รายงานประจำปี 2557

Rate this item
(0 votes)
รายงานประจำปี 2557

1. ปกหน้า
2. บทเพลง สอ.กฟผ.
3. ธ ทรงเป็นมิ่งขวัญ ตราบนิรันดร์ ณ ใจไทย
4. ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
5. สารบัญ
6. สาส์นประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
7.
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 27 คณะกรรมการบริหารการเงิน คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการทุนสาธารณประโยชน์และสวัสดิการ
8. ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
9. ผลการดำเนินงาน
10. สรุปผลการดำเนินงานปี 2557 คณะกรรมการเงินกู้
11. สรุปผลการดำเนินงานปี 2557 คณะกรรมการบริหารการเงิน
12.
สรุปผลการดำเนินงานปี 2557 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
13.
สรุปผลการดำเนินงานปี 2557 คณะกรรมการทุนสาธารณประโยชน์และสวัสดิการ
14. สรุปผลการดำเนินงานปี 2557 คณะอนุกรรมการสรรหาบริษัทประกันภัย
15. สรุปผลการดำเนินงานปี 2557 คณะอนุกรรมการ ICT สอ.กฟผ.
16. ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
17.
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 ประจำปี 2558 - 2559
18.
ระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
19.
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 28 ประจำปี 2558 - 2559
20.
ระเบียบวาระที่ 5 รับทราบสมาชิกเข้าใหม่และออกจาก สอ.กฟผ. ระหว่างปี 2557 
21. ระเบียบวาระที่ 6 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557
22. ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2557
23. ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557
24.
ระเบียบวาระที่ 9 รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2557
25. ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2558
26. ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2558
27. ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติวงเงินซึ่ง สอ.กฟผ. อาจกู้ยืมประจำปี 2558
28.
ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติประมาณการรายได้รายจ่ายในการดำเนินงาน ประจำปี 2558
29.
ระเบียบวาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติในหลักการเรื่องการฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
30.
ระเบียบวาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติในหลักการเรื่องการลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งโดย กฟผ.
31. ระเบียบวาระที่ 16 พิจารณาขอเพิ่มวงเงินกองทุนส่วนบุคคล
32. ระเบียบวาระที่ 17 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
33. สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทางสายกลาง
34.
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ
35. ฝ่ายจัดการ สอ.กฟผ.
36. ภาพกิจกรรม ปี 2557
37. คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการอื่นๆ
38. ผู้สนับสนุน
39. คณะผู้จัดทำรายงานประจำปี 2557
40. ปกหลัง