ประกาศ สอ.กฟผ. ที่ 54/2563 เรื่อง กำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

Rate this item
(1 Vote)

n54 (1)

n54 (1)

n54 (1)

n54 (1)

n54 (1)