ผลการดำเนินงานประจำเดือน

proceed work result11 61