Print this page

การประกันสุขภาพ

 

ประกันสุขภาพ

 

add icon    รายละเอียดเกี่ยวกับผลประโยชน์และความคุ้มครอง
add icon    รายชื่อสถานพยาบาลคู่สัญญา
add icon    แจ้งเคลมประกัน
add icon    Call Center สายด่วน 24 ชม./7วัน โทร 02-660-1216
add icon    สอบถามการเบิกสินไหม
add icon    ที่อยู่ส่งเอกสารเคลมประกัน
    บมจ.วิริยะประกันภัย 84/1 อาคารวิริยะพันธ์โฮลดิ้งส์
   ชั้น 1 บี, 6 เอ-บี, 8 เอ, 9 บี,10 เอ-บี,11 เอ-บี ถนนจรัญสนิทวงศ์
   แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
  
add icon    ใบสมัคร/ใบคำขอเอาประกันสุขภาพ
    (ใบคำขอเอาประกันสุขภาพ​ 1 คน​ 1 ชุด / ​หมดเขต 15 กันยายน 2564)
add icon    แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลง

   

 

  

 เปลี่ยนแปลงวิธีการชำระค่าเบี้ยประกันสุขภาพ
   (หมดเขต 15 กันยายน 2564)

 แผนความคุ้มครอง 1 (หมดเขต 15 กันยายน 2564)

 แผนความคุ้มครอง 2 (หมดเขต 15 กันยายน 2564)

 ขอยกเลิกการทำประกัน (หมดเขต 15 กันยายน 2564)

n56 (3)

form 41 (1)

form 41 (1)

form 41 (1)

form 41 (1)