สถิติการกู้

ประเภทของเงินกู้ ปี 2557

                                                                                                                                                                  หน่วย : บาท

ประจำเดือน รายรับจาก กฟผ.
(ต้นเดือน)
จ่ายเงินกู้
ฉุกเฉิน สามัญ
สามัญมีประกัน
พิเศษ พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย
รวมเงินกู้
ม.ค. ปี 2557 621,557,785.12  66,662,163.25  189,114,867.25  88,882,446.39  24,018,759.72  368,678,236.61 
ก.พ. ปี 2557 641,651,780.87  51,797,286.75  158,776,790.50  99,653,632.71  8,834,289.21  319,061,999.17 
มี.ค. ปี 2557 637,761,188.79  86,531,578.80  203,171,109.58  95,550,296.18  13,170,302.00  398,423,286.56 
เม.ย. ปี 2557 647,837,186.42  43,556,783.82  136,809,980.47 96,963,617.71 13,619,844.09 290,950,227.09
พ.ค. ปี 2557 640,795,435.86  58,024,650.25  174,283,238.00 68,578,436.38 15,269,267.93 316,155,592.56
มิ.ย. ปี 2557   640,354,084.35 69,936,966.50 214,874,387.00 79,263,642.89  12,585,543.57  376,660,539.96
ก.ค. ปี 2557 639,410,711.89 77,976,498.25 200,436,763.50 131,657,861.63  20,600,064.42  430,671,187.80
ส.ค. ปี 2557   645,244,981.44 73,202,670.91 191,212,006.95 119,238,003.77  13,631,414.91  397,284,096.54
ก.ย. ปี 2557   646,853,936.42 72,791,998.95 195,538,588.50 108,408,315.30  11,422,729.29  20,586,869.13  408,748,501.17
ต.ค. ปี 2557 647,713,526.61 80,845,479.70 230,042,770.75 82,018,227.24  13,352,546.25  38,795,445.27  445,054,469.21
พ.ย. ปี 2557   630,959,549.97 77,226,809.00 194,763,000.63 432,121,164.44  17,986,883.59  38,170,081.50  760,267,939.16
ธ.ค. ปี 2557 (ประมาณ/ล้านบาท)  638.32 80.00 200.00 350.00  15.00  35.00  680.00

 

หมายเหตุ
  * 25 มิ.ย. 56 - 25 มิ.ย. 57 เปิดกู้สามัญมีประกัน
  * 16 ต.ค. 56 - 16 ม.ค. 57 เปิดกู้สามัญเพื่อการศึกษา
  * 2 เม.ย. 57 - 2 ก.ค. 57 เปิดกู้สามัญเพื่อการศึกษา
  * 1 ก.ค. 57 สามัญมีประกันผ่อนหนี้เดิม 10% แล้วกู้ใหม่ได้
  * 1 ส.ค. 57 เปิดเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย
  * 16 ต.ค. 57 - 16 ม.ค. 58 เปิดกู้สามัญเพื่อการศึกษา
  * 1 พ.ย. 57 ขยายวงเงินกู้สามัญมีประกันจาก 1,500,000 เป็น 2,000,000 บาท
  * 1 พ.ย. 57 - 3 มี.ค. 58 สามัญมีประกันไม่ดู % หนี้เดิม