ระเบียบ สอ.กฟผ.

Rate this item
(22 votes)
ระเบียบ สอ.กฟผ. ว่าด้วย
สารบัญ
 
         
 
 
ระเบียบว่าด้วย
 
  1. หุ้นและการโอนหุ้น พ.ศ. 2547  
  2. สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2547  
  3. การรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2548  
  4. การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  
  5. การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม พ.ศ. 2556  
  6. การให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2548  
 

7. การให้เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อรถยนต์ พ.ศ. 2548

 
  8. การจ่ายเงินเฉลี่ยคืน พ.ศ. 2549  
 

9. กองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2556

 
 

10. กองทุนสาธารณภัย พ.ศ. 2555

 
  11. กองทุนสวัสดิการเงินสะสม 65 ปีมีสุข พ.ศ. 2552  
  12. กองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2548  
  13. กองทุนสวัสดิการบำนาญสมาชิก พ.ศ. 2548  
  14. การใช้ทุนสาธารณประโยชนเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรสหรือบุตร พ.ศ. 2557  
  15. การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2556  
  16. การสรรหากรรมการดำเนินการของสหกรณ์ พ.ศ. 2543  
  17. จรรณยาบรรณคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2551  
  18. การกำหนดค่าตอบแทนในการบริหารงาน พ.ศ. 2548  
  19. ค่าใช้จ่ายที่บุคคลที่ปฎิบัติงานให้ สอ.กฟผ. พ.ศ. 2548  
  20. การรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2549  
  21. การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน พ.ศ. 2542  
  22. การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2554  
  23. จรรยาบรรณเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2551  
 

24. กองทุนสวัสดิการเงินสะสม 63 ปีมีสุข พ.ศ.2559

 
 

25. การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อรับขวัญทายาท พ.ศ.2560

 
 

26. การให้เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2561

 
 

27. การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อรับขวัญทายาท แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

 
 

28. กองทุนสาธารณภัย พ.ศ. 2561

 
 

29. การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2564