รายงานประจำปี 2562

Rate this item
(1 Vote)

รายงานประจำปี 2562

iconstar loan    รายงานประจำปี 2562 (E-book)
1.   ปกหน้า
2.   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 3.   หลักการสหกรณ์
 4.   ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33
 5.   สารบัญ
6.   สารประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
7.   วิสัยทัศน์
 8.   สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
9.   คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 32
10.   ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 32 และผู้ตรวจสอบกิจการและผู้สอบบัญชี
11.   ผลการดำเนินงานประจำปี 2562 คณะกรรมการเงินกู้
12.   ผลการดำเนินงานประจำปี 2562 คณะกรรมการบริหารการเงิน
13.   ผลการดำเนินงานประจำปี 2562 คณะกรรมการทุนสาธารณประโยชน์และสวัสดิการ
 14.   ผลการดำเนินงานประจำปี 2562 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
 15.   ผลการดำเนินงานประจำปี 2562 คณะอนุกรรมการนโยบายและแผนกลยุทธ์
 16.   ผลการดำเนินงานประจำปี 2562 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 17.   ผลการดำเนินงานประจำปี 2562 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
 18.   ผลการดำเนินงานประจำปี 2562 คณะอนุกรรมการงบประมาณ
 19.   ผลการดำเนินงานประจำปี 2562 คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
20.   ผลการดำเนินงาน
 21.   ฝ่ายจัดการ
 22.   ภาพกิจกรรมประจำปี 2562
23.   ผู้สนับสนุน
 24.   Mobile Application
 25.   เพิ่ม สอ.กฟผ. เป็นเพื่อนในไลน์
 26.   หมายเลขโทรศัพท์ภายใน สอ.กฟผ.
 27.   คณะผู้จัดทำ คณะทำงาน จัดทำรายงานประจำปี 2562 สอ.กฟผ.
 28.   เอกสารปี 2562 มี 3 ฉบับ ประกอบด้วย
 29.   ปกหลัง
    รายงานประจำปี 2562 รวมเล่ม
iconstar loan    การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (E-book)
1.   ปกหน้า
2.   ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 33
 3.   สารบัญ
 4.   ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
 5.   ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 ประจำปี 2563 - 2564
6.   ระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
7.   ระเบียบวาระที่ 4 รับทราบสมาชิกเข้าใหม่และออกจาก สอ.กฟผ. ระหว่างปี 2562
 8.   ระเบียบวาระที่ 5 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
9.   ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2562
10.   ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562
11.   ระเบียบวาระที่ 8 รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562
12.   ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2563
13.   ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
 14.   ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาการรับสมาชิกจากบริษัทในเครือ
 15.   ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมประจำปี 2563
 16.   ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติในหลักการ เรื่องการฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
 17.   ระเบียบวาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินลงทุนในหุ้นสามัญ
 18.   ระเบียบวาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล
 19.   ระเบียบวาระที่ 16 พิจารณาอนุมัติเพื่อแก้ไขระเบียบ สอ.กฟผ. ว่าด้วย การสรรหากรรมการดำเนินการของสหกรณ์ พ.ศ. 2543
20.   ระเบียบวาระที่ 17 พิจารณาอนุมัติประมาณการรายได้และ รายจ่ายในการดำ เนินงาน ประจำปี 2563
 21.   ระเบียบวาระที่ 18 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 22.   เอกสารปี 2562 มี 3 ฉบับ ประกอบด้วย
23.   ปกหลัง
    การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 รวมเล่ม
iconstar loan    เอกสารประกอบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (E-book)
1.   ปกหน้า
2.   สารบัญ
 3.   ระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
 4.   ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2562
 5.   หมายเลขโทรศัพท์ภายใน สอ.กฟผ.
6.   เอกสารปี 2562 มี 3 ฉบับ ประกอบด้วย
7.   ปกหลัง
    เอกสารประกอบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 รวมเล่ม