การจัดสรรกองทุนต่างๆปี 2559

Rate this item
(2 votes)
การจัดสรรกองทุนต่างๆปี 2559
จัดสรรจากกำไรปี 2559  
ทุนสาธารณประโยชน์
4,700,000.00 บาท
ทุนการศึกษา
-         
ยอดบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2559  
กองทุนสวัสดิการสมาชิก
97,576,496.05 บาท
กองทุนสวัสดิการเงินสะสม 168,175,347.31 บาท
กองทุนสวัสดิการบำนาญสมาชิก
167,408,233.82 บาท