logo

เงินกู้สามัญ

 

 

image loan

 
หลักเกณฑ์เงินกู้ สอ.กฟผ.
 iconstar loan หลักเกณฑ์เงินกู้สามัญ
       

1. สิทธิกู้ กรณีใช้บุคคลค้ำประกันกำหนดวงเงินให้กู้ดังนี้

              อายุ                      ให้กู้ตามจำนวน             แต่ทั้งนี้วงเงินกู้           เมื่อหักเงินกู้ครั้งนี้แล้ว         
            สมาชิก                   เท่าของเงินเดือน              ต้องไม่เกิน          หน้าซองคงเหลือไม่น้อยกว่า

         1 ปี  ขึ้นไป                    20  เท่า                      200,000  บาท                  2,000  บาท         
         3 ปี  ขึ้นไป                    25  เท่า                      400,000  บาท                  4,000  บาท
         5 ปี  ขึ้นไป                    30  เท่า                      600,000  บาท                  6,000  บาท                    
         7 ปี  ขึ้นไป                    35  เท่า                      700,000  บาท                  7,000  บาท
         8 ปี  ขึ้นไป                    35  เท่า                      800,000  บาท                  8,000  บาท         
         9 ปี  ขึ้นไป                    35  เท่า                      900,000  บาท                  9,000  บาท
       10 ปี  ขึ้นไป                    40  เท่า                   1,000,000  บาท                10,000  บาท        
       10 ปี  ขึ้นไป                    40  เท่า                   1,500,000  บาท                12,000  บาท

      การค้ำประกันโดยใช้บุคคลค้ำประกันร่วมกับค่าหุ้นของผู้กู้

      (1)  ผู้ค้ำประกันต้องเป็นสมาชิก สอ.กฟผ.  (เฉพาะผู้ที่เป็นพนักงาน กฟผ.)   และให้ค้ำประกันได้ตามสิทธิกู้สามัญของผู้ค้ำประกันดังนี้

       -  เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า   1 ปี  ค้ำได้ไม่เกิน 20  เท่าของเงินเดือน  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  200,000   บาท
       -  เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า   3 ปี  ค้ำได้ไม่เกิน 25  เท่าของเงินเดือน  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  400,000   บาท
       -  เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า   5 ปี  ค้ำได้ไม่เกิน 30  เท่าของเงินเดือน  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  600,000   บาท
       -  เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า   7 ปี  ค้ำได้ไม่เกิน 35  เท่าของเงินเดือน  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  700,000   บาท
       -  เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า   8 ปี  ค้ำได้ไม่เกิน 35  เท่าของเงินเดือน  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  800,000   บาท
       -  เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า   9 ปี  ค้ำได้ไม่เกิน 35  เท่าของเงินเดือน  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  900,000   บาท
       -  เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี  ค้ำได้ไม่เกิน 40  เท่าของเงินเดือน  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท
       -  เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี  ค้ำได้ไม่เกิน 40  เท่าของเงินเดือน  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 1,500,000 บาท

     (2)  ค่าหุ้นของผู้กู้ใช้ค้ำประกันผู้กู้ได้เพียง 90% เท่านั้น


2. สิทธิกู้   กรณีใช้ค่าหุ้นและหรือเงินฝากค้ำประกัน  กำหนดวงเงินกู้ให้กู้ได้ไม่เกิน  90%  ของ

(2.1) ของค่าหุ้นที่มีอยู่

(2.2) ของเงินฝากที่มีอยู่

(2.3) ของค่าหุ้นและหรือเงินฝากที่มีอยู่

(2.4) การกู้โดยใช้ค่าหุ้นและหรือเงินฝากค้ำประกันนี้เมื่อกู้แล้วต้องได้รับเงินออกไปไม่น้อยกว่า

        10,000 บาท การคำนวณสิทธิ์กู้ 90% ของค่าหุ้น ให้นำค่าหุ้นมาคำนวณ 90%

        และหักส่วนที่จะค้ำประกันเงินกู้ฉุกเฉิน ตามยอดหนี้เงินกู้ฉุกเฉินคงเหลือ

        หรือตามวงเงินกู้ฉุกเฉินสูงสุด
    
               

3.  สมาชิกสามารถกู้เงินสามัญตามข้อ 1 และข้อ 2 จาก สอ.กฟผ. ได้เพียงสัญญาเดียวเท่านั้น

4.  การผ่อนชำระตามข้อ 1 และ 2 ผ่อนชำระไม่เกิน 120 งวด หรือไม่เกินเกษียณอายุ (30 ก.ย.) ยกเว้นการกู้

     90% ของค่าหุ้นและหรือเงินฝาก ถ้ากู้เกินกว่า 1,000,000 บาท ให้ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 180 งวด

5.  สมาชิกผู้กู้เงินสามัญต้องทำประกันชีวิตกลุ่มกับ สอ.กฟผ. ให้คุ้มวงเงินกู้สามัญของตน  ปัจจุบันทุนประกัน 

     สูงสุด 3,500,000 บาท

6.  สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้สามัญค้างอยู่จะกู้สามัญใหม่ได้ต้องผ่อนชำระหนี้เดิมไปแล้ว 10%  ยกเว้นกู้โดยใช้

     ค่าหุ้นและหรือเงินฝากค้ำประกัน  สามารถยื่นกู้ได้ตลอดเวลา

7.  การคำนวณหน้าซองเงินเดือน

7.1  การคำนวณหน้าซองจะต้องหักสำรองเผื่อกู้ฉุกเฉินไว้จำนวน 2,500 บาท

7.2  รายการหักเงินจากหน้าซองเงินเดือนที่นำมาบวกกลับให้ ในการคำนวณหน้าซองของผู้กู้  มีดังนี้

          *  ค่าหุ้นรายเดือนส่วนที่เกินกว่า 200 บาท และเงินฝากรายเดือน

          *  เงินที่ผู้กู้ถูก สอ.กฟผ. หักจากเงินเดือนซึ่งเป็นรายการที่ถูกหักเป็นครั้งคราว เช่น
  
              ค่าตรวจหลักทรัพย์, ค่าใช้จ่ายในการจำนองหลักทรัพย์, ค่าเบี้ยประกันภัยบ้าน,

              ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ฯลฯ

          *  ผลต่างระหว่างจำนวนที่ผ่อนชำระถ้าผ่อนตามงวดสูงสุดกับจำนวนเงินที่ผ่อนชำระจริง

              ของเงินกู้เงินสามัญและเงินกู้ฉุกเฉิน (กรณีผ่อนน้อยงวด)

          *  รายการหักเงินกู้ประเภทต่าง ๆ  กรณีหักกลบหนี้ทั้งหมด

          *  รายการหักเงินกู้ฉุกเฉินส่วนที่กู้เกิน 50,000 บาท โดยให้หักกลบชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน

              ทั้งหมด

8.  หลักเกณฑ์หน้าซองเงินเดือนผู้กู้

     * ส่วนกลางผู้กู้ต้องพิมพ์หน้าซองเงินเดือนจากเครื่องคอมฯ ที่ สอ.กฟผ.  2  เดือนล่าสุดและผู้กู้ต้องเซ็น

        รับรองสำเนาถูกต้องด้วย

     * ส่วนภูมิภาคต้องพิมพ์หน้าซองเงินเดือนที่ตัวแทน สอ.กฟผ. และให้ตัวแทน  สอ.กฟผ.  เซ็นรับรองสำเนา

        ถูกต้อง

9.  กรณีอยู่ระหว่างการยื่นกู้เงินกู้พิเศษหรือรับเงินกู้พิเศษแล้วแต่ยังไม่ถูกหักหนี้จากหน้าซองเงินเดือน  

     หรือได้รับอนุมัติเงินกู้พิเศษแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงิน   หากยื่นกู้สามัญต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบรายละเอียด

     ของการกู้พิเศษด้วย  และต้องนำเสนอกรรมการผู้จัดการพิจารณา   ยกเว้นกรณียื่นกู้สามัญโดยใช้ค่าหุ้น

     และหรือเงินฝากค้ำประกัน

10.  กรณีที่สมาชิกชำระหนี้เงินกู้สามัญทั้งหมดหรือบางส่วนต้องถูกงดกู้ 3 เดือน

11.  กรณีที่สมาชิกเดิมกู้สามัญ 90% ค่าหุ้น  และขอกู้สามัญใหม่โดยใช้บุคคลค้ำประกันจะต้องผ่อนชำระ

       หนี้สามัญเดิมมาแล้ว 3 งวด (ต้องรอหน้าซองงวดที่ 3 ออกก่อน)

12. หลักเกณฑ์หน้าซองเงินเดือนผู้ค้ำประกัน
    
      * ส่วนกลางผู้ค้ำประกันต้องพิมพ์หน้าซองเงินเดือนจากเครื่องคอมฯ ที่  สอ.กฟผ.  1  เดือนล่าสุดและ
  
         ผู้ค้ำประกันต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
   
      * ส่วนภูมิภาคต้องพิมพ์หน้าซองเงินเดือนที่ตัวแทน สอ.กฟผ. และให้ตัวแทน  สอ.กฟผ.  เซ็นรับรอง

         สำเนาถูกต้องและหน้าซองเงินเดือนผู้ค้ำประกันต้องมีรายรับสุทธิดังนี้
     
         * ผู้กู้ที่กู้สามัญไม่เกิน 600,000  บาท หน้าซองของผู้ค้ำประกันต้องมียอดรับสุทธิไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท

         * ผู้กู้ที่กู้สามัญเกิน     600,000  บาท หน้าซองของผู้ค้ำประกันต้องมียอดรับสุทธิไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท

         * ผู้กู้ที่กู้สามัญเกิน   1,000,000 บาท หน้าซองของผู้ค้ำประกันต้องมียอดรับสุทธิไม่ต่ำกว่า 8,000 บาท 

           ค่าหุ้นรายเดือนส่วนที่เกินกว่า 200 บาท  และเงินฝากรายเดือนให้นำมาบวกกลับในการคำนวณ
        
      หน้าซองของผู้ค้ำประกันด้วย

            หากหน้าซองผู้ค้ำประกันมียอดรับสุทธิไม่ถึงตามที่กำหนด ให้หาผู้ค้ำประกันเพิ่ม โดยผู้ค้ำประกันต้อง

      ไม่เคยค้ำประกันเงินกู้สามัญใครมาก่อน และหน้าซองเงินเดือนต้องมียอดรับสุทธิรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า

      หลักเกณฑ์ที่กำหนด
 

 

13. ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้และ

      ผู้ค้ำประกันคนละ 1 ชุด