ผลการดำเนินงานประจำเดือน

proceed work result02 62