แบบฟอร์มต่างๆ

Rate this item
(14 votes)
icon form (ห้ามพิมพ์กระดาษใช้แล้วมิเช่นนั้นจะส่งคืน)

 

แบบฟอร์มเกี่ยวกับสมาชิกและหุ้น

 

สำหรับสมาชิก
สำหรับสมาชิกสมทบ
icon triangle ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก     icon triangle ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
icon triangle หนังสือระบุตัวผู้มีสิทธิได้รับคืนค่าหุ้น      icon triangle หนังสือระบุตัวผู้มีสิทธิได้รับคืนค่าหุ้น
    โอนหุ้นและผลประโยชน์ต่างๆ           โอนหุ้นและผลประโยชน์ต่างๆ
icon triangle ขอรับค่าหุ้นคืน      
icon triangle บันทึกข้อตกลง (ค่าหุ้น)      
icon triangle ขอขายหุ้นบางส่วน      
icon triangle ขอเพิ่มหุ้น/ขอลดหุ้น/ของดส่งค่าหุ้น      

 

สำหรับผู้เกษียณอายุ
     
icon triangle ระบบผู้เกษียณอายุปี 2564
icon triangle ใบลาออก

 

  

แบบฟอร์มเกี่ยวกับเงินฝาก

 

เปิดบัญชี / ใบฝาก / ใบถอน
     
icon triangle หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก
icon triangle หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ 
icon triangle ใบฝากเงิน
icon triangle ใบถอนเงิน (กรณีโอนเงิน) / กรณีมอบอำนาจ
icon triangle ใบถอนเงินฝากสำหรับสมาชิกที่ใช้ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือ (กรณีมาด้วยตนเอง)
icon triangle ใบถอนเงินฝากสำหรับสมาชิกที่ใช้ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือ (กรณีมอบอำนาจ)
ผู้รับผลประโยชน์
     
icon triangle หนังสือตั้งผู้รับผลประโยชน์บัญชีเงินฝาก
ยกเลิก / เปลี่ยนแปลง / อื่นๆ
     
icon triangle หนังสือยินยอมให้หักเงินจากเงินฝากออมทรัพย์เพื่อฝากประจำเพิ่มทรัพย์
icon triangle หนังสือยินยอมให้หักเงินฝากออมทรัพย์เพื่อฝากออมทรัพย์สะสมทรัพย์
    สำหรับผู้เกษียณอายุก่อน 31 ธันวาคม 2563 s new
icon triangle หนังสือยกเลิกหักเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / ออมทรัพย์พิเศษ 1, 2, 3
    เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากประจำเพิ่มทรัพย์ / ออมทรัพย์สะสมทรัพย์
icon triangle ใบขอเปลี่ยนบัญชีเงินฝากเพื่อรับคืนเงินฝากที่ครบกำหนด
icon triangle ใบขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบัญชีเงินฝาก
icon triangle ใบขอเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากเพื่อรับดอกเบี้ยเงินฝาก
icon triangle ใบขอเปลี่ยนแปลงตัวอย่างลายเซ็นเป็นลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือ
icon triangle ใบแจ้งหักเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝาก
icon triangle แบบฟอร์มคำขอใช้บริการบัตรสหกรณ์ ATM KTB
icon triangle แบบคำร้องขอให้ สอ.กฟผ. ออกสมุดคู่ฝากใหม่
icon triangle บันทึกข้อตกลง

 

แบบฟอร์มเกี่ยวกับเงินกู้

 

ประเภทเงินกู้ฉุกเฉิน
     
icon triangle คำขอและสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม (เพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉิน ATM)
icon triangle ขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อโอนเงินกู้ฉุกเฉิน
icon triangle ขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อโอนเงินกู้ฉุกเฉิน ATM
ประเภทเงินกู้สามัญ
     
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญ
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญ 95% ค่าหุ้น
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญมีประกัน
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญทันใจ
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญทันเวลา (หมดเขต 30 ธันวาคม 2564)
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิก (หมดเขต 30 ธันวาคม 2564)
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญพิเศษ (แบบมีประกัน) ปิดให้กู้แล้วใช้สำหรับเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเท่านั้น
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญปีที่ 37 ปิดให้กู้แล้วใช้สำหรับเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเท่านั้น
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญโครงการเปี่ยมสุข ปิดให้กู้แล้วใช้สำหรับเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเท่านั้น
icon triangle หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก ปิดให้กู้แล้วใช้สำหรับเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเท่านั้น
icon triangle ขอขยายงวดเงินกู้ประเภทสามัญ
icon triangle บันทึกขอผ่อนผันการชำระหนี้เงินต้น (หมดเขตยื่นเอกสาร 30 ธันวาคม 2564)
ประเภทเงินกู้พิเศษ
     
icon triangle คำขอกู้เงินกู้พิเศษ                              
icon triangle ขอรับเงินกู้พิเศษงวด 2, 3
icon triangle หนังสือให้ความยินยอม
ประเภทเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย
     
icon triangle คำขอกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย                            
icon triangle ขอให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจหลักทรัพย์/รับจำนอง
icon triangle ขอให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการรับจำนอง
icon triangle ขอไถ่ถอนจำนอง
icon triangle สัญญาค้ำประกันระหว่างปลูกบ้าน
icon triangle ขอถอนผู้ค้ำประกันเงินกู้พิเศษปลูกสร้างบ้าน
icon triangle ขอรับคืนโฉนด
icon triangle การชำระหนี้เงินกู้ (เฉพาะสมาชิกที่เกษียณอายุหรือออกจากงาน)
icon triangle ขอเปลี่ยนแปลงการผ่อนชำระเงินกู้
icon triangle ของดกู้ฉุกเฉินและผ่อนชำระเกินอายุเกษียณเนื่องจากกู้พิเศษ
icon triangle ขอปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัยและเงินกู้พิเศษ
icon triangle เอกสารแนบท้ายสัญญาเงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย
icon triangle ข้อตกลงนำค่าหุ้น และหรือเงินฝากในบัญชีเงินฝากมาเป็นหลักประกันเพิ่มเติม

 

แบบฟอร์มเกี่ยวกับประกัน

 

ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม
     
icon triangle ใบสมัครประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ
icon triangle การชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม 
icon triangle หนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ประกันชีวิตกลุ่ม
icon triangle เอกสารสำหรับเคลมประกันชีวิต และอุบัติเหตุ
icon triangle เอกสารแจ้ง ลดทุนประกัน / ยกเลิกการทำประกัน โครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม สอ.กฟผ.
icon triangle ขอรับเงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
icon triangle ขอรับเงินค่าทำศพคู่สมรสและบุตร
icon triangle ขอย้ายข้อมูลการทำประกัน
icon triangle บันทึกข้อตกลง
ประกันสุขภาพ
     
icon triangle ใบสมัคร/ใบคำขอเอาประกันสุขภาพ​
    (ใบคำขอเอาประกันสุขภาพ​ 1 คน​ 1 ชุด / ​หมดเขต 15 กันยายน 2564)
icon triangle แบบฟอร์มเปลี่ยนวิธีชำระประกันสุขภาพ (ผู้เอาประกันเดิม) (หมดเขต 15 กันยายน 2564)
icon triangle ขอเปลี่ยนแผนความคุ้มครองประกันสุขภาพ เป็นแผน 1 (หมดเขต 15 กันยายน 2564)
icon triangle ขอเปลี่ยนแผนความคุ้มครองประกันสุขภาพ เป็นแผน 2 (หมดเขต 15 กันยายน 2564)
icon triangle ขอยกเลิกการทำประกันสุขภาพ (หมดเขต 15 กันยายน 2564)
icon triangle ขอย้ายข้อมูลการทำประกัน
icon triangle เอกสารสำหรับเคลมประกันสุขภาพ บ.ทิพยประกันภัย จำกัด

 

แบบฟอร์มเกี่ยวกับอื่นๆ
icon triangle แบบฟอร์มขอใบรับรองเงินฝาก, หุ้น ฯ
icon triangle แบบฟอร์มการรับชำระเงินจากธนาคารเข้า สอ.กฟผ. (Bill Payment)
icon triangle แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
icon triangle ใบมอบอำนาจ
icon triangle แบบคำขอรับทุนสวัสดิการรับขวัญทายาท
icon triangle แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือกรณีบ้านและหรือทรัพย์สินอื่นประสบสาธารณภัย
icon triangle บันทึกความเสียหายของบ้านและทรัพย์สิน
icon triangle ขอรับเงินช่วยเหลือค่าทำศพกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
icon triangle ขอรับเงินค่าทำศพคู่สมรสและบุตร
icon triangle ขอย้ายข้อมูลการทำประกัน
icon triangle กระดาษบันทึก

 

แบบฟอร์ม บลจ. MFC

 

เอกสารเปิดบัญชีซื้อกองทุน
     
icon triangle แบบฟอร์มขอเปิดบัญชี *** เอกสารแนบ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
icon triangle คำสั่งซื้อกองทุน / ซื้อผ่านบัตรเครดิต
icon triangle คำสั่งขายคืนสำหรับกองทุน LTF RMF
icon triangle คำสั่งขายคืนสำหรับกองทุนที่ไม่ใช่ LTF RMF
icon triangle แบบฟอร์มขอหักเงินเดือน/เงินฝากซื้อกองทุนรายเดือน
icon triangle แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน
icon triangle แบบคำขอหนังสือรับรองการถือหน่วยลงทุน
icon triangle คำสั่งสับเปลี่ยน