สรุปยอดบัญชีและการเงินประจำเดือน

งบการเงินประจำงวด 9 เดือน สิ้นสุด
รายการ
ปี 2560 รวม 9 เดือน
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน  

เงินให้กู้ยืม

917,146,890.00

เงินฝาก

111,993,910.00
เงินลงทุน 2,877,180,000.00

รวม

3,906,320,800.00
หัก ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน  
เงินรับฝาก 1,241,903,189.00
เงินกู้ยืมระยะสั้น 11,180,986.00
หัก หนี้สงสัยจะสูญ
รวม
1,253,084,175.00
บวก รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 4,323,314.00
รวมรายได้
2,657,559,939.00
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ 32,559,606.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 9,953,436.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก 65,095,569.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น 12,221,018.00
รวม
119,829,629.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 2,537,730,310.00
 
สรุปงบดุล ณ 30 กันยายน 2560 และ 31 สิงหาคม 2560
รายการ
30 กันยายน 2560
31 สิงหาคม 2560
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (ไม่รวมเงินฝากประจำ)
861,598,358.47
752,703,843.00
เงินฝากประจำธนาคาร
3,100,057,534.25
3,100,057,534.25
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพยอื่น
600,010,246.98
600,010,246.98
เงินลงทุน
76,304,505,534.32
75,180,011,133.43
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อคืน 0.00 0.00
ลูกหนี้เงินกู้
21,090,413,845.35
21,184,104,452.10
ลูกหนี้อื่น
41,311,999.20
39,768,222.38
รายได้ค้างรับ(เงินลงทุนและเงินฝากธนาคาร)
1,409,881,085.37
1,458,604,483.38
สินทรัพย์อื่นๆ
645,670.31
1,416,532.62
รวมสินทรัพย์
103,408,424,274.25
102,316,676,448.14
หนี้สินและทุนของสหกรณ์
หนี้สิน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
800,000,000.00
1,380,000,000.00
เงินรับฝาก
50,418,229,341.45
50,308,422,743.43
ดอกเบี้ยเงินค้างจ่าย
477,197,760.51
353,879,092.57
หนี้สินอื่นๆ
238,007,845.93
193,500,337.54
รวมหนี้สิน
51,933,434,947.89
52,235,802,173.54
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น
41,382,648,610.00
41,321,079,757.49
ทุนสำรอง
2,950,310,368.54
2,950,310,368.54
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ
61,705,516.62
62,203,516.62
กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
4,542,594,520.81
3,446,355,510.04
กำไรสุทธิรอการจัดสรร 0.00 0.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
2,537,730,310.39
2,300,925,121.91
รวมทุนของสหกรณ์
51,474,989,326.36
50,080,874,274.60
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์
103,408,424,274.25 102,316,676,448.14