รายงานประจำปี 2556

Rate this item
(2 votes)
รายงานประจำปี 2556

1. ปกหน้า
2. พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3. ธ ทรงเป็นมิ่งขวัญ ตราบนิรันดร์ ณ ใจไทย
4. ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
5. สารบัญ
6. สาส์นประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กฟผ.
7. คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 26 คณะกรรมการบริหารการเงิน คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการทุนสาธารณประโยชน์และสวัสดิการ
8. ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
9. ผลการดำเนินงาน
10. สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทางสายกลาง
11. ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
12. ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 ประจำปี 2557 - 2558
13. ระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
14. ระเบียบวาระที่ 4 รับทราบสมาชิกเข้าใหม่และออกจาก สอ.กฟผ. ระหว่างปี 2556  
15. ระเบียบวาระที่ 5 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556
16. ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2556
17. ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556
18. ระเบียบวาระที่ 8 รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2556
19. ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2557
20. ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2557
21. ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติวงเงินซึ่ง สอ.กฟผ. อาจกู้ยืมประจำปี 2557
22. ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการดำเนินงาน ประจำปี 2557
23. ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติในหลักการเรื่องการฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
24. ระเบียบวาระที่ 14 พิจารณาการตัดจ่ายจำหน่ายหนี้สูญ
25. ระเบียบวาระที่ 15 เรื่องอื่นๆ
26. ภาคผนวก 1 รายชื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรมและออกจาก กฟผ. และ สอ.กฟผ. ได้จ่ายเงินจากกองทุนสวัสดิการสมาชิก กองทุนสวัสดิการเงินสะสม 65 ปีมีสุข และกองทุนสวัสดิการบำนาญ ประจำปี 2556
27. ภาคผนวก 2 รายชื่อสมาชิก คู่สมรส และบุตรของสมาชิกที่เสียชีวิต สอ.กฟผ.ให้เงินช่วยงานศพและได้รับเงินประกันชีวิตกลุ่มประจำปี 2556
28. ฝ่ายจัดการ สอ.กฟผ.
29. ภาพกิจกรรม ปี 2556
30. ผู้สนับสนุน
31. ขอเชิญสมาชิกและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินทำบุญในกองทุน สอ.กฟผ. กับมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์และ กองทุน สอ.กฟผ. กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โครงการ สอ.กฟผ. ส่งเสริมการศึกษาเด็กผู้ยากไร้ (สสศ.)
32. รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล
33. คณะผู้จัดทำรายงานประจำปี 2556
34. ปกหลัง