Print this page

การประกันสุขภาพ

 

ประกันสุขภาพ

 

add icon    ตารางผลประโยชน์ประกันสุขภาพกลุ่มและอุบัติเหตุ (คุ้มครองสูงสุดต่อโรคต่อครั้ง)
add icon    ใบสมัคร/ใบคำขอเอาประกันสุขภาพ
    (ใบคำขอเอาประกันสุขภาพ​ 1 คน​ 1 ชุด / ​หมดเขต 15 กันยายน 2564)
add icon    แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลง

   

 

  

 เปลี่ยนแปลงวิธีการชำระค่าเบี้ยประกันสุขภาพ
   (หมดเขต 15 กันยายน 2564)

 แผนความคุ้มครอง 1 (หมดเขต 15 กันยายน 2564)

 แผนความคุ้มครอง 2 (หมดเขต 15 กันยายน 2564)

 ขอยกเลิกการทำประกัน (หมดเขต 15 กันยายน 2564)

n56 (3)

form 41 (1)

form 41 (1)

form 41 (1)

form 41 (1)