดาห์  เพื่อที่จะทำดร๊าฟท์ส่งให้กับการพนักงานของหน่วยงานนั้น ๆ

3. ผู้กู้ต้องแจ้งทำประกันภัยรถยนต์ในวงเงินไม่น้อยกว่าวงเงินที่ขอกู้ โดยระบุให้ สอ.กฟผ. เป็นผู้รับผลประโยชน์

4. สมาชิกที่ขอรับรถส่วนภูมิภาค  สอ.กฟผ.  จะแจ้งค่าใช้จ่าย เช่น  ค่าทำดร๊าฟท์  ค่าส่ง EMS   และค่าประกันภัย

    รถยนต์ ให้ผู้กู้ทราบโดยให้ผู้กู้โอนเงินเข้าบัญชี สอ.กฟผ. ระบบ BILLPAYMENT  ระบุว่าจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย 
           
    กู้ซื้อรถยนต์ และ สอ.กฟผ.  จะจัดส่งใบเสร็จให้ภายหลัง

5. ผู้กู้ต้องส่งต้นฉบับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ และคู่มือจดทะเบียนรถยนต์  มาให้ สอ.กฟผ.  เพื่อเก็บไว้เป็น

    หลักฐานภายใน 60  วัน หลังจากที่ได้จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว