logo

ประกันสุขภาพ

Rate this item
(46 votes)

 

ประกันสุขภาพ

 

add icon    ความคุ้มครอง (ตารางผลประโยชน์)
add icon    ใบสมัคร/ใบแถลงสุขภาพ (หมดเขต 30 กันยายน 2562)
add icon    แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลง

   

 

  

 - แผนความคุ้มครอง 1 (หมดเขต 31 สิงหาคม 2562)

 - แผนความคุ้มครอง 2 (หมดเขต 31 สิงหาคม 2562)

 - วิธีการชำระเงิน (หมดเขต 31 สิงหาคม 2562) 

 - ขอยกเลิกการทำประกัน (หมดเขต 31 สิงหาคม 2562)

add icon    คู่มือประกันสุขภาพ
add icon    วิธีการเคลมประกันสุขภาพ