รายงานประจำปี 2560

Rate this item
(3 votes)

 

รายงานประจำปี 2560

1. ปกหน้า
2. ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 31
3. สารบัญ
4. สารประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
5. วิสัยทัศน์และพันธกิจ
6.
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 30 คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการบริหารการเงิน คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการทุนสาธารณประโยชน์และสวัสดิการ
7. ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี และคณะอนุกรรมการอื่นๆ
8. ฝ่ายจัดการ
9. ผลการดำเนินการ
10. ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
11.
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31 ประจำปี 2561 - 2562
12.
ระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
13.
ระเบียบวาระที่ 4 รับทราบสมาชิกเข้าใหม่และออกจาก สอ.กฟผ. ระหว่างปี 2560 
14. ระเบียบวาระที่ 5 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560
15. ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2560
16. ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560
17.
ระเบียบวาระที่ 8 รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560
18. ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2561
19. ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2561
20. ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติวงเงินซึ่ง สอ.กฟผ. อาจกู้ยืมประจำปี 2561
21.
ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติประมาณการรายได้และรายจ่ายในการดำเนินงาน ประจำปี 2561
22.
ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติในหลักการ เรื่องการฝาก หรือการลงทุนของสหกรณ์
23. ระเบียบวาระที่ 14 พิจารณาขอเพิ่มวงเงินกองทุนส่วนบุคคล
24. ระเบียบวาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติตัดจำหน่ายหนี้สูญ
25. ระเบียบวาระที่ 16 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
26. ภาพกิจกรรม ปี 2560
27. ผู้สนับสนุน
28. เพิ่ม สอ.กฟผ. เป็นเพื่อนในไลน์
29.
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ
30. คณะผู้จัดทำรายงานประจำปี 2560
31. ปกหลัง