รายงานประจำปี 2561

Rate this item
(2 votes)

 

รายงานประจำปี 2561

1. ปกหน้า
2. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3. หลักการสหกรณ์
4. ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 32
5. สารบัญ
6. สารประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
7. วิสัยทัศน์และพันธกิจ
8.
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 31 คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการบริหารการเงิน คณะกรรมการทุนสาธารณประโยชน์และสวัสดิการ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
9. ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี และคณะอนุกรรมการอื่นๆ
10. ฝ่ายจัดการ
11. ผลการดำเนินการ
12. แอพพลิเคชั่น EGAT SC ช่องทางการเข้าถึงบริการของ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด ผ่านมือถือ
13. ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
14.
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 32 ประจำปี 2562 - 2563
15.
ระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
16.
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 32 ประจำปี 2562 - 2563  
17. ระเบียบวาระที่ 5 รับทราบสมาชิกเข้าใหม่และออกจาก สอ.กฟผ. ระหว่างปี 2561
18. ระเบียบวาระที่ 6 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
19. ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2561
20.
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561
21. ระเบียบวาระที่ 9 รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561
22. ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2562
23. ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
24.
ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติวงเงินซึ่ง สอ.กฟผ. อาจกู้ยืมประจำปี 2562
25.
ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติในหลักการ เรื่องการฝาก หรือการลงทุนของสหกรณ์
26. ระเบียบวาระที่ 14 พิจารณาขออนุมัติลงทุนหุ้นสามัญ
27. ระเบียบวาระที่ 15 พิจารณาขอเพิ่มวงเงินกองทุนส่วนบุคคล
28. ระเบียบวาระที่ 16 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับและ ยกเลิกระเบียบ สอ.กฟผ.
29. ระเบียบวาระที่ 17 พิจารณาอนุมัติประมาณการรายได้ และรายจ่ายในการดำเนินงาน ประจำปี 2562
30. ระเบียบวาระที่ 18 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
31. ภาพกิจกรรม ประจำปี 2561
32. ผู้สนับสนุน
33. เพิ่ม สอ.กฟผ. เป็นเพื่อนในไลน์
34. คณะผู้จัดทำรายงานประจำปี 2561
35. ปกหลัง
  รายงานประจำปี 2561 รวมเล่ม