กองทุนสวัสดิการบำนาญสมาชิก

welfare
egat welfare3 03

     เป็นกองทุนสะสม ที่ได้รับจากเงินที่สอ.กฟผ.จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจำรายเดือน และอาจได้รับจากแหล่งอื่นๆ อีก เช่นกำไรสุทธิ, ผลตอบแทนจากการประกันชีวิตกลุ่ม, ดอกผลของกองทุน, เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้, รายได้อื่น ๆ 

egat welfare3 07
egat welfare3 11
egat welfare3 10

1. เมื่อสมาชิกเกษียณอายุ จ่ายให้แก่สมาชิก 5% ของยอดที่คำนวณได้ตามระยะเวลาการเป็น

    สมาชิกและค่าหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายนของปีที่อายุครบ 60 เป็นต้นไป ตามหลักเกณฑ์ใน

    ตารางด้านบน  แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 5,000 บาท เช่น มีหุ้นสะสม 100,000 บาท เป็นสมาชิก

    ไม่เกิน 5 ปี คำนวณได้  20,000 บาท แต่จะได้ไม่เกิน 10,000 บาท จ่าย5% จะได้รับ

    ปีละ 500  บาท เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี คำนวณได้ 40,000 บาท แต่จะได้

    ไม่เกิน 30,000 บาท จ่าย5% จะได้รับปีละ 1,500   บาท

2. ในปีต่อ ๆ ไปจ่ายให้แก่สมาชิกตามยอดในข้อ 1. ทุกปีไปจนกว่าเงินกองทุนที่คำนวณได้จะ

    มียอดเท่ากับหรือน้อยกว่าจำนวนเงินกองทุนที่สมาชิกรับไปแล้ว สอ.กฟผ. จึงจะงดจ่ายเงิน

    กองทุนนี้

3. เมื่อสมาชิกเสียชีวิตจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของสมาชิก โดยคำนวณ

    จากระยะเวลาการเป็นสมาชิกและค่าหุ้น ณ วันที่สมาชิกเสียชีวิตตามหลักเกณฑ์ในตาราง

    ด้านบนหักด้วยเงินที่สมาชิกรับไปก่อนแล้ว ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 โดยผู้รับประโยชน์หรือ

    ทายาทต้องยื่นเรื่องขอรับเงินภายใน 1 ปี นับจากวันที่สมาชิกเสียชีวิต