สรุปยอดบัญชีและการเงินประจำเดือน

งบการเงินประจำงวด 12 เดือน สิ้นสุด
รายการ
ปี 2561 รวม 12 เดือน
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน  

เงินให้กู้ยืม

1,160,481,722.00

เงินฝาก

107,244,201.00
เงินลงทุน 4,715,177,083.00

รวม

5,982,903,006.00
หัก ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน  
เงินรับฝาก 1,848,292,828.00
เงินกู้ยืมระยะสั้น 79,486,298.00
หัก หนี้สงสัยจะสูญ 0.00
รวม
1,927,684,306.00
บวก รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 6,198,046.00
รวมรายได้
4,061,416,746.00
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ 45,254,959.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 10,931,981.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก 8,846,798.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น 24,919,539.00
รวม
169,571,277.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 3,891,845,469.00
 
สรุปงบดุล ณ 31 ธันวาคม 2561 และ 30 พฤศจิกายน 2561
รายการ
31 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (ไม่รวมเงินฝากประจำ)
461,285,335.00
572,929,275.98
เงินฝากประจำธนาคาร
1,500,057,534.25
1,700,057,534.25
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพยอื่น
600,010,313.59
600,010,313.59
เงินลงทุน
94,258,828,779.97
93,440,897,519.12
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อคืน 0.00 0.00
ลูกหนี้เงินกู้
19,976,443,522.69
19,976,443,522.69
ลูกหนี้อื่น
81,919,376.79
39,769,105.13
รายได้ค้างรับ(เงินลงทุนและเงินฝากธนาคาร)
1,667,508,680.62
1,584,319,127.00
สินทรัพย์อื่นๆ
51,413,110.27
697,492.74
รวมสินทรัพย์
118,546,837,319.41
117,915,123,890.50
หนี้สินและทุนของสหกรณ์
หนี้สิน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
4,431,006,961.80
3,580,954,954.12
เงินรับฝาก
58,060,365,333.27
57,416,513,971.49
ดอกเบี้ยเงินค้างจ่าย
104,372,973.71
778,708,449.53
หนี้สินอื่นๆ
510,998,988.03
478,450,240.48
รวมหนี้สิน
63,106,744,256.81
62,254,627,615.62
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น
45,439,149,600.00
45,335,100,440.00
ทุนสำรอง
3,302,157,827.91
3,302,157,827.91
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ
66,969,822.68
66,969,822.68
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
0.00
0.00
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (ตราสารหนี้)
3,667,256,560.81
3,260,505,368.86
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น (ตราสารทุน)
(597,748,412.67)
(226,362,134.85)
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นของกองทุนส่วนบุคคล
(511,241,958.92)
74,764,358.42
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
181,923,838.05
255,350,993.08
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
3,891,845,468.89
3,592,009,598.72
รวมทุนของสหกรณ์
55,440,093,062.60
55,660,496,274.88
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์
118,546,837,319.41 117,915,123,890.50