การจัดสรรกองทุนต่างๆปี 2560

Rate this item
(2 votes)
การจัดสรรกองทุนต่างๆปี 2560
จัดสรรจากกำไรปี 2560  
ทุนสาธารณประโยชน์
5,650,000.00 บาท
ทุนการศึกษา
-         

 

ยอดบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2560  
กองทุนสวัสดิการสมาชิก
97,132,980.42 บาท
กองทุนสวัสดิการเงินสะสม 157,060,544.57 บาท
กองทุนสวัสดิการบำนาญสมาชิก
138,615,850.88 บาท