รายงานประจำปี 2558

Rate this item
(2 votes)
รายงานประจำปี 2558

1. ปกหน้า
2. บทความพระราชนิพนธ์
3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
4. ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
5. สารบัญ
6. สาส์นประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
7.
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 28 คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการบริหารการเงิน คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการทุนสาธารณประโยชน์และสวัสดิการ
8. ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
9. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการอื่นๆ
10. ผลการดำเนินงาน
11. สรุปผลการดำเนินงานปี 2558 คณะกรรมการบริหารการเงิน
12. สรุปผลการดำเนินงานปี 2558 คณะกรรมการเงินกู้
13.
สรุปผลการดำเนินงานปี 2558 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
14.
สรุปผลการดำเนินงานปี 2558 คณะกรรมการทุนสาธารณประโยชน์และสวัสดิการ
15. สรุปผลการดำเนินงานปี 2558 คณะอนุกรรมการสรรหาบริษัทประกันภัย
16. สรุปผลการดำเนินงานปี 2558 คณะอนุกรรมการ ICT สอ.กฟผ.
17. ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
18.
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 29 ประจำปี 2559 - 2560
19.
ระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
20.
ระเบียบวาระที่ 4 รับทราบสมาชิกเข้าใหม่และออกจาก สอ.กฟผ. ระหว่างปี 2558 
21. ระเบียบวาระที่ 5 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558
22. ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2558
23. ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558
24.
ระเบียบวาระที่ 8 รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2558
25. ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2559
26. ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2559
27. ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติวงเงินซึ่ง สอ.กฟผ. อาจกู้ยืมประจำปี 2559
28.
ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติประมาณการรายได้รายจ่ายในการดำเนินงาน ประจำปี 2559
29.
ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติในหลักการเรื่องการฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
30. ระเบียบวาระที่ 14 พิจารณาขอเพิ่มวงเงินกองทุนส่วนบุคคล
31. ระเบียบวาระที่ 15 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
32.
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ
33. ฝ่ายจัดการ สอ.กฟผ.
34. ภาพกิจกรรม ปี 2558
35. ผู้สนับสนุน
36. สรุปปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงทางสายกลาง
37. คณะผู้จัดทำรายงานประจำปี 2558
38. ปกหลัง