ข่าวประกาศย้อนหลังปี 2560

Rate this item
(1 Vote)

 

 

ข่าวประกาศย้อนหลัง

ประกาศ ปี 2560

 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ
 iconbuleoval เรื่อง กำหนดวันหยุดตามประเพณีฯ เพิ่มเติมกรณีพิเศษ ประจำปี 2560
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง โครงการ สอ.กฟผ. ส่งเสริมการศึกษาเด็กผู้ยากไร้ สสศ. (36ปี)
 iconbuleoval เรื่อง เปิดให้กู้เพื่อการศึกษาประจำปี 2560
 iconbuleoval เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญพิเศษ (แบบมีประกัน)
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง เงินทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
 iconbuleoval เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกประจำปีการศึกษา 2560
 iconbuleoval เรื่อง ขอเชิญร่วม "โครงการทำดีเพื่อพ่อ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ
 iconbuleoval เรื่อง ระบบ ATM สอ.กฟผ. กับ ธ.กรุงไทย ใช้งานได้แล้ว
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งระบบ ATM สอ.กฟผ. กับ ธ.กรุงไทย ขัดข้อง
 iconbuleoval เรื่อง รายชื่อและตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ
 iconbuleoval เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
 iconbuleoval เรื่อง บัตรประกันสุขภาพกลุ่ม สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง ขอเชิญสมาชิกศึกษาผลการดำเนินงานในหนังสือรายงานประจำปี 2559 ได้จากเว็บไซต์
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง การตรวจสอบยอดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
 iconbuleoval เรื่อง ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ซึ่งเป็นสมาชิกของ สอ.กฟผ. เข้าร่วมการเลือกตั้งและการประชุมใหญ่ โดยไม่ถือเป็นวันลา
 iconbuleoval เรื่อง การให้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อรับขวัญทายาท
 iconbuleoval เรื่อง เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
 iconbuleoval เรื่อง เงินค้างในบัญชีธนาคารของ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง ให้สมาชิกพิมพ์หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากเว็บไซต์
 iconbuleoval เรื่อง ขอเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 30
 iconbuleoval เรื่อง ปิดให้บริการและรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
 iconbuleoval เรื่อง การรับเงินกองทุนสวัสดิการ
 iconbuleoval เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือเพื่อเข้าร่วมโครงการแบ่งปันความรู้หนังสือสู่ชุมชนจากคนสหกรณ์
 iconbuleoval เรื่อง ค่าสินไหมประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม
 iconbuleoval เรื่อง เงินช่วยเหลือสมาชิก กรณีบ้านและหรือทรัพย์สินอื่นประสบสาธารณภัย
 iconbuleoval เรื่อง สวัสดิการค่าทำศพ
 iconbuleoval เรื่อง ประกาศกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง รับสมัครสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง ปิดหีบนับคะแนน
 iconbuleoval เรื่อง บัตรสรรหาที่ถือบัตรเสีย
 iconbuleoval เรื่อง ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง รายชื่ออนุกรรมการสรรหา
 iconbuleoval เรื่อง กำหนดวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดเพิ่มเติมกรณีพิเศษ ประจำปี 2560 ฉบับที่ 1
 iconbuleoval เรื่อง แจ้งรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการจาก สอ.กฟผ.
 iconbuleoval เรื่อง โครงการสร้างความดีด้วยวิถีสหกรณ์ความเป็นพระราชกุศล