สถิติการออม

หุ้นและประเภทของเงินฝาก ประจำปี 2562


                                                                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท

ประจำ
เดือน
เงินหุ้น ฝาก
ประจำ
ฝาก
ออมทรัพย์
ฝากออมทรัพย์ พิเศษ (1-3) ฝากออมทรัพย์
สะสมทรัพย์
ฝากออมทรัพย์
พิเศษทวีทรัพย์
ฝากประจำ เพิ่มทรัพย์ ฝากออมทรัพย์ พิเศษ
เกษียณสุข

เงินฝากอื่นๆ

รวม
ม.ค. 45,546.58
1,527.25 635.96 42,658.47 130.56 307.16 511.13 11,625.73 737.59 103,680.43
ก.พ.  46,246.34 1,503.79 915.83 43,658.73 136.34 310.76 523.30 11,737.07 673.53 105,705.69

 

หุ้นและประเภทของเงินฝาก ประจำปี 2561


                                                                                                                                                                หน่วย : ล้านบาท

ประจำ
เดือน
เงินหุ้น ฝาก
ประจำ
ฝาก
ออมทรัพย์
ฝากออมทรัพย์ พิเศษ (1-3) ฝากออมทรัพย์
สะสมทรัพย์
ฝากออมทรัพย์
พิเศษทวีทรัพย์
ฝากประจำ เพิ่มทรัพย์ ฝากออมทรัพย์ พิเศษ
เกษียณสุข
ฝากออมทรัพย์ พิเศษ 37

เงินฝากอื่นๆ

รวม
ม.ค. 42,894.25
1,498.65 597.11 39,011.89 66.57 237.60 507.94 10,216.99 650.64 919.61 96,601.25
ก.พ.  43,554.97 1,506.90 828.47 39,502.89 71.95 267.80 522.24 10,280.21 650.64 898.53 98,084.60
มี.ค.  43,627.00 1,517.15 744.60 39,776.72 77.55 266.30 490.81 10,246.68 650.42 784.04 98,181.27
เม.ย.  43,684.77 1,543.02 721.35 40,194.52 83.20 275.04 488.01 10,227.16 650.42 722.88 98,590.37
พ.ค.  43,756.31 1,541.54 683.14 40,319.33 88.29 274.54 490.87 10,153.11 650.32 734.63 98,692.08
มิ.ย.  43,816.75 1,553.33 703.10 41,071.40 93.85 275.54 486.10 10,080.61 662.32 785.63 99,528.63
ก.ค.  43,888.55 1,548.76 662.11 41,076.72 99.56 290.26 480.49 10,029.39 662.26 815.66 99,553.76
ส.ค.  43,952.34 1,550.80 639.30 41,226.73 104.56 300.26 462.12 9,964.74 660.68 825.64 99,687.17
ก.ย.  44,010.40 1,548.35 606.50 41,246.32 109.75 304.86 478.71 9,922.83 659.88 770.24 99,657.84
ต.ค.  44,986.94 1,543.19 857.61 41,874.28 115.03 306.16 476.27 11,218.24 0.00 771.66 102,149.38
พ.ย.  45,335.10 1,559.35 654.39 41,837.02 120.21 306.96 506.75 11,656.54 0.00 775.28 102,751.60
ธ.ค.  45,439.15 1,538.10 660.23 42,532.24 125.62 307.46 511.87 11,589.55 0.00 795.28 103,499.50