ผลการดำเนินงานประจำเดือน

proceed work result10 60